Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.3.5. Склад Правління Національного банку

7.3.5. Склад Правління Національного банку

Очолює Правління Національного банку Голова Національного банку.

Кількісний та персональний склад Правління Національного банку затверджується Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку.

Заступники Голови Національного банку входять до складу Правління Національного банку за посадою.

Порядок організації та проведення засідань Правління Національного банку визначається його Регламентом.

Голова Національного банку призначається на посаду Верхов­ною Радою України за поданням Президента України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України строком на п’ять років. У разі незатвердження Верховною Радою України кандидатури, запропонованої Президентом України, питання керівництва Національним банком, а також порядок внесення нової кандидатури регулюються Законом України «Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України».

Голова Національного банку звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Президента України в таких ви-
падках:

закінчення строку повноважень;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду в скоєнні кримінального злочину;

у зв’язку із заявою про відставку з політичних або особистих причин, поданою в письмовому вигляді та прийнятою Президентом України;

смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою, або про визнання її безвісти відсутньою;

припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання;

за поданням Президента України в межах його конституційних повноважень.

Голова Національного банку:

керує діяльністю Національного банку;

діє від імені Національного банку і представляє його інтереси без доручення у відносинах з органами державної влади, з банками, фінансовими та кредитними установами, міжнародними організаціями, іншими установами й організаціями;

головує на засіданнях Правління Національного банку;

підписує протоколи, постанови Правління Національного банку, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Національним банком;

розподіляє обов’язки між заступниками Голови Національного банку;

видає розпорядчі акти, обов’язкові до виконання усіма службовцями Національного банку, з його підприємствами, установами;

приймає рішення з інших питань, що стосуються діяльності Національного банку, крім віднесених до виключної компетенції Ради Національного банку та Правління Національного банку відповідно до згаданого вище Закону;

одноосібно несе відповідальність перед Верховною Радою України та Президентом України за діяльність Національного банку.

Голова Національного банку має одного першого заступника та трьох заступників, які призначаються та звільняються ним за погодженням з Радою Національного банку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+