Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.4. Аудит ділової активності та ефективності використання активів

7.4. Аудит ділової активності та ефективності використання активів

Аналіз ділової активності є важливим етапом аудиту фінансового стану підприємств, у результатах якого зацікавлені внутрішні та зовнішні користувачі інформації (до перших відносять власників і спеціалістів підприємства, кредиторів, постачальників, покупців, податкові органи; до других — суб’єкти, які безпосередньо не зацікавлені в діяльності підприємства, але згідно з договорами захищають його інтереси чи інтереси користувачів інформації першої групи — консультанти, юристи, аудиторські фір­ми, працівники засобів масової інформації, профспілки та інші).

Основними завданнями аудиту ділової активності є оцінка господарської ситуації, виявлення факторів і причин досягнутого стану, підготовка і обґрунтування майбутніх рішень, викриття і мобілізація резервів підвищення ефективності господарської діяльності.

Мета аудиту ділової активності — одержання ключових показників обґрунтованої оцінки стану об’єкта і перспектив його розвитку.

Ділова активність підприємства вимірюється співвідношенням продукції (чи прибутку) та авансованих ресурсів або продукції (чи прибутку) та затрат.

Ефективність використання активів обумовлена сукупністю живої та уречевленої праці. Засоби і предмети праці є матеріальною основою виробництва. Їх вартість відбита в активі балансу. Між забезпеченістю підприємств активами, їх раціональним використанням і результатами виробництва продукції існує прямий зв’язок.

Ефективність використання активів визначається шляхом співставлення результатів господарської діяльності з реальною величиною активів підприємства на визначену дату або з їх середньорічною вартістю, що є складовою цих активів.

Для розрахунку показників ділової активності та ефективності використання активів використовуються такі показники табл. 7.3:

Таблиця 7.3

Основні показники ділової активності
та ефективності використання активів

Показник

Методика розрахунку

Прибуток на одну гривню
реалізованої продукції

Коефіцієнт ділової
активності

Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів

Продуктивність праці

Виробництво реалізованої
продукції на одиницю вартості основних засобів

Оборотність коштів
у розрахунках, оборотів

Оборотність коштів
у розрахунках, днів

Оборотність виробничих
запасів, оборотів

Оборотність виробничих
запасів, днів

Показник

Методика розрахунку

Тривалість операційного
циклу

Оборотність оборотних
засобів, оборотів

Оборотність оборотних
засобів, днів

Оборотність власного
капіталу, оборотів

Оборотність усього капіталу,
оборотів

Під час аудиту фінансового стану підприємства насамперед перевіряється достовірність даних про наявність коштів підприємства, відображених в бухгалтерському балансі на звітну дату, які беруться до розрахунку обігу коштів.

Спочатку, за даними пасиву балансу за розділом I «Власний капітал» і даними активу балансу за розділом I «Необоротні активи», аудитор визначає наявність власних оборотних коштів і прирівняних до них коштів підприємства, віднімаючи від першого підсумку другий. Потім перевіряються: виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, готова продукція, товари, витрати обігу та залишок товарів, інші запаси і витрати. За кожним з названих ресурсів у балансі подають фактичну їх наявність, яку порівнюють із розрахунками нормативів, розроблених підприємством при складанні планів економічного і соціального розвитку на календарний рік.

Аудитор встановлює відхилення від нормативу з кожного ресурсу, з’ясовує причини і господарську необхідність замороження оборотних коштів у понаднормативні виробничі запаси.

Швидкість обігу оборотних коштів має велике значення, оскільки цей показник є комплексним вимірником ефективності всіх організаційно-технічних заходів на підприємстві за досліджуваний період. Прискорення обігу оборотних коштів підвищує ефективність використання товарно-матеріальних цінностей, поліпшує фінансовий стан підприємства і зміцнює його становище на ринку. Прискорення обігу є найважливішою умовою економії і раціонального використання оборотних коштів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+