Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.4. Висновки

Як узагальнення зазначимо, що у світовій практиці нор-мотворчої діяльності поширені різні погляди на проблему захисту інформації в автоматизованих системах. Напри­клад, у деяких країнах форма вираження інформації не має суттєвого значення для кваліфікації правопорушень. Ска­жімо, крадіжка інформації у вигляді комп'ютерних про­грам не відрізняється від крадіжки інформації на паперо­вих носіях. Для правового захисту їх застосовують норми національного авторського права. Правові норми захисту інформації в цих країнах забезпечуються також у межах комплексного міжгалузевого інституту права — права влас­ності, його складової — права інтелектуальної власності чи в рамках правового інституту боротьби з недобросовіс­ною конкуренцією.

Враховуючи умови сьогодення (зокрема те, що основою певної підприємницької діяльності є продаж комп'ютер­них програм, а крадіжки їх набули масового поширення), виникає потреба виокремити в окрему інституцію публіч­ного права захист нових форм інформаційних відносин — відносин в умовах інформатизації.

У цьому аспекті можна виділити такі напрямки щодо вдосконалення публічно-правового регулювання інформа­ційних правовідносин та захисту їх:

А. Розширення змісту законодавства на базі положень авторського права як на національному, так і на міжна­родному рівнях.

Б. Формування нових комплексних (автономних) міжга­лузевих інституцій на зразок інформаційного права, пра­вового регулювання захисту інформації в автоматизованих (комп'ютерних) системах, зокрема так званого комп'ютер­ного права тощо.

В. Комплексне застосування різних правових доктрин.

У сучасній літературі поширені різні погляди в питан­нях виділення та класифікації комп'ютерних злочинів.

Також можна зробити такі висновки:

1. Ефективна боротьба зі злочинами в цій сфері припус­кає оптимальне поєднання репресивних та профілактич­них заходів.

2. Одним з основних напрямків підвищення результа­тивності боротьби є удосконалення відповідних законодав­чих актів, тобто створення правової основи для дієвого припинення і кримінального переслідування злочинів у сферах використання автоматизованих електронно-обчис­лювальних систем.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+