Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.8.1. Основні завдання та функції Комісії

7.8.1. Основні завдання та функції Комісії

Основними завданнями Комісії є:

формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку і функціонування ринку цінних паперів та їхніх похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів;

координація діяльності державних органів з питань функціо­нування в Україні ринку цінних паперів та їхніх похідних;

здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їхніх похідних на території України, дотримання вимог законодавства в цій сфері;

захист прав інвесторів шляхом здійснення заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства в межах своїх повноважень;

сприяння розвитку ринку цінних паперів;

узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

здійснення державного регулювання та контролю у сфері спільного інвестування.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

встановлює вимоги щодо випуску (емісії) та обігу цінних паперів та їхніх похідних, інформації про випуск цінних паперів, у тому числі іноземних емітентів (з урахуванням вимог валютного законодавства України), які здійснюють випуск і розміщення цінних паперів на території України, а також установлює порядок реєстрації, випуску цінних паперів та інформації про їх випуск;

встановлює за погодженням з Національним банком України додаткові вимоги щодо випуску цінних паперів комерційними банками;

встановлює стандарти випуску (емісії) цінних паперів, інфор­мації про випуск цінних паперів, що пропонуються для відкри-
того продажу, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, які здійснюють випуск цінних паперів на території України, та порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про їх випуск;

видає дозволи на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України;

здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та інформації про їх випуск, у тому числі цінних паперів іноземних емітентів, що є в обігу на території України; перевіряє під час реєстрації відповід­ність поданих для реєстрації документів вимогам законодавства
України; веде загальний реєстр випуску цінних паперів;

встановлює вимоги щодо допуску цінних паперів іноземних емітентів та обігу їх на території України;

реєструє правила функціонування оформлення ринків цінних паперів;

встановлює вимоги та умови відкритого продажу (розміщення) цінних паперів на території України;

встановлює порядок та видає дозволи на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстраційну, розрахункову, розрахунково-клірингову діяльність із цінними паперами та інші передбачені законодавством спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, анулює ці дозволи (ліцензії) у разі порушення вимог законодавства про цінні папери, визначає перелік відомостей, що їх повинні подавати торговці цінними паперами протягом строку дії дозволу;

встановлює порядок складання учасниками ринку цінних паперів адміністративних даних відповідно до законодавства;

визначає за погодженням з Національним банком України особливості одержання комерційними банками дозволу на депозитарну та розрахунково-клірингову діяльність;

визначає за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів — також із Національним банком України особливості ведення обліку операцій із цінними паперами;

встановлює порядок і здійснює державну реєстрацію фондових бірж та позабіржових торговельно-інформаційних систем, призначає державних представників на фондових біржах, які уповноважені здійснювати контроль за дотриманням положень статуту і правил фондової біржі та мають право брати участь у роботі керівних органів фондових бірж, державних представників у депозитаріях та торговельно-інформаційних системах;

встановлює порядок і реєструє саморегулювальні організації, що створюються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

затверджує зразок свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів як саморегулювальної організації та видає таке свідоцтво;

встановлює вимоги та стандарти щодо обов’язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує створення відповідно до законодавства інформаційної бази даних про ринок цінних паперів;

бере участь у розробленні та вносить на розгляд у встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку фондового ринку, а також бере участь у підготовці відповідних проектів міжнародних договорів України, здійс­нює співробітництво з державними органами і неурядовими орга­нізаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до її компетенції;

координує роботу щодо підготовки фахівців з питань фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги до осіб, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

проводить сертифікацію фахівців з питань фондового ринку;

здійснює контроль за випуском та обігом цінних паперів, крім приватизаційних;

розробляє та організовує виконання завдань, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про цінні папери;

організовує проведення наукових досліджень з питань функціонування фондового ринку в Україні;

інформує громадськість про свою діяльність та стан розвитку ринку цінних паперів;

встановлює порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями;

видає дозволи, встановлює стандарти і правила діяльності, реєструє випуск та інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів, скасовує реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;

роз’яснює порядок застосування законодавства про цінні папери;

встановлює разом з Національним банком України особливості здійснення депозитарної діяльності з державними цінними паперами;

погоджує порядок здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами в Національному депозитарії України, що затверджується Національним банком України;

встановлює вимоги до оформлення і ведення обліку глобальних сертифікатів та їхніх реквізитів;

визначає перелік цінних паперів, що обслуговуються Національною депозитарною системою;

затверджує типові договори щодо діяльності, пов’язаної зі зберіганням цінних паперів та обліком прав власності на них;

затверджує правила та операційні стандарти клірингу і розрахунків за угодами щодо цінних паперів;

встановлює за погодженням з Національним банком України і Міністерством фінансів України правила та операційні стандарти грошового клірингу і розрахунків за операціями з цінними паперами;

встановлює згідно з вимогами міжнародних стандартів і на базі використання міжнародних систем нумерації цінних паперів порядок обміну інформацією на умовах гарантованої конфіденційності між учасниками Національної депозитарної системи і формування стандартизованих процедур здійснення ними операцій із цінними паперами, випущеними в бездокументарній формі, та з нерухомими цінними паперами;

встановлює порядок та умови здійснення депозитарної діяльності учасниками Національної депозитарної системи;

затверджує за погодженням з Національним банком України, а для комерційних банків — разом з Національним банком України норми і правила обліку цінних паперів;

здійснює контроль за діяльністю Національної депозитарної системи;

затверджує перелік робіт, виконуваних працівниками прямих учасників Національної депозитарної системи та державних органів, що здійснюють контроль за діяльністю Національної депозитар­ної системи, які зобов’язані щороку подавати Комісії відомості про
цінні папери, що є у власності цих працівників та членів їхніх сімей;

визначає вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі;

встановлює порядок збільшення статутних фондів акціонерних товариств;

веде реєстр інститутів спільного інвестування, здійснює реєст­рацію цих інститутів, регламентів їх та змін до них;

встановлює вимоги щодо складу активів інституту спільного інвестування;

визначає особливості проведення відкритої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду, порядок розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів;

встановлює порядок прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування;

встановлює порядок розподілу коштів, отриманих від реалізації активів корпоративного інвестиційного фонду, між акціонерами, які не є засновниками фонду;

встановлює порядок заміни компанії з управління активами інституту спільного інвестування;

визначає максимальну величину загальної суми вартості
активів інституту спільного інвестування, що перебувають в управ­лінні однієї компанії з управління активами інституту спільного інвестування;

затверджує положення про склад та розмір витрат, що пов’язані з виконанням компанією з управління активами інституту спільного інвестування своїх функцій та відшкодування за рахунок цих активів;

встановлює порядок складання компаніями з управління акти­вами інституту спільного інвестування звітності, що надається ними саморегулювальними організаціями, до складу яких вони входять;

визначає порядок передачі сукупності активів та зобов’язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами інституту спільного інвестування;

встановлює порядок відшкодування компанією з управління активами інституту спільного інвестування втрат, понесених інсти­тутом спільного інвестування, який здійснює відкриту підписку на свої цінні папери;

визначає перелік державних цінних паперів, у яких можуть розміщуватися кошти резервного фонду, що формується компанією з управління активами інституту спільного інвестування;

встановлює перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи диверсифікованого інституту спільного інвестування;

встановлює за погодженням з Міністерством фінансів Украї­ни особливості бухгалтерського обліку інститутів спільного інвес­тування;

визначає форму та порядок надання компанією з управління активами інституту спільного інвестування довідки про вартість чистих активів інституту спільного інвестування;

встановлює порядок подання компанією з управління активами інституту спільного інвестування звіту про результати розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування;

визначає порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування;

встановлює вимоги до форми річного та піврічного звіту інституту спільного інвестування та інформації про його діяльність, яка підлягає опублікуванню;

встановлює обсяг, порядок та строки подання документів про діяльність інституту спільного інвестування;

визначає порядок ведення компанією з управління активами інституту спільного інвестування відкритого типу реєстру власників іменних цінних паперів цього інституту;

затверджує вимоги до договорів про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна інституту спільного інвестування, про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів такого інституту, а також про його обслуговування зберігачем;

встановлює порядок виплати за рахунок активів інституту спільного інвестування винагороди аудиторові (аудиторські фірмі), незалежному оцінювачеві майна такого інституту;

затверджує за погодженням з Національним банком України форму бланків векселів та порядок виготовлення їх;

затверджує порядок ведення векселедавцем реєстру виданих ним векселів;

погоджує порядок здійснення установами банків функцій розрахункових палат за розрахунками по векселях, що затверджується Національним банком України;

контролює відповідно до законодавства системи ціноутворення на ринку цінних паперів;

розробляє на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами;

затверджує разом із Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України порядок продажу об’єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах;

здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку загальноприйнятих принципів корпоративного управ­ління;

співпрацює з Національним банком України і спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг щодо здійснення державного регулювання цих ринків;

веде реєстр об’єднань фінансових установ, які здійснюють діяльність на ринках цінних паперів та їхніх похідних;

визначає порядок ведення та веде реєстр аудиторів і аудиторських фірм, які можуть провадити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринках цінних паперів та їхніх похідних;

своєчасно повідомляє з використанням засобів зв’язку, що дозволяють фіксувати інформацію, Національний банк України і спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг про будь-які спостереження та висновки, необхідні для виконання покладених на ці органи обов’язків;

проводить з метою співпраці та координації діяльності щодо здійснення державного регулювання ринків фінансових послуг у встановлені законом строки оперативні наради за участю Національного банку України і спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг або бере участь у таких нарадах, що проводяться зазначеними орга­нами; за результатами оперативних нарад складає відповідні протоколи або укладає міжвідомчі угоди;

бере участь у формуванні Програм діяльності Кабінету Міністрів України та забезпечує відповідно до своєї компетенції її реалізацію;

бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, закону про Держав­ний бюджет України;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно охорони державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у своїй системі;

здійснює методичне забезпечення розроблення регіональних програм розвитку фондового ринку, аналізує стан їх виконання;

відповідно до законодавства здійснює управління часткою державного майна у статутному фонді Національного депозитарію України;

узгоджує встановлені Національним депозитарієм України стандарти депозитарного обліку та стандарти документообігу, що стосуються операцій із цінними паперами;

здійснює державне регулювання діяльності Національного депозитарію України безпосередньо та через державного представника в Національному депозитарії України;

виконує інші функції, покладені на неї законодавством.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+