Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.8.3. Голова Комісії

7.8.3. Голова Комісії

Комісія утворюється у складі Голови Комісії та шести членів Комісії.

Голова Комісії, її члени призначаються та звільняються Президентом України за погодженням з Верховною Радою України.

Строк повноважень Голови Комісії та її членів становить сім років. Одна і та сама особа не може бути членом Комісії більше двох строків підряд.

Звільнення Голови Комісії та її членів до закінчення строку повноважень може мати місце лише за власним бажанням, а також у разі вчинення злочину та у зв’язку з неможливістю виконувати обов’язки за станом здоров’я.

Голова Комісії:

організовує роботу Комісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

координує роботу членів Комісії щодо виконання покладених на Комісію завдань, розподіляє обов’язки між її членами;

скликає і проводить засідання Комісії, пропонує питання до розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення Комісії;

подає в установленому порядку Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду Виконавчого секретаря Комісії, його першого заступника та заступників;

очолює Координаційну раду, утворювану з метою координації діяльності державних органів з питань функціонування ринку цінних паперів;

здійснює організаційне керівництво діяльністю територіальних органів Комісії, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством порядку керівників цих органів;

виконує у встановленому порядку представницькі функції щодо діяльності Комісії;

дає в передбачених законом випадках письмові доручення уповноваженим особам Комісії провадити розгляд справ про порушення чинного законодавства щодо випуску та обігу цінних паперів;

бере з правом дорадчого голосу участь у роботі органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, з питань нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг або уповноважує на це представників Комісії;

видає накази та розпорядження з питань, що належать до його компетенції;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

У разі відсутності Голови Комісії або неможливості здійснення ним своїх повноважень обов’язки Голови Комісії за його дорученням виконує один із членів Комісії.

Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням Голови Комісії в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше п’яти осіб.

Пропозиції з питань до розгляду на засіданнях Комісії вносять Голова Комісії та її члени. Порядок денний засідання затверджується Комісією.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього подано не менше п’яти голосів.

Член Комісії, який не підтримує прийняте Комісією рішення, може в письмовій формі викласти окрему думку, яка додається до відповідного рішення Комісії.

Комісія приймає з питань, що належать до її компетенції, акти законодавства у формі рішень Комісії, які є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, учасниками ринку цінних паперів, їх об’єднаннями, контролює виконання цих рішень.

Комісія в разі потреби приймає разом з іншими державними органами, які здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів, спільні акти.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+