Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 5.2. Права Укррічфлоту

8.5.2. Права Укррічфлоту

Укрморрічфлот має право:

залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до їхньої компетенції;

здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

Укрморрічфлот видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Укрморрічфлот очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра транспорту.

Директор Укрморрічфлоту має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра транспорту і за погодженням з директором Укрморрічфлоту. Розподіл обов’язків між заступниками здійс­нює директор Укрморрічфлоту.

Директор Укрморрічфлоту виконує такі функції:

здійснює керівництво діяльністю Укрморрічфлоту, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Мінтрансом за виконання покладених на Укрморрічфлот завдань;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Укрморрічфлоту, крім заступників директора Укрморрічфлоту;

визначає ступінь відповідальності заступників директора Укрморрічфлоту та керівників структурних підрозділів Укрморрічфлоту;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Укрморрічфлоту, крім заступників директора Укрморрічфлоту;

підписує видані в межах компетенції Укрморрічфлоту накази, організовує перевірку їх виконання;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та означеним вище Положенням.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укрморрічфлоту, обговорення найважливіших напрямів діяльності та розвитку галузі в Укрморрічфлоті утворюється колегія у складі директора, заступників директора за посадою та керівників структурних підрозділів.

Персональний склад колегії затверджує Міністр транспорту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Укрморрічфлоту.

Граничну чисельність працівників та структуру Укрморрічфлоту затверджує Міністр транспорту в межах граничної чисельності працівників Мінтрансу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Положення про структурні підрозділи Укрморрічфлоту затверджує його директор.

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Укрморрічфлоту затверджує директор Укрморрічфлоту за погодженням з Мінтрансом та Мінфіном.

Утримання апарату Укрморрічфлоту здійснюється за рахунок державного бюджету.

Укрморрічфлот є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+