Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 6.1. Основні завдання та функції Укравтотрансу

8.6.1. Основні завдання та функції Укравтотрансу

Основними завданнями Укравтотрансу є такі:

участь у межах його компетенції в реалізації державної політики у сфері перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

здійснення в установленому порядку управління в галузі авто­мобільного транспорту, зокрема в межах, визначених Мінтрансом, управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу;

виконання відповідно до законодавства контрольно-наглядо­вих функцій у галузі автомобільного транспорту;

організація дотримання вимог законодавства щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

здійснення відповідно до законодавства регулятивних та дозвільно-реєстраційних функцій.

Укравтотранс відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідно до законодавства державне регулювання в галузі автомобільного транспорту і контроль за дотриманням українськими та іноземними автоперевізниками транспортного законодавства України, правил перевезень пасажирів і вантажів, інших нормативно-правових актів, які регламентують порядок функ­ціонування автомобільного транспорту, та положень міжнарод­них договорів про міжнародне автомобільне сполучення;

розробляє проекти нормативно-правових актів, пов’язаних з регулюванням діяльності автомобільного транспорту, вдосконаленням контролю за дотриманням автоперевізниками транспортного законодавства;

бере участь у формуванні державної економічної, інвестиційної політики в галузі автомобільного транспорту в межах єдиного транспортно-дорожнього комплексу;

здійснює нагляд за дотриманням підприємствами усіх форм власності (крім Міноборони, Прикордонних військ, СБУ та МВС) нормативних актів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті, сприяє підприємствам, установам і організаціям у виконанні державних і галузевих програм з питань безпеки дорожнього руху;

бере участь у розробленні прогнозів та проектів програм розвитку автомобільного транспорту на основі аналізу його діяльності;

проводить моніторинг ринку автотранспортних послуг та сприяє розвиткові конкуренції;

здійснює у випадках, передбачених законодавством, регулювання перевезень автомобільним транспортом у місцевому сполученні, забезпечує організацію перевезень пасажирів у міжміському та пасажирів і вантажів у міжнародному сполученні;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів, готує в установленому порядку проекти міжнародних договорів з питань міжнародного автомобільного сполучення, за дорученням Мінтрансу бере участь у роботі міжурядових комісій і міжнародних організацій з питань автомобільних перевезень та забезпечує виконання положень міжнародних договорів з питань автомобільного транспорту;

формує маршрутну мережу регулярного міжнародного автобусного сполучення відповідно до положень міжнародних договорів про міжнародне автомобільне сполучення, актів законодавства, погоджує з відповідними органами інших держав квоти дозволів на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів;

організовує у випадках, передбачених законодавством, проведення сертифікації дорожніх транспортних засобів та послуг автомобільного транспорту;

видає відповідно до законодавства юридичним та фізичним особам ліцензії на виконання перевезень пасажирів і вантажів авто­мобільним транспортом, здійснює контроль за дотриманням умов ліцензій;

організовує та проводить конкурси на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, укладає договори на перевезення пасажирів з автоперевізниками — переможцями конкурсів і контролює їх виконання;

сприяє в межах своїх повноважень зменшенню шкідливого впливу наслідків діяльності автомобільного транспорту на навколишнє природне середовище, реалізації заходів з енергозбереження;

погоджує у встановленому порядку технічні вимоги та стандарти щодо розроблення нової автомобільної техніки, її ремонту та експлуатації, бере участь у роботі приймальних комісій з питань виробництва нової автомобільної техніки;

визначає тематику науково-дослідних робіт, спрямованих на розв’язання найважливіших проблем на автомобільному транспорті, сприяє впровадженню в галузі автомобільного транспорту досягнень науки і техніки, нових технологій та передового досвіду, а також стандартів на рівні міжнародних вимог;

забезпечує в установленому порядку реалізацію заходів щодо державної підтримки підприємств автомобільного транспорту;

забезпечує проведення державної політики з оплати праці, вдосконалення договірного регулювання оплати праці та соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах і організаціях автомобільного транспорту, вживає заходів до забезпечення їх висококваліфікованими працівниками;

у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у апараті Укравтотрансу;

забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізації в галузі автомобільного транспорту;

бере участь у межах своєї компетенції у плануванні, організації та забезпеченні підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період;

у межах, визначених Мінтрансом, здійснює функції управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу;

розглядає і вносить пропозиції щодо доцільності створення, реорганізації, ліквідації підприємств автотранспорту;

координує в межах повноважень, визначених цим положенням, діяльність територіальних органів Мінтрансу — автотранспортного управління Автономної Республіки Крим та обласних автотранспортних управлінь;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+