Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 6.2. Права Укравтотрансу

8.6.2. Права Укравтотрансу

Укравтотранс має право:

залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

перевіряти дотримання суб’єктами підприємницької діяльності законодавства України у сфері транспорту, правил перевезень пасажирів і вантажів, безпеки перевезень, інших нормативно-правових актів, які регламентують порядок функціонування автомобільного транспорту, та положень міжнародних договорів про міжнародне автомобільне сполучення;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

забороняти експлуатацію рухомого складу та виконання робіт (послуг), що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, вживати заходів до усунення порушень вимог нормативних актів з питань безпеки руху транспортних засобів та в інших випадках.

Укравтотранс видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Укравтотранс очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра транспорту.

Директор Укравтотрансу має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра транспорту та згодою директора Укравто-
трансу. Розподіл обов’язків між заступниками провадить директор Укравтотрансу.

Директор Укравтотрансу:

здійснює керівництво діяльністю Укравтотрансу, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром транспорту за виконання покладених на Укравтотранс завдань;

призначає на посаду та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Укравтотрансу, крім заступників директора;

визначає ступінь відповідальності заступників директора та керівників структурних підрозділів Укравтотрансу;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Укравтотрансу, крім заступників директора;

підписує видані в межах компетенції Укравтотрансу накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Укравто-
трансу;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та згаданим вище Положенням.

Для розроблення основних напрямів розвитку автомобільного транспорту, вирішення найважливіших питань діяльності утворюється колегія Укравтотрансу.

Персональний склад колегії затверджується Міністром транспорту.

Рішення колегії проводяться у життя наказами Укравтотрансу.

Граничну чисельність працівників та структуру Укравтотрансу затверджує Міністр транспорту в межах граничної чисельності працівників Міністерства транспорту, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Укравтотрансу затверджує директор Укравтотрансу за погодженням з Міністром транспорту та Мінфіном.

Утримання апарату Укравтотрансу здійснюється за рахунок державного бюджету.

Укравтотранс є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+