Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 8.1. Основні завдання і функції Держжитлокомунгоспу України

8.8.1. Основні завдання і функції Держжитлокомунгоспу України

Основними завданнями Держжитлокомунгоспу України є:

участь у формуванні та забезпечення реалізації державної житлової політики, державної науково-технічної та економічної політики у сфері житлово-комунального господарства та міського електротранспорту (далі — житлово-комунальне господар-
ство);

регулювання діяльності у сфері централізованого водовідведення та водо-, теплопостачання;

здійснення управління у сфері житлово-комунального господарства, питної води та питного водопостачання, а також міжгалузевої координації та функціонального регулювання з питань житлово-комунального господарства.

Держжитлокомунгосп України відповідно до покладених на нього завдань:

готує пропозиції щодо формування державної житлової політики, державної науково-технічної та економічної політики у сфері житлово-комунального господарства;

бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, програми діяльності Кабінету Міністрів України;

організовує в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію державних та регіональних програм у сфері житлово-комунального господарства;

забезпечує відповідно до законодавства реформування житлово-комунального господарства;

здійснює нормативно-методичне забезпечення діяльності регіональних госпрозрахункових підрозділів технічної інспекції міського електротранспорту, а також бюро технічної інвентаризації (крім питань реєстрації прав власності на нерухоме майно);

регулює діяльність у сфері централізованого водовідведення та водо-, теплопостачання;

погоджує в установленому порядку пропозиції щодо переліків об’єктів реконструкції та будівництва житлово-комуналь­ного господарства, які фінансуються за рахунок коштів державних централізованих капітальних вкладень, інших видатків державного бюджету;

бере участь у розробленні інженерно-технічної документації з питань реконструкції та експлуатації протизсувних та інших споруд інженерного захисту, реалізації заходів щодо інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів, прогнозування і запобігання їх розвиткові, у розробленні та реалізації заходів щодо забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їхніх наслідків;

затверджує в установленому порядку методики визначення нормативів споживання житлово-комунальних послуг, витрат і втрат ресурсів, що використовуються в житлово-комунальному господарстві, вартості утримання та технічного обслуговування об’єктів житлово-комунального господарства;

визначає в межах своєї компетенції порядок формування тарифів на житлово-комунальні послуги;

бере участь у розробленні та реалізації заходів, спрямованих на демонополізацію в сфері житлово-комунального господарства, сприяє впровадженню конкурентних засад у сфері надання житлово-комунальних послуг;

організовує і виконує в межах своїх повноважень роботи зі стандартизації, метрології та підтвердження відповідності в житлово-комунальному господарстві;

здійснює нормативно-методичне забезпечення з питань ритуального обслуговування населення, поводження з побутовими відходами, благоустрою населених пунктів, квітково-декоратив­ного насінництва та розсадництва;

здійснює реєстрацію та облік трамвайних вагонів і тролейбусів, а також державний контроль за технічним станом міського електротранспорту та забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів;

організовує провадження науково-технічної діяльності, сприяє використанню сучасних інформаційних технологій та комп’ютер­них мереж у сфері житлово-комунального господарства;

здійснює заходи щодо розроблення і впровадження енерго-
зберігаючих технологій, обладнання, засобів обліку і регулюван­ня споживання води та теплової енергії на об’єктах житлово-комунального господарства;

здійснює в установленому законодавством порядку міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких дого­ворів, у межах своїх повноважень укладає міжнародні договори України;

вживає в установленому законодавством порядку заходів до залучення технічної, фінансової та інших видів допомоги, необхідної для сталого функціонування житлово-комунального господарства;

відповідно до законодавства виконує функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників сфери житлово-комунального господарства;

розробляє та затверджує в установленому порядку кваліфікаційні характеристики професій працівників житлово-комуналь­ного господарства; провадить організаційно-методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики з питань охорони праці та заробітної плати, соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій;

забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Держжитлокомунгоспу України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

розробляє в межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, методичні рекомендації щодо їх застосування, організовує бухгалтерський облік на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

здійснює внутрішній фінансовий контроль за роботою підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

здійснює в установленому порядку видавничу діяльність;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+