Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.10.3.2. Права управління

8.10.3.2. Права управління

Управління має право:

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

залучати фахівців інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єд­нань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгля­ду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики — безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологіч­них робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднан­нями громадян та громадянами.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної держадміністрації за погодженням з Держбудом.

Начальник управління за посадою є головним архітектором області.

Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою обласної держадміністрації за виконання покладених на управління завдань;

затверджує положення про структурні підрозділи управління, розподіляє обов’язки між заступниками начальника управління, керівниками структурних підрозділів управління та визначає ступінь їхньої відповідальності;

подає на затвердження голові обласної держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління в межах граничної чисельності й фонду оплати праці його праців-
ників;

розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на розвиток містобудування та архітектури й утримання апарату управління, несе персональну відповідальність за цільове використання їх;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

призначає на посади і звільняє з посад працівників управління;

погоджує призначення на посади і звільнення з посад начальників відділів містобудування, архітектури та житлово-кому­нального господарства районних держадміністрацій;

має право скасовувати накази начальників відділів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районних держадміністрацій, що суперечать законодавству України та актам органів виконавчої влади вищого рівня, бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються компетенції управління.

Накази начальника управління, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Держбуду, можуть бути скасовані головою обласної держадміністрації, Держбудом.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетен­ції управління, в управлінні утворюється колегія у складі нача­льника управління (голова колегії), його заступників (за посадою), інших відповідальних працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших підрозділів обласної держадміністрації, виконавчих органів місцевих рад, інших установ та організацій.

Склад колегії затверджується головою обласної держадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника управління.

Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженер-
них проектних рішень об’єктів архітектури, а також (у разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань при управлінні утворюється архітектурно-містобудівна рада, можуть утворюватися науково-технічна і художня ради.

Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудів­ну раду, затвердженого Держбудом.

Склад рад і положення про них затверджуються головою облас­ної держадміністрації за поданням начальника управління.

Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної держадміністрації в межах виділених асигнувань.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+