Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.10.4.2. Права відділу

8.10.4.2. Права відділу

Відділ має право:

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

залучати фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єд­нань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики — безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологіч­них робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взає­модіє з іншими структурними підрозділами районної держадмі­ністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднан­нями громадян та громадянами.

Відділ очолює завідуючий, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням з начальниками управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства обласної держадміністрації.

Завідуючий відділом за посадою є головним архітектором району.

Завідуючий відділом:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної держадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;

затверджує положення про структурні підрозділи відділу; розподіляє обов’язки між заступниками завідуючого відділом, керівниками структурних підрозділів відділу та визначає ступінь їхньої відповідальності;

подає на затвердження голові районної держадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис відділу в ме­жах граничної чисельності та фонду оплати праці його праців­ників;

розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених у районному бюджеті на розвиток містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства й утримання апарату відділу, несе персональну відповідальність за цільове використання їх;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу;

має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції.

Накази завідуючого відділом, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Держбуду, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, начальниками управління містобудування та архітектури, управління житлово-комунального господарства обласної держадміністрації.

Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об’єктів архітектури або (у разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань при відділі утворюється архітектурно-містобудівна рада.

Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудів­ну раду, затвердженого Держбудом.

Склад ради та положення про неї затверджуються голо-
вою районної держадміністрації за поданням завідуючого відділом.

Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова районної держ-
адміністрації.

Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, печат­ку із зображенням Державного Герба України та своїм наймену­ванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+