Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

8.2. Чисельність окремих категорій працівників

Управління трудовими ресурсами підприємства потребує обов`язкового формування системи оцінки трудового потенціалу підприємства. Слід розрізняти такі види чисельності працюючих:

-         явочна;

-         облікова;

-         середньооблікова.

Явочна чисельність – кількість працівників, що з`явилися на робочі місця у визначений час.

Облікова чисельність – кількість всіх постійних, тимчасових і сезонних працівників, котрих прийнято на роботу терміном на один і більше днів незалежно від того, перебувають вони на роботі, знаходяться у відпустках, відрядженнях, на лікарняному листку тощо.

Середньооблікова чисельність – кількість працівників за певний період, яка визначається як сума середньомісячної чисельності поділена на кількість місяців у розрахунковому періоді.

 Різниця між обліковою та явочною чисельністю характеризує резерв (в основному робітників), що має використовуватись для заміни тих, хто не виходить на роботу з поважних причин.

                На підприємствах найчастіше розраховують чисельність промислово-виробничого персоналу на плановий період методом коректування базової чисельності

 

Ч пл =  [(Ч б * DV) / 100] + DЧ,

де Ч пл – чисельність промислово-виробничого персоналу, що необхідна для

                 забезпечення планового обсягу виробництва;

       Ч б – базова (очікувана) чисельність;

       D V – плановий темп зростання обсягу виробництва продукції;

       D Ч – сумарна зміна чисельності за пофакторним розрахунком можливого 

               зростання продуктивності праці.

          Чисельність робітників, що зайняті на роботах, які нормуються, розраховується за формулою

 

Ч рнпл = (S t i * m i ) / (Т рп * К вн ),

де t i – планова трудомісткість одиниці виробу або послуги;

       m i  - кількість виробів (послуг);

      n – кількість видів виготовлюваних одиниць продукції або послуг;

      Т рп – розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника;

      К вн – очікуваний коефіцієнт виконання норм. 

Чисельність основних робітників, зайнятих на ненормованих роботах, розраховується за нормами обслуговування

 

Ч оспл = (m o * П зм * Кro) / Н об,

де m o – кількість об`єктів, що обслуговуються;

                     П зм – кількість змін роботи на добу;

               Кro- коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову;

               Н об – норма обслуговування одного об`єкту – кількість об`єктів на

                           одного робітника.

К ro= 100 / (100 – f),

де f – плановий процент невиходів робітників на роботу.

Чисельність допоміжних робітників, для яких неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати трудомісткість робіт

 

Ч дпл = П рм * П зм * К ro ,

де П рм – кількість робочих місць.

Чисельність працівників управління спеціалістів, службовців розраховується за кожною функцією методом прямого нормування.

При встановленні чисельності управлінського персоналу керуються типовими штатними розкладами.