Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2. Чисельність окремих категорій працівників

Управління трудовими ресурсами підприємства потребує обов`язкового формування системи оцінки трудового потенціалу підприємства. Слід розрізняти такі види чисельності працюючих:

-         явочна;

-         облікова;

-         середньооблікова.

Явочна чисельність – кількість працівників, що з`явилися на робочі місця у визначений час.

Облікова чисельність – кількість всіх постійних, тимчасових і сезонних працівників, котрих прийнято на роботу терміном на один і більше днів незалежно від того, перебувають вони на роботі, знаходяться у відпустках, відрядженнях, на лікарняному листку тощо.

Середньооблікова чисельність – кількість працівників за певний період, яка визначається як сума середньомісячної чисельності поділена на кількість місяців у розрахунковому періоді.

 Різниця між обліковою та явочною чисельністю характеризує резерв (в основному робітників), що має використовуватись для заміни тих, хто не виходить на роботу з поважних причин.

                На підприємствах найчастіше розраховують чисельність промислово-виробничого персоналу на плановий період методом коректування базової чисельності

 

Ч пл =  [(Ч б * DV) / 100] + DЧ,

де Ч пл – чисельність промислово-виробничого персоналу, що необхідна для

                 забезпечення планового обсягу виробництва;

       Ч б – базова (очікувана) чисельність;

       D V – плановий темп зростання обсягу виробництва продукції;

       D Ч – сумарна зміна чисельності за пофакторним розрахунком можливого 

               зростання продуктивності праці.

          Чисельність робітників, що зайняті на роботах, які нормуються, розраховується за формулою

 

Ч рнпл = (S t i * m i ) / (Т рп * К вн ),

де t i – планова трудомісткість одиниці виробу або послуги;

       m i  - кількість виробів (послуг);

      n – кількість видів виготовлюваних одиниць продукції або послуг;

      Т рп – розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника;

      К вн – очікуваний коефіцієнт виконання норм. 

Чисельність основних робітників, зайнятих на ненормованих роботах, розраховується за нормами обслуговування

 

Ч оспл = (m o * П зм * Кro) / Н об,

де m o – кількість об`єктів, що обслуговуються;

                     П зм – кількість змін роботи на добу;

               Кro- коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову;

               Н об – норма обслуговування одного об`єкту – кількість об`єктів на

                           одного робітника.

К ro= 100 / (100 – f),

де f – плановий процент невиходів робітників на роботу.

Чисельність допоміжних робітників, для яких неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати трудомісткість робіт

 

Ч дпл = П рм * П зм * К ro ,

де П рм – кількість робочих місць.

Чисельність працівників управління спеціалістів, службовців розраховується за кожною функцією методом прямого нормування.

При встановленні чисельності управлінського персоналу керуються типовими штатними розкладами.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+