Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2.1. Сутність теорії інформаційної безпеки

Наступне, що потрібно з'ясувати, — сутність теорії інформаційної безпеки щодо захисту інформації в авто­матизованих (комп'ютерних) системах. Відповідно до по­ложень теорії гіперсистем визначимо підсистеми нижчих порядків.

Перш за все — це класифікація суб'єктів суспільних відносин, яку можна розширювати залежно від потреб дослідження предметної галузі. Суб'єктів щодо інформа­ційної безпеки можна поділити на кілька категорій:

• щодо правового статусу регулювання відносин: суб'єк­ти регулювання відносин та учасників відносин;

• щодо мети учасників правовідносин: правомірні учас­ники та правопорушники тощо.

Класифікація суспільних відносин щодо безпеки інфор­мації має багатоаспектний зміст, який визначається залеж­но від галузей знань. Але все ж їх можна поділити на такі загальні види: соціальні, технічні та соціотехнічні.

Визначальними також є тектологічні (організаційні) критерії: організаційно-управлінські, організаційно-пра­вові та організаційно-технічні (у числі останніх виокрем­люють ще організаційно-технологічні).

У суспільно-правовому змісті правовідносини інформа­ційної безпеки щодо захисту інформації мають сутність організовування нормального (безпечного) функціонуван­ня інформаційних систем, у тому числі тих, технічну ос­нову яких становлять засоби комп'ютерної техніки та ба­зовані на них електронні інформаційні технології (у тому числі технології телекомунікації).

Провідна системна мета правовідносин — захист су­спільних інформаційних відносин від негативних впливів со­ціальних, техногенних та природних (стихійних) впливів.

Важливим аспектом загальних положень інформаційної безпеки щодо захисту інформації в автоматизованих сис­темах є наукове визначення і формулювання принципів її реалізації.

Зазначені принципи повинні мати чітку ієрархічну структуру і критерії. Виходячи з положень природи інфор­маційної безпеки як тектологічного явища, пропонується поділ принципів на такі групи першого порядку: організаційно-правові; організаційно-управлінські; організаціи-но-технічні.

Залежно від науково-практичних потреб організаційної діяльності (організовування) принципи інформаційної без­пеки можуть поділятися на групи другого та наступних порядків.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+