Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2.3. Інститути тектології інформаційної безпеки

На загальнотеоретичному рівні визначимося в таких клю­чових, особливих проблемах інформаційної безпеки щодо організаційного аспекту захисту інформації в автоматизо­ваних системах:

Першу групу утворюють такі проблемні інститути:

1) проблеми організації доступу до інформації;

2) проблеми організації забезпечення цілісності інфор­мації щодо загроз її порушення;

3) проблеми організації комплексного контролю за інформаційними ресурсами у відповідному середовищі функціонування їх відповідно до матеріальних носіїв інфор­мації (людських (соціальних), людино-машинних (люди-но-технічних, соціотехнічних) та технологічних);

4) проблеми організації сумісності систем захисту інформації в автоматизованих (комп'ютерних) системах з іншими системами безпеки відповідної організаційної струк­тури;

5) проблеми організації виявлення можливих каналів несанкціонованого витоку інформації (фізичних, соціотех­нічних, соціальних);

6) проблеми організації блокування (протидії) несанк­ціонованого витоку інформації;

7) проблеми організації виявлення, кваліфікації, доку­ментування порушення інформаційної безпеки (як стану у визначеному просторі, часі і колі осіб);

8) формулювання відповідальності та правове визначен­ня санкцій та організація притягнення винних до відпові­дальності (дисциплінарної, цивільної, адміністративної, кримінальної).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+