Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

Банківська конкуренція - це суперництво між учасниками ринку банківських послуг.

Банківська операція - це будь-яка дія банку, яка знаходить своє відображення в його облікових реєстрах.

Банківська послуга - це з однієї сторони форма задоволення потреб клієнта, а з погляду організації банківської діяльності як певний порядок взаємопов'язаних організаційних, інформаційних, фінансових та юридичних заходів, прив'язаних до місця та часу виконання і об'єднаних в єдину технологію.

Банківська реклама - форма неособистого представлення певних ідей, послуг чи банку в цілому через посередництво специфічних платних засобів комунікації з метою інформування і переконання вибраних цільових аудиторій у необхідності здійснення дій, які бажає банк-рекламодавець.

Банківський маркетинг - це філософія, стратегія і тактика банківського бізнесу, що базується на комплексному аналізі та сегментуванні ринку банківських послуг, здійсненні оптимальної продуктової, цінової, збутової і комунікаційної політики і спрямована на гармонійне балансування інтересів банку, існуючих і виникаючих потреб наявних і потенційних банківських клієнтів та суспільства в цілому.

Вимірювання -визначення кількісної міри або щільності певної характеристики, яка є об'єктом дослідження за допомогою різних шкал вимірювання.

Внутрігалузева конкуренція - конкуренція між кредитними інститутами, які пропонують аналогічні банківські продукти, що відрізняються якістю, ціною, доступністю та іншими параметрами.

Вторинна інформація - це інформація, яка подається в опрацьованому виді.

Глибина асортименту послуг - число варіантів і модифікацій певного виду послуг, які орієнтовані на конкретні запити окремих груп банківських клієнтів.

Інформація - це дані, які відібрані та розсортовані в залежності від певних цілей.

Інфраструктура ринку банківських послуг - сукупність організаційно - правових форм, які обслуговують формування попиту і пропозиції, купівлю-продаж банківських послуг через кредитно -фінансові інститути.

Коефіцієнт залучення клієнтів - відношення кількості відкритих рахунків до середньої кількості рахунків.

Коефіцієнт плинності клієнтів - відношення кількості закритих рахунків за період до середньої кількості рахунків

Коефіцієнт стабільності клієнтської бази - показує яка доля клієнтів, що відкрили рахунки, залишаються його клієнтами.

Комунікаційна політика - це комплекс заходів комерційного банку у взаємодії з наявними і потенційними клієнтами та зовнішнім оточенням банку.

Конкуренція покупців - змагання наявних і потенційних клієнтів за кращі умови доступу до банківських продуктів.

Конкуренція продавців - суперництво кредитних інститутів за найвигідніші умови продажу.

Макросередовище - глобальні фактори, які складають зовнішнє оточення комерційного банку. До них належать політичні, економічні, науково-технічні, демографічні, природні, фактори культурного устрою.

Маркетингове середовище - вся сукупність відносин і факторів впливу, що складаються у комерційного банку в процесі його діяльності з іншими економічними суб'єктами і зовнішнім оточенням взагалі та справляють певний вплив на його політику.

Нецінова конкуренція - покращення якісних характеристик банківських продуктів і проведення активної комунікаційної політики.

Новий банківський продукт - це банківська послуга, що вперше пропонується на ринку або є новою для банку при наданні її своїм клієнтам.

Первинна інформація - це інформація, яку отримують безпосередньо з ринку на основі використання певних методів збору інформації;

Потенційна місткість ринку - обсяг продукту, який максимально можуть придбати потенційні споживачі і максимально можлива кількість таких споживачів.

Потенційний обсяг продаж - частина потенційного ринку, яку банк реально охопить при умові продажу продукту за певною ціною і здійсненні певних маркетингових зусиль.

Прогнозування ринку банківських послуг - виявлення тенденцій його розвитку під впливом таких основних факторів: політичних, правових, економічної кон'юнктури та ділової активності, інфляційних, стадії життєвого циклу банківських продуктів, цінової політики, конкурентного середовища тощо.

Продуктова політика - це створення нових, вдосконалення існуючих, перевірка і пристосування банківських послуг з метою задоволення виникаючих потреб наявних або потенційних клієнтів банку.

Реальний обсяг продаж - розрахунок обсягу продукту, який банк зможе реально продати за певний час при встановленій ціні, здійснених маркетингових заходах, реакції конкурентів та впливу зовнішніх факторів.

Ринок банківських послуг - специфічна сфера економічних відносин, функцією яких є балансування попиту і пропозиції на банківські продукти.

Сегментування ринку - поділ його на ряд дрібних однорідних сегментів, що в свою чергу дозволяє виділити групи клієнтів з близькими або ідентичними потребами.

Управління     маркетингом     комерційного     банку     -

цілеспрямована діяльність банку по регулюванню своєї позиції на ринку за допомогою планування, організації, обліку та контролю виконання кожної фази поведінки з урахуванням впливу закономірностей розвитку ринкового простору і конкурентного середовища для досягнення визначених стратегічних цілей.

Функціональна   конкуренція   -   конкуренція    різних,    але взаємозамінних товарів (товарів-субститутів).

Цінова конкуренція - це конкуренція, що здійснюється шляхом зміни ціни (її підвищення або зниження).

Цінова політика комерційного банку - вибір та обґрунтування цінової стратегії, встановлення цін на окремі банківські продукти, їх зміна і модифікація відповідно до зміни ринкової ситуації, стратегії банку та зміни інших факторів.

Цінова стратегія банку - довгострокова орієнтація в галузі цінової політики, яка визначає насамперед кінцеву мету цінової політики.

Цінова тактика банку - певний спосіб і послідовність дій для досягнення визначеної мети.

Час доставки банківського продукту - відрізок часу від моменту виникнення потреби у певній послузі і звернення в банк до початку користування нею.

Час комунікаційних відносин - відрізок часу протягом якого клієнт буде користуватися певною послугою.

Ширина продуктового ряду (базовий асортимент банківських послуг) - кількість основних видів послуг, які банк може запропонувати клієнтам.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+