Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Література

1. Закон України "Про зайнятість населення" //Закони України. Т. 1/ Ін-т законодавства. - К., 1996.-С.252-268.

2. Закон України "Про колективні договори і угоди" //Закони України. Т. 6/ Ін-т законодавства. - К., 1997.- С. 5-11.

3. Закон України "Про оплату праці" //Закони України. Т. 8/ Ін-т законодавства. - К., 1997.-С.210-218.

4. Законодавство України про працю. Збірник законодавчих та нормативів актів. - К.: Атіка, 2003. - 944с.

5. Кодекс законів про працю України. - К.: Парламентське вид-во, 2003. – 108с.

6. Про сприяння зайнятості та захист від безробіття: Конвенція МОП 168 від 23 червня 1988р.

7. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. - Львів: НУ „Львівська політехніка”, „Інтелект – Захід” 2002 - 228 с.

8. Адамчук В.В., Кокин Ю.П., Яковлев Р.А. Экономика труда. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.-431 с.

9. Башкатов Б.И, Карпухина Г.Ю. Международная статистика труда: Учебник - М.: Дело и Сервис, 2001. - 208с.

10. Біляцький С., Хахлюк А., Мірошниченко Т. Соціальне партнерство у розв'язанні проблем зайнятості (приклад ЄС для України) // Україна: аспекти праці. - 2003.-№3.-С. 44-49.

11. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2000.-31Зс.

12. Бондаренко М.И., Евтушенко А.Г. Экономика труда: Учеб. метод, пособние.- Харьков, 1998. - 194 с.

13. Булатов А.С. Экономика. - М.: БЕК, 1995. -142 с.

14. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе.-М.: Юрист, 1998.-512с.

15. Владимирова Л.П. Экономика труда: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб.и доп.- М.: Издат. Дом „Дашков и Ко”, 2002. – 300 с.

16. Вологин А.П., Матирко В.И., Модин А.А. Управление персоналом в условиях рыночной экономики. - М.: Дело, 1992. - 275 с.

17. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник для вузов. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. - 384 с.

18. Горелов Н.А. Экономика трудовых ресурсов. - М.: Высшая школа, 1989. -125с.

19. Дворецька Г.В. Соціологія праці: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2001. -244с.

20. Долан 3. Рынок: микрозкономическая модель: Пер. с англ. - СПб, 1992. -496с.

21. Долішній М.І., Садова У.Я., Семів Л .К. Проблеми ринку праці: потенціал науки в регіональних інтересах управління // Регіональна економіка. - 2000. - №1. - С.76-83.

22. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. – 164 с.

23. Єсінова Н.І. Економіка праці: Навчальний посібник. - Харків: Вид. Група "Академія", 1999.-176с.

24. Есинова Н.И. Экономика труда и соціально-трудовые отношения: Учебное пособие.- К.: Кондор, 2003. – 464 с.

25. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч.метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2001. -158 с.

26. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2003. – 300 с.

27. Зайдель X., Теммен Р. Основы учення об экономике: Пер. с нем. - М.: Дело ЛТД, 1994. -400с.

28. Казановський А.В., Колот А.М. Соціальне партнерство на ринку праці. / Нац. центр продуктивності. - Краматорськ, 1995. - 230 с.

29. Карпінський Б.А. Стан та резерви нарощування продуктивності економіки України/Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. -Львів: ЛФУАДУ; Кальварія, 2001. - Вип.5.-С. 177-187.

30. Карпінська О.Б., Карпінський Б.А. Інноваційно-технологічний розвиток України та проблема його кадрово-правового забезпечення / Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір. Щорічник наукових праць. Випуск XVI. - Львів, Інститут регіональних досліджень НАН України, 2000. -С. 359-368.

31. Ким М.Н. Трудовой потенциал и занятость. - Харьков: Изд-во ХГУ, 1993. -112с.

32. Князев С.Н. Управление: искусство, наука, практика: Учебное пособие/ С.Н. Князев. – МН.: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 2002. – 512 с.

33. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2002. - 337 с.

34. Колот А. Проблеми розбудови національної моделі соціально-трудових відносин // Україна: аспекти праці. - 2002. - № 5. - С. 23-28.

35. Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія. - К.: КНЕУ, 2003. 230 с.

36. Кулинцев И.И. Экономика и социология труда. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. 288 с.

37. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 224 с.

38. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика. - К.: ИСиМО Украины, НВФ „Студ-центр” 1997.-226с.

39. Мамедов О. Современная зкономика. - Ростов н/Д: Феникс, 1995. – 608с.

40. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. -М.:Дело, 1992.-702с.

41. Мурашко Н.И. Управление персоналом организации. - К.: ЦСП „Компас”, 1997.-330с.

42. Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учебное пособие. – М.: ИНФА – М, 2003. -268 с.

43. Петрова І. Економіко-правові засади забезпечення зайнятості населення України // Україна: аспекти праці. - 2002. - № 6. - С. 8-11.

44. Петюх В.М. Ринок праці та зайнятість. - К.:КНЕУ, 1997. -201 с.

45. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н., Комарницький І.М. Економіка праці: Навчальний посібник. - Львів, НУ "Львівська політехніка", Ужгород: Патент, 2001. – 335 с.

46. Сандерс Ф. Основные экономические понятия: Пер. с англ. - М.: Аспект Пресс, 1995.-119 с.

47. Світова економіка: Підручник/А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. - К.:Либідь, 2000. -582с.

48. Селезнев В.В. Основы рыночной экономики: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 1997. -320с.

49. Слезингер Г.З. Труд в условиях рыночной экономики: Учеб. пособие. -ИНФРА-М, 1996.-336с.

50. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. - К.: Логос, 1999. – 568 с.

51. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. - М.: Дело, 1995. -336с.

52. Управление трудовыми ресурсами. Справочное пособие / Под ред. Г Костина. - М.: Экономика, 1987.- 343 с.

53. Фишер С. Экономика. - М.: Дело, 1993-1996.-286с.

54. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации / Учебно-практическое пособие. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997. – 336 с.

55. Щекин Г.В. Планирование и организация работы с персоналом: Учебное пособие. -К.:МЗУУП, 1993. -180с.

56. Щекин Г. Управление человеческими ресурсами в Украине //Персонал.- 1994.-№1.-С.4.

57. Экономика труда: Учебник для вузов/ Под ред. Г.Р. Погосяна, Л.И. Жукова. -М.: Экономика, 1991.-304с.

58. Экономика труда и социально-трудовые отношения /Под ред. Г.Ґ. Меликьяна, Р.П. Колосовой. - М.: Изд-во МГУ, Изд-во ЧеРо, 1996. - 590 с.

59. Экономика труда: Учебник для вузов/ Под ред. П.Э. Шлендера, проф. Ю.П. Кокина. – М.: Юристь, 2003. - 592 с.

60. Экономика труда./ Под ред. М.А. Винокурові, Н.А. Горлова.- СПб.: Питер, 2004. – 656 с.

61. Экономика труда: (соціально-трудовые отношения)/ Под ред. Н.А. Волгіна, Ю.Г. Одегова. – М.: Изд-во „ЭКЗАМЕН”, 2003.- 736 с.

62. Эренберг Р. Современная экономика труда.-М.: Изд-во МГУ, 1996.-80с.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+