Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розділ 14.1. Організація обліку та звітності на підприємстві

Розділ 14. Організація обліку та звітності на підприємстві

 

14.1. Поняття господарського обліку, його види, вимірники та прийоми

14.2. Характеристика господарських операцій суб’єктів підприємництва

14.3. Рахунки бухгалтерського обліку

 

Для управління підприємницькою діяльністю потрібно знати, скільки є у підприємства майна, які його зобов’язання, скільки і чого було вироблено та придбано і з якими витратами, що і скільки витрачено, спожито, продано, передано, яка собівартість і виручка, який доход працівників, власників, суб’єкта господарювання та держави. Для того, щоб одержати такі узагальнюючі дані та на їх основі визначити результати підприємницької діяльності – ведуть бухгалтерський облік.

У процесі обліку здійснюють спостереження за господарськими операціями підприємства, їх вимірювання та реєстрацію для одержання кількісного, якісного і вартісного узагальнення інформації про майно, джерела його утворення та господарські процеси на підприємстві.

Господарська операція – дія або подія, яка викликає зміни в наявності та структурі активів і зобов’язань, власному капіталі підприємства.

Спостереження – це фіксація факту здійснення господарської операції з майном та зобов’язаннями суб’єкта господарювання.

Вимірювання полягає у відображенні обсягу господарської операції в певних одиницях виміру (натуральних, трудових, грошових).

Реєстрація означає здійснення записів відомостей про господарську операцію та одержання інформації про зміну майна і зобов’язань суб’єкта господарювання.

Для узагальнення інформації про господарські операції суб’єкти підприємницької діяльності використовують натуральні, трудові та грошові вимірники.

Натуральні вимірники (міра маси, об’єму, довжини, площі, кількості тощо) застосовують, щоб мати відомості про майно і зобов’язання суб’єкта господарювання в натуральному виразі. Проте натуральні показники можна використовувати тільки для вимірювання однорідних ресурсів і не можна дістати шляхом підсумовування узагальнюючі показники, що характеризують в цілому різне майно суб’єкта господарювання.

Трудові вимірники призначенні для обліку кількості праці в одиницях робочого часу – людино-днях, людино-годинах тощо. Ці показники дають можливість порівнювати між собою деякі різнорідні величини в розрахунку затрат праці на одиницю виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, одержаної виручки тощо.

Грошовий вимірник застосовують для відображення різних господарських операцій і узагальнення їх в єдиній грошовій оцінці. За його допомогою обчислюють загальний розмір майна, собівартість, виручку, зобов’язання суб’єкта підприємництва, фінансовий результат господарської діяльності. Вартісний вимірник використовують на основі натуральних і трудових вимірників, шляхом множення їх кількості на ціну.

Щоб мати інформацію про всі процеси господарської діяльності підприємства, застосовують наступні види господарського обліку: оперативний, статистичний, бухгалтерський, внутрішньогосподарсь-кий (управлінський) та податковий.

Оперативний облік використовують для спостереження і контролю за окремими господарськими операціями з метою управління ними в процесі їх здійснення. За його допомогою, використовуючи натуральні, трудові і грошові вимірники, дістають інформацію про щоденну господарську діяльність.

Статистичний облік організовують шляхом обов’язкової звітності суб’єктів господарювання за певними показниками їх роботи.

За допомогою статистичного обліку збирають, розробляють та аналізують дані про розвиток народного господарства та явищ культурного і політичного життя окремих регіонів та в цілому держави.

Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік – система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

Податковий облік являє собою упорядковану інформаційну систему, що відображає розмір об’єктів оподаткування підприємства методом суцільної, безперервної, документальної та взаємовпорядкованої реєстрації господарських операцій та окремих видів його майна і ресурсів.

Для визначення наявності, відображення руху і використання майна та зобов’язань суб’єкта господарювання у бухгалтерському обліку використовують 8 прийомів.

Документація – спосіб первинної реєстрації (оформлення документом) господарських операцій.

Первинний документ – документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Інвентаризація – перевірка майна і зобов’язань підприємства в натурі і порівняння її даних з даними обліку.

Оцінка – спосіб грошового вимірювання господарських операцій (придбання ресурсів, використання виробничих запасів, визначення фінансових результатів тощо).

Обчислення собівартості (калькуляція) – визначення вартості (облікової ціни) виробничих запасів, продукції, робіт і послуг підприємця.

Рахунок – умовне позначення певного виду майна та зобов’язань підприємства, де відображається їх стан і рух.

Подвійний запис – порядок відображення господарських операцій в рахунках. Відповідно до цього кожна господарська операція записується у певному порядку на двох рахунках.

Баланс – спосіб підсумкового відображення даних про майно підприємства (актив) та його зобов’язань (пасив) на певну дату.

Звітність – упорядкована таблиця узагальнюючих показників, що в концентрованому вигляді відображають результати господарської діяльності підприємства, його виробничий і соціальний розвиток, фінансовий та майновий стан.

У процесі підприємницької діяльності відбуваються різні господарські операції, під впливом яких змінюється склад майна та зобов’язань суб’єкта господарювання. За характером впливу на майно і зобов’язання підприємства господарські операції можна поділити на 4 типи.

Перший тип. Відбувається переміщення та зміна структури активів, загальна сума їх не змінюється. Підприємство за власні кошти придбало верстат вартістю 10 тис. грн. Активи – гроші (готівка, рахунки в банках) зменшились (–) на 10 тис. грн., основні засоби (верстат), також активи збільшились (+) на 10 тис. грн. Сума активів, а також зобов’язань підприємства не змінилась.

Другий тип. Відбувається переміщення та зміна структури зобов’язань, загальна сума їх не змінюється. Підприємство використало одержаний прибуток (власний капітал – зобов’язання перед власниками підприємства) для нарахування премії працівникам – 5 тис. грн. Прибуток – зобов’язання перед власниками підприємства  зменшився (–) на 5 тис. грн., заборгованість підприємства перед працівниками збільшилась на суму нарахованої премії (+) 5 тис. грн. Сума зобов’язань і самого майна (до часу видачі премії) не зміниться. Зобов’язання перед власниками підприємства зменшились і відповідно збільшились перед працівниками.

Третій тип. Збільшуються активи та зобов’язання підприємства на рівновелику суму. Підприємство придбало активи – виробничі запаси (бензин) за рахунок коштів короткострокової позики, яку одержало у банку – 3 тис. грн. Виробничі запаси (бензин) збільшилися (+) на 3 тис. грн., але і зобов’язання підприємства – заборгованість перед банком теж збільшилась (+) на 3 тис. грн. Сума активів і зобов’язань підприємства за господарською операцією збільшились на 3 тис. грн. (до часу повернення позики).

Четвертий тип. Зменшуються активи та зобов’язання на рівновелику суму. Підприємство із своєї каси виплатило премію працівникам – 5 тис. грн. (див. другий тип операцій). Гроші (готівка) зменшилась (–) на 5 тис. грн., заборгованість перед працівниками теж зменшилась (–) на 5 тис. грн. Сума активів і зобов’язань підприємства за господарською операцією зменшилась.

Майно і зобов’язання підприємства узагальнено відображаються за складом і розміщенням в балансі.

За формою баланс є таблицею, яка складається з двох частин – актив (активи) та пасив (власний капітал і зобов’язання).

В момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах (А), інвестованих засновниками (учасниками) суб’єкта господарювання і представляє собою вартість активів підприємства та власний його капітал (К) (пасив) підприємства (П) – зобов’язання перед власниками. На цьому етапі, коли підприємство ще не має зовнішніх зобов’язань (З), К=П, а А=К, оскільки завжди А=П.

Здійснюючи підприємницьку діяльність, підприємство неминуче використовує залучені кошти, тобто утворює борги. Боргові зобов’язання підтверджують права та вимоги кредиторів щодо активів підприємства (А=П=К+З). Тому активи підприємства (актив балансу) дорівнюють його зовнішнім і внутрішнім зобов’язанням (пасив балансу).

Баланс

ВАТ “Промінь” на 01.10.2000 р.

(тис. грн.)

Актив

Пасив

І. Необоротні активи

І. Власний капітал

Основні засоби:

 

Статутний капітал

90,0

залишкова вартість

80,0

Нерозподілений прибуток

45,0

первісна вартість

100,0

ІV. Поточні зобов’язання:

знос

20,0

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

 

 

10,0

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

15,0

Рахунки в банках

50,0

Баланс

145,0

Баланс

145,0

 

Узагальнення майна, зобов’язань та всіх господарських операцій, що здійснює підприємство, забезпечує система рахунків. Вони відкриваються на кожний вид майна і зобов’язань (основні засоби, прибуток, оплата праці тощо) та окремі господарські процеси.

Бухгалтерські рахунки будуються у вигляді двосторонньої таблиці, ліву частину якої прийнято називати “дебет”, а праву – “кредит”.

 

Рахунок “Основні засоби”

Дебет                                                                                   Кредит

 

 

 

На рахунках, де записується майно (активи) підприємства (активних – інформація про активи), у ліву частину (дебет) записують початковий залишок (сальдо) майна (активів), їх збільшення і кінцевий залишок, а в праву (кредит) – зменшення майна (активів).

 

Рахунок “Основні засоби”

Дебет                                                                                   Кредит

Початковий залишок (сальдо)

 

Збільшення (+)

Зменшення (–)

Кінцевий залишок (сальдо)

 

 

У підприємства на 01.05.2000 р. було основних засобів на суму 180 тис. грн., в травні придбано друкарську машинку (1 тис. грн.) і продано комп’ютер (3 тис. грн.). На 01.06.2000 р. у підприємства залишилось основних засобів на суму 178 тис. грн. (180 + 1 – 3).

 

Рахунок “Основні засоби” (тис.грн)

Дебет                                                                                   Кредит

Господарська операція

Кіль-кість

Ціна

Сума

Господарська операція

Кіль-кість

Ціна

Сума

Залишок 1.05.2000 р.

180,0

 

 

 

 

Надійшло (придбано) в травні

1

1,0

1,0

Вибуло (продано) в травні

1

3,0

3,0

Залишок 1.06.2000 р.

178,0

 

 

 

 

 

На рахунках, де записують зобов’язання підприємства (пасивних – інформація про зобов’язання), у праву частину (кредит) записують початкові залишки зобов’язань, їх збільшення і кінцеві залишки, а в ліву (дебет) – зменшення зобов’язань.

 

Рахунок “Короткострокові позики”

Дебет                                                                                   Кредит

 

Початковий залишок (сальдо)

Зменшення (–)

Збільшення (+)

 

Кінцевий залишок (сальдо)

               

Підприємство станом на 01.05.2000 р. мало короткострокову пози-ку банку в національній валюті на 50 тис. грн., яку повернуло 17.05.2000 р., а 28.05.2000 р. позичило знову 80 тис. грн. На 01.06.2000р. короткострокова позика у підприємства становила 80 тис. грн.

 

Рахунок “Короткострокові позики”(тис.грн)

Дебет                                                                                   Кредит

Господарська операція

Кіль-кість

Ціна

Сума

Господарська операція

Кіль-кість

Ціна

Сума

 

 

 

 

Залишок 1.05.2000 р.

50

Вибуло (повернуто) в травні

50

Одержано (надійшло) в травні

80

 

 

 

 

Залишок 1.06.2000 р.

80

 

На рахунках, де записують інформацію про господарські процеси підприємства, відбувається, як правило, формування витрат за центрами створення (дебет рахунків доходів і витрат) та їх списання (кредит рахунків). Інформація за цими рахунками характеризує господарську діяльність суб’єкта підприємства за певний період (день, місяць, квартал, рік).

 

Рахунок “Адміністративні витрати”

Дебет                                                                                   Кредит

 

Формування витрат (+)

 

Списання витрат (–)

 

Підприємство за травень місяць здійснило витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу в сумі 15,0 тис.грн., а в кінці місяця станом на 1.06. списало їх за рахунок фінансових результатів.

 

Рахунок “Адміністративні витрати” (тис.грн.)

Дебет                                                                                   Кредит

Господарська операція

Кіль-кість

Ціна

Сума

Господарська операція

Кіль-кість

Ціна

Сума

На початок місяця 1.05.2000 р.

На початок місяця 1.05.2000 р.

Витрати за господарськими операціями в травні місяці

15,0

Списано витрат

15,0

На кінець місяця 1.06.2000 р.

На кінець місяця 1.06.2000 р.

 

Кожну господарську операцію відображають на рахунках способом подвійного запису, тобто суму записують двічі – у дебет одного і кредит другого рахунку відповідно до визначеного типу господарської операції.

Підприємство одержало у банку із свого рахунку гроші в касу – 3 тис. грн.

Дебет “Каса” – 3 тис. грн. (+). Кредит “Рахунки в банках” – 3 тис. грн. (–). Сума майна підприємства не змінилась, а змінилось тільки його місцезнаходження.

 

Дебет рахунка “Каса” (+)

3 тис. грн.

Кредит рахунка “Рахунки в банках ” (–)

 

               

Д “Рахунки в банках” К    (тис.грн.)              Д “Каса”  К

Залишок  156,0

 

 

Залишок      4,0

 

Надійшло    0

Видано   3,0

 

Надійшло    3,0

Видано     0

Залишок  153,0

 

 

Залишок     7,0

 

 

 

 

 

 


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+