Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розділ 14.2. Організація обліку та звітності на підприємстві

Підприємства для обліку своєї діяльності застосовують три види рахунків: синтетичні – для узагальненого обліку певних груп майна і зобов’язань у грошовому виразі; субрахунки – об’єднана група однорідних аналітичних рахунків, для одержання відомостей за окремими підгрупами активів і зобов’язань; аналітичні – які деталізують зміст синтетичних рахунків і субрахунків в натурі та грошах з вимогою забезпечити кількісно сумову та якісну (марка, сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух майна та зобов’язань підприємства.

Наприклад, синтетичний рахунок “Виробничі запаси” має 9 субрахунків, на одному із яких “Паливо” підприємство відкрило аналітичні рахунки: бензин – А–76, бензин – АІ-92; бензин – АІ-95; дизельне паливо.

 

 

Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним субрахункам та рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

Кожному виду майна і зобов’язанням присвоюється певний умовний номер (код). На підприємствах робочий План синтетичних рахунків бухгалтерського обліку будується за наступною формою (табл. 14.1).

Порядок ведення аналітичного обліку встановлюється підпри-ємством, виходячи з внутрішніх потреб та нормативних документів.

Записи у бухгалтерському обліку про здійснення господарських операцій проводяться на підставі первинних документів, які повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми), дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції (у натуральному і вартісному виразі); посади осіб, відпові-дальних за здійснення господарської операції і правильність її оформ-лення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати фінансову звітність.

Таблиця 14.1. Робочий план рахунків підприємства

Номер рахунка

Назва рахунка

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

12

Нематеріальні активи

13

Знос необоротних активів

14

Довгострокові фінансові інвестиції

15

Капітальні інвестиції

16

Довгострокова дебіторська заборгованість

17

Відстрочені податкові активи

18

Інші необоротні активи

19

Негативний гудвіл

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

21

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

23

Виробництво

24

Брак у виробництві

25

Напівфабрикати

26

Готова продукція

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

28

Товари

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

31

Рахунки в банках

33

Інші кошти

34

Короткострокові векселі одержані

35

Поточні фінансові інвестиції

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

37

Розрахунки з різними дебіторами

38

Резерв сумнівних боргів

39

Витрати майбутніх періодів

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

40

Статутний капітал

41

Пайовий капітал

42

Додатковий капітал

43

Резервний капітал

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

45

Вилучений капітал

46

Неоплачений капітал

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

48

Цільове фінансування і цільові надходження

49

Страхові резерви

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50

Довгострокові позики

51

Довгострокові векселі видані

52

Довгострокові зобов’язані за облігаціями

53

Довгострокові зобов’язання з оренди

54

Відстрочені податкові зобов’язання

55

Інші довгострокові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

60

Короткострокові позики

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

62

Короткострокові векселі видані

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

64

Розрахунки за податками й платежами

65

Розрахунки за страхуванням

66

Розрахунки з оплати праці

67

Розрахунки з учасниками

68

Розрахунки за іншими операціями

69

Доходи майбутніх періодів

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

Доход від реалізації

71

Інший операційний дохід

72

Дохід від участі в капіталі

73

Інші фінансові доходи

74

Інші доходи

75

Надзвичайні доходи

76

Страхові платежі

79

Фінансові результати

Клас 8. Витрати за елементами

80

Матеріальні витрати

81

Витрати на оплату праці

82

Відрахування на соціальні заходи

83

Амортизація

84

Інші операційні витрати

85

Інші затрати

Клас 9. Витрати діяльності

90

Собівартість реалізації

91

Загальновиробничі витрати

92

Адміністративні витрати

93

Витрати на збут

94

Інші витрати операційної діяльності

95

Фінансові витрати

96

Втрати від участі в капіталі

97

Інші витрати

98

Податки на прибуток

99

Надзвичайні витрати

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

02

Активи на відповідальному зберіганні

03

Контрактні зобов’язання

04

Непередбачені активи й зобов’язання

05

Гарантії та забезпечення надані

06

Гарантії та забезпечення отримані

07

Списані активи

08

Бланки суворого обліку

 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Фінансова звітність підприємства включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. Для суб’єктів малого підприємництва встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.

Для забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, органам виконавчої влади (органам Державного комітету статистики України). Квартальна фінансова звітність подається не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, річна – не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком. Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці.

Відкриті акціонерні товариства зобов’язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+