Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розділ 15. Облік інших доходів і фінансових результатів

Розділ 15. Облік інших доходів і фінансових результатів

Для обліку інших операційних доходів, а саме: доходів від реалізації

іноземної валюти; інших оборотних активів (окрім фінансових інвестицій);

доходів від операційної оренди активів; доходів від операційної курсової

різниці за операціями в іноземній валюті; суми одержаних штрафів, пені,

неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, визнаних

боржником або щодо котрих отримано рішення суду, арбітражного суду про їх

стягнення; доходів від списання кредиторської заборгованості щодо котрої

минув термін позовної давності; відшкодування раніше списаних активів

(надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів і

субсидій; інших доходів від операційної діяльності призначений рахунок 71

“Інший операційний дохід”.

За кредитом рахунка 71 “Інший операційний дохід” відображають

збільшення (одержання) доходу, за дебетом – суми непрямих податків (податку

на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов’язкових платежів)) і

списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Типові операції за рахунком 71 “Інший операційний дохід”

Для обліку доходів від інвестицій укладених в асоційовані, дочірні або

спільні підприємства та облік у котрих ведуть за методом участі в капіталі,

призначений рахунок 72 “Дохід від участі в капіталі”.

За кредитом рахунка відображають збільшення (отримання) доходу, за

дебетом – списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Аналітичний облік доходів від участі в капіталі здійснюють за кожним

об’єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними підприємством, що є

асоційованим, дочірнім або спільним, облік в котрому ведуть за методом участі

в капіталі.

Типові операції за рахунком 72 “Дохід від участі в капіталі”

Для обліку доходів, що виникають у ході фінансової діяльності

підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової

діяльності, котрі не обліковують на рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі”,

призначений рахунок 73 “Інші фінансові доходи”.

За кредитом рахунка відображають визнану суму доходу, за дебетом –

списання кредитового обігу на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Аналітичний облік фінансових доходів здійснюють за об’єктами

інвестування.

Типові операції за рахунком 73 “Інші фінансові доходи”

Для обліку доходів, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не

пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, призначений

рахунок 74 “Інші доходи”.

За кредитом рахунка 74 “Інші доходи” відображають збільшення

(отримання) доходу, за дебетом – належну суму непрямих податків (податку на

додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов’язкових платежів)) та

списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

 

Для відображення доходів, що виникли внаслідок надзвичайних подій,

застосовують рахунок 75 “Надзвичайні доходи”.

За кредитом рахунка відображають визнану суму відшкодування, зокрема

від страхових організацій, утрат від надзвичайних подій, за дебетом – списання

в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Типові операції за рахунком 75 “Надзвичайні доходи”

Рахунок 79 “Фінансові результати” призначений для обліку й

узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної

діяльності та надзвичайних подій.

За кредитом рахунка 79 “Фінансові результати” відображають суми в

порядку закриття рахунків з обліку доходів, за дебетом – суми в порядку

закриття рахунків з обліку витрат і нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунка при його закритті списують на рахунок 44 “Нерозподілені

прибутки (непокриті збитки)”.

На субрахунку 791 “Результат операційної діяльності” визначають

прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства. За кредитом

субрахунка відображають у порядку закриття рахунків суму доходів від

реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та іншої операційної

діяльності (рахунки 70 “Доходи від реалізації”, 71 “Інший операційний дохід”),

за дебетом – суму в порядку закриття рахунків з обліку собівартості

реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг; адміністративних витрат,

витрат на збут, інших операційних витрат (90 “Собівартість реалізації”, 92

“Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної

діяльності”).

На субрахунку 792 “Результат фінансових операцій” визначають прибуток

(збиток) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунка

відображають списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від

участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом – списання

фінансових витрат із рахунків 95 “Фінансові витрати” та 96 “Втрати від участі в

капіталі”.

На субрахунку 793 “Результат від іншої звичайної діяльності” визначають

прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом

рахунка відображають списання суми в порядку закриття рахунків з обліку

доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства, за

дебетом – списання витрат із рахунка 97 “Інші витрати”.

На субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій” визначають прибуток

(збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунка відображають

списання доходів, отриманих від надзвичайних подій, за дебетом – списання

витрат від надзвичайних подій, що обліковують на рахунку 99 “Надзвичайні

витрати”.

Підприємства, що для узагальнення інформації про витрати застосовують

тільки рахунки класу 8 “Витрати за елементами”, субрахунки рахунка 79

дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23 “Виробництво”, 26 “Готова

продукція” та інших рахунків класу 2 “Запаси” і кредитом рахунків класу 8

“Витрати за елементами” у порядку закриття цих рахунків.

Типові операції за рахунком 79 “Фінансові результати”

Після відображення за цією кореспонденцією операцій на рахунку 79

“Фінансові результати” визначають прибуток або збиток. Разом з цим, треба

мати на увазі, що за даними податкового обліку також визначають подібний

показник – оподатковуваний прибуток, але в жодному випадку він не збігається

з визначеним на рахунку 79 “Фінансові результати”. Це зумовлено

відмінностями визначення прибутку (збитку) у фінансовому обліку та

оподатковуваного прибутку (від’ємного результату) в податковому обліку.

Зокрема, прибуток у фінансовому обліку визначають як різницю між

доходами (виручкою) від реалізації продукції, робіт, послуг та їхньою

собівартістю. Далі додають інші операційні доходи, віднімають адміністративні

витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Результатом є прибуток від

операційної діяльності (або збиток – коли дохід (виручка) менший, ніж

собівартість реалізованої продукції та витрати, що вираховуються з нього.

Оподатковуваний прибуток визначають як різницю між валовими

доходами та валовими витратами, що потім коригується (зменшується) на суму

амортизації основних фондів. Якщо валові доходи менші, ніж валові витрати та

амортизація основних фондів, може бути від’ємний результат.

Таким чином, у фінансовій звітності – звіті про фінансові результати ф. №

2, та податковій – декларації про прибуток підприємства відображають різні

суми, хоч і подібні за назвою, оскільки у ній наявних такий термін, як прибуток.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+