Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

С

Самосприйняття — уявлення людини про себе.

Сегмент ринку — група покупців, яка однаково реагує на певний набір спонукальних стимулів маркетингу.

Сегментація ринку — розподіл ринку на окремі групи покупців із загальними вимогами, характеристиками або поведінкою, яким потрібні певні види товарів або особливий маркетинговий комплекс.

Сегментований маркетинг — формування компанією пропонування товарів і послуг, значною мірою пристосованих до специфічних потреб споживачів, що належать до одного або кількох сегментів ринку.

Сегментування за географічним принципом — розподіл ринку на різні географічні об’єкти: країни, штати, регіони, округи, міста, мікрорайони.

Сегментування за демографічним принципом — розподіл ринку на споживчі групи за такими демографічними ознаками, як вік, стать, розмір сім’ї, етапи життєвого циклу сім’ї, рівень прибутків, рід занять, освіта, віросповідання, раса і національність.

Сегментування за мотивами для здійснення купівлі або використання товару — розподіл ринку на групи на підставі тих мотивів, які супроводжували виникнення ідеї про придбання товару, фактичне придбання товару або використання придбаного раніше товару.

Сегментування за ознакою статі — розподіл ринку на різні групи споживачів за ознакою статі.

Сегментування за поведінковим принципом — розподіл ринку на групи споживачів за їхнім рівнем знання товару, ставленням до товару, характером його використання або за реакцією на товар.

Сегментування за рівнем прибутків — розподіл ринку на групи споживачів, які відрізняються рівнем прибутку.

Сегментування на підставі врахування віку — розподіл ринку на різні групи залежно від віку споживачів.

Сегментування на підставі врахування етапів життєвого циклу — формування пропонування товарів або маркетингових підходів, яке виходить з визнання того факту, що з переходом споживачів з одного етапу життєвого циклу на інший їхні потреби також зазнають змін.

Сегментування на підставі шуканих вигід — розподіл ринку на групи відповідно до вигід, які споживач бажає отримати від товару, що придбавається.

Сезонна знижка — зниження ціни для покупців, що здій-
снюють міжсезонні купівлі товарів або послуг.

Селективний розподіл — співпраця більше ніж з одним, але не з усіма посередниками, що бажають продавати даний товар.

Середовище зовнішнє — зовнішні умови здійснення підприємницької діяльності, що не залежать від фірми (підприємства, організації), але які мають обов’язково враховуватися під час розроблення стратегії її розвитку, бізнес-плану і т. д.

Сила впливу — якісна величина, що оцінює міру впливу звернення, поданого за допомогою даного засобу поширення.

Система надання споживчої цінності — система, що складається з ланцюжків цінності конкретної компанії, а також її постачальників, дистриб’юторів і в кінцевому підсумку споживачів.

Системи даних одного джерела — електронні системи спостереження, які допомагають виявити зв’язок між реакцією покупців на телевізійну рекламу (визначається за допомогою піплметра) і тим, що вони купують в магазинах (визначається за допомогою сканерів для читання штрихового коду).

Складна купівельна поведінка — тип поведінки споживачів під час прийняття рішення про купівлю в ситуації, коли висока міра залучення супроводжується істотними відмінностями між різними марками товару.

«Собаки» — напрям діяльності й товари з низькою швидкістю зростання і невеликою часткою ринку, які можуть приносити достатній прибуток для підтримки самих себе, але не обіцяють стати більш серйозними джерелами прибутку.

Соціально-етичний маркетинг — принцип поінформованого маркетингу, відповідно до якого компанія має приймати рішення у сфері маркетингу з урахуванням бажань споживачів, вимог компанії, довгострокових інтересів споживачів і довгострокових інтересів суспільства загалом.

Спекулятивне позиціонування — спроба створити у споживачів перебільшене уявлення про можливості компанії, переваги її товарів і торгових марок.

Спеціалізована індустрія — індустрія, в рамках якої існує багато можливостей для створення конкурентних переваг, що можуть досягати величезних розмірів і забезпечують високий рівень повернення вкладених коштів.

Спеціалізована крамниця — роздрібна крамниця, яка пропонує вузьку групу товарів з великою глибиною асортименту.

Спеціальні заходи — заходи, що їх уживають з метою донесення до цільової аудиторії конкретних повідомлень, наприклад, прес-конференції, церемонії урочистих презентацій.

Спільна марка — практика використання двома різними компаніями сталих марочних назв одного товару.

Спільна підприємницька діяльність — вихід на зарубіжні ринки способом об’єднання з іноземними компаніями з метою виробництва або збуту тих чи тих товарів або послуг.

Спільне володіння — спільне підприємство, в якому компанія об’єднується з інвесторами на зарубіжному ринку з метою створення місцевого підприємства. Компанія є співвласником цього підприємства і бере участь у керуванні ними.

Споживча цінність — оцінна думка споживача про здатність товару задовольнити його потребу.

Споживча цінність, що надається — різниця між сукупною споживчою цінністю і сукупними витратами споживача в разі придбання даного товару; «вигода» споживача.

Споживчий ринок — окремі особи і сім’ї, що придбавають товари і послуги для особистого споживання.

Спостереження — збір первинних даних під час спостереження за людьми і подіями, які інтересують дослідника.

Сприйняття — процес, завдяки якому людина відбирає, організовує й інтерпретує інформацію, формуючи у своїй свідомості картину навколишнього світу.

Стан купівельної готовності — стан, через який звичайно проходить покупець до моменту прийняття рішення про купівлю: обізнаність, знання, схильність, перевага, переконаність і здій-
снення купівлі.

Стандартизований маркетинговий комплекс — міжнародна маркетингова стратегія з використання в основному тієї самої продукції, реклами, каналів збуту й інших елементів маркетингового комплексу на всіх міжнародних ринках компанії.

Статистичний аналіз попиту — сукупність статистичних процедур, що застосовуються для встановлення найважливіших реальних чинників, що впливають на збут і один на одну; частіше за все аналізуються такі чинники, як ціни, прибуток, населення і просування.

Статус — правове становище фізичних чи юридичних осіб.

Створення прототипу — процес створення на підставі концепції товару перших дослідних зразків, у ході якого стає ясно, чи здійсненні на практиці ідеї, закладені в концепції.

Стиль — основна і своєрідна форма виразу.

Стимулювання власного торгового персоналу — стимулювання збуту, яке полягає в заінтересовуванні торгових працівників і підвищенні ефективності зусиль торгового персоналу компанії завдяки преміям, конкурсам, конференціям продавців.

Стимулювання збуту — короткочасне спонукання, що заохочує купівлю або продаж товару чи послуги.

Стимулювання збуту в місцях продажу товару — експозиції і демонстрації, що проводяться в місцях продажу товару.

Стимулювання споживачів — стимулювання збуту, націлене на заохочення споживача до купівлі; включає розповсюдження зразків, купони, компенсації, упаковки, премії, конкурси, залікові талони, демонстрації.

Стимулювання торгівлі — стимулювання збуту, націлене на підтримку посередницької фірми і підвищення заінтересованості посередника, що включає зарахування за купівлю, безкоштовне надання товарів, зарахування дилерам за включення товарів у номенклатуру, проведення спільної реклами, видавання «премий-толкачей», проведення торгових конкурсів дилерів.

«Сторожі» — члени закупівельного центру організації, що скеровують потік інформації до інших членів центра.

Стратегічна група — група компаній певної індустрії, що наслідують тій самій або схожій стратегії на даному цільовому ринку.

Стратегічний елемент бізнесу — напрям діяльності компанії, що має окрему місію і завдання, який можна планувати незалежно від інших напрямів.

Стратегічний план — сприяє компанії використати в своїх інтересах можливості в швидкозмінному середовищі за рахунок установлення і збереження стратегічної відповідності між цілями і можливостями компанії, з одного боку, і можливостями ринку, що змінюються — з другого.

Стратегія залучення споживачів — робить ставку на рекламу і стимулювання кінцевих споживачів з метою створення стійкого попиту на товар. Якщо ця стратегія виявилася ефективною, споживачі запитуватимуть товар у роздрібних або оптових продавців, а ті своєю чергою — у виробника.

Стратегія «зняття вершків» — установлення високої первинної ціни на новий товар, щоб поступово отримати максимальний прибуток з усіх сегментів ринку, готових заплатити високу ціну. Це забезпечує компанії менші обсяги продажу за більшого прибутку з кожного продажу.

Стратегія корпоративних марок — стратегія відносно торгових марок, за якої компанія використовує свою назву як переважну марочну назву для всіх своїх товарів.

Стратегія марочного спектра — стратегія відносно торгових марок, за якої компанія розробляє спектр марочних назв для різних товарних груп.

Стратегія міцного впровадження на ринок — установлення низької ціни на новий товар з метою залучення більшої кількості покупців і завоювання великої частки ринку.

Стратегія проштовхування товару — стратегія просування товару з використанням засобів стимулювання збуту і заохочення торгового персоналу. Виробник сприяє просуванню товару до оптовиків, оптовики — до роздрібних продавців, останні — до покупців.

Стратегія створення марок компанії та індивідуальних марок — підхід до створення торгових марок, заснований на назві компанії та індивідуальних марочних назвах.

Стрижнева стратегія — «серцевина» всієї маркетингової стратегії; спрямована на те, щоб виявити групу споживачів, в очах яких фірма користуватиметься безперечною перевагою, а потім позиціонувати себе на цьому ринку.

Структура служби збуту, орієнтована на споживача — організація служби збуту, за якої кожний торговий агент спеціалізується на продажу тільки для певної категорії клієнтів або тільки для однієї галузі промисловості.

Субкультура — група людей, що дотримується певної системи цінностей, заснованої на їх загальному життєвому досвіді і становищі в суспільстві.

Сукупна споживча цінність — загальна сума цінностей товару, послуг, обслуговуючого персоналу і товарного образу, які покупець отримує в разі купівлі даного товару.

Сукупний ринковий попит — загальна кількість товарів або послуг даного виду, яку може придбати певна група споживачів у певному географічному регіоні за певний період часу в певному маркетинговому середовищі за певного рівня і комплексу маркетингових зусиль індустрії.

Сукупні споживчі витрати — загальна сума грошових, часових, енергетичних витрат, пов’язаних з придбанням товару.

Супермаркет — велика роздрібна крамниця самообслуговування з низьким рівнем цін, невисокими націнками і великими обсягами продажу, який торгує широкою номенклатурою продуктів харчування, миючих засобів і господарських товарів.

Супровід операції — останній етап в процесі продажу, на якому торговий агент уже після укладання операції робить усе для того, щоб замовник залишився задоволений, і намагається зав’язати довгострокову співпрацю.

Суспільні класи — відносно стабільні і великі групи суспільства, члени яких мають приблизно однакові інтереси, поведінку і систему цінностей.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+