Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Терміни і визначення, що використовуються при імпорті та експорті деревини і виробів з неї

Український термін

Англійський термін

Визначення

1

2

3

Авіаційний   кряж (авіакряж)

Timber for aircraft production

Обрубок колоди для виробництва авіацій­них пиломатеріалів

Багети

Bagette

Пиломатеріали товщиною 16-75 мм і ши­риною 38-75 мм; довгі ( від 2,7 м більше) та короткі (від 1,5 до 2,4 м)

Баланси

Pulpwood

Округлі або колоті cортименти для вироб­ництва целюлози і деревинної маси

Колода

Log

Округлий сортимент для використання в округлому вигляді (за винятком тонкомір-ної рудникової стійки, жердин і кілків) або як сировина для виробництва пиломатері­алів загального призначення

Колода для стовпів

Log for poles

Колода для виготовлення опор ліній зв'яз­ку та електропередач, а також опор у хмільниках

Бруси

Hone

Пиломатеріали, за винятком авіаційних, товщиною до 100 мм і шириною більше 100 мм

Гілки

Twigs

Бокові пагони дерева, що відходять від стовбура

Вітамінне борошно з деревинної зелені

Vitamin brushwood dust

Продукт, який отримують шляхом под­рібнення і висушування деревинної зелені

Ділова деревина

Industrial wood

Округлі і колоті лісоматеріали

Ділові сортименти

Industrial assortment

Сортименти, крім дров, призначенні для промислової переробки або безпосеред­нього використання, а також технологіч­на щепа

1

2

3

Ділени

Dilene

Пиломатеріали товщиною і шириною, що відповідають дошкам (товщ/ 16-100 мм, шириною 100-300 мм); довгі (1,5-2,4 м), короткі (0,45-1,35 м)

Довгомірний  сор­тимент

Long log

Округлий сортимент, довжиною більше 6,5 м

Дошки

Plank

Пиломатеріали товщиною до 100 мм і ши­риною більше подвійної товщини (100-300 мм)

Дощечки, планки

Board plank, plank

Пиломатеріали з прямокутним посічен-ням, тонкі і короткі

Дрова

Firewood

Округлі або колоті сортименти, які за сво­єю якістю можуть бути використані як па­ливо

Деревинна зелень

Tree verdure

Хвоя, листя, нездерев'янілі пагони і бруньки, заготовлені із свіжезрубаних або вегетуючих дерев для використання в сіль­ському господарстві і промисловості

Деревинна сирови­на

Wood resources

Звалені дерева, деревинні хлисти, округлі і колоті лісоматеріали (крім тих, що вико­ристовуються без переробки), пеньки та подрібнена деревина, а також відходи лісо-заготовок, лісопилення та деревообробки, призначені для використання як палива

Деревинний хлист

Tree lenght

Очищений від сучків стовбур поваленого (без відокремлених від нього прикорене­вої частини і вершини) дерева

Жердина

Thin pole

Тонкомірний сортимент товщиною мен­ше 6 см для хвойних і менше 8 см для лис­тяних порід деревини для використання в будівництві, сільському господарстві, промисловості

Кряж

Block

Округлий сортимент для виробництва спеціальних видів лісопродукції

Катушковий кряж

Block   for   bobbin production

Лісопродукція для виробництва катушок і ткацьких знарядь

Клепковий кряж

Barrel log

Гарна лісопродукція для виробництва заклепок

Колодковий кряж

Block for boot-trec production

Лісоматеріали для виробництва загото­вок черевичних колодок

1

2

3

Кора

Bark

Зовнішня частина стовбура, сучків і гілок, яка вкриває деревину

Короткомірний од­норідний лісомате­ріал

Short  log  shortcut wood

Округлий або колотий лісоматеріал дов­жиною до 2 м включно

Колоті лісоматері­али

Split timber

Лісоматеріали, що отримують шляхом розколювання округлої деревини

Комбінований кряж

Random block

Кряж для оброблення на лісоматеріали різного призначення

Лісоматеріали

Wood products

Матеріали з деревини, що зберігають її природну фізичну структуру і хімічний склад, отримані з повалених дерев, хлис­тів і їх частин шляхом поздовжнього і по­перечного розділень

Лижний кряж

Log for ski producti­on

Лісоматеріали для виробництва лижних заготовок

Відходи лісозагото-вок

Logging residues

Деревинні залишки, що утворені при по­валенні дерев, очищенні від гілок, розді­ленні довгомірних сортиментів і окоренні лісоматеріалів

Палубний кряж

Deck wood

Лісоматеріали для виробництва палубних та шлюпкових пиломатеріалів

Пиловочник

Sawlog

Колода для виробництва пиломатеріалів загального призначення

Пиломатеріали

Sawn timber

Пилопродукція визначених розмірів і якості з двома плоскопаралельними плас­тами 2,7 м і більше з градацією 0,3 м

Пневий осмол

Resinous wood

Ядрова частина зрілого пенька і коренів хвойних порід призначена для викорис­тання як сировина в смолоскипидарному і каніфольно-екстракційному виробництві

Рейка

Lath

Плоскі бруски, тонкі вузькі дошки

Руднична стійка ( ліс для кріплення)

Pitprops

Округлі лісоматеріали для кріплення гір-ничних виробок

Зброєвий кряж

Block lot gun stock production

Кряж для виробництва заготовок для зброї

Сортимент

Assortment

Лісоматеріали встановленого призначення

1

2

3

Сортимент   серед­ньої довжини

Medium log

Округлий або колотий сортимент довжи­ною від 2 до 6,5 м включно

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+