Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Тести з дисципліни "міжнародна торгівля"

1.  Прихильником меркантилізму був:

а)  А. Сміт;

б) Д. Рікардо;

в) Д. Х'юм;

г)  Т. Ман.

2.  Меркантилізм як напрям економічної теорії зійшов зі сцени:

а)  у середині XVI ст.;

б) на початку XVII ст.;

в) наприкінці XVII ст.;

г)  наприкінці XVIII ст.

3.  Зазначте автора праці "Дослідження про природу і чинники ба­
гатства народів ":

а)  Д. Рікардо;

б) А. Сміт;

в) Ф. Кєне;

г)  Ш. Фур'є.

4.  Теорії про абсолютні та порівняльні переваги у міжнародній
торгівлі розробили:

а)  А. Сміт і Д. Рікардо;

б) Р. Оден і Д. Дефо;

в) Дж. Ло і Ш. Фур'є;

г)  А. Пуерго і Л. Фейєрбах.

5.  Е. Хекшер і Б. Олін були економістами:

а)  німецькими;

б) французькими;

в) шведськими;

г)  італійськими.

6.  "Парадокс Леонтьєва " було опубліковано:

а)  у 1924 р.;

б) 1934 р.;

в) 1944 р.;

г)  1954 р.

7.  Теорію конкурентних переваг розробив:

а)  М. Портер;

б) Т. Рибчинський;

в) Р. Вернон;

г)  Е. Хекшер.

8.  Зазначте неіснуючий вид спеціалізації:

а) предметна;

б) загальна;

в) подетальна;

г) технологічна.

9.  Організація економічного співробітництва і розвитку охоплює
такі країни:

а) промислово розвинені;

б) економічно відсталі;

в) аграрні;

г) країни, що розвиваються.

10.  До міжнародних класифікацій товарів не належить:

а)  Гармонізована система опису і кодування товарів;

б) Стандартна міжнародна торговельна класифікація;

в)  Класифікатор товарів за широкими економічними кате­
горіями;

г)  Міжнародний універсальний класифікатор товарів.

11.  До опублікованих цін не належать:

а) довідкові;

б) ціни аукціонів;

в) ціни пропозицій великих фірм;

г) розраховані.12.  Товарні біржі — це:

а) епізодичні роздрібні ринки однорідних товарів;

б) постійні роздрібні ринки однорідних товарів;

в) постійно діючі оптові ринки однорідних товарів;

г) постійні оптові ринки різних товарів.

13.  Угоди на біржах укладають:

а) дилери;

б) дистриб'ютори;

в) брокери;

г) ліцитатори.

14.  Строкові реальні угоди називаються:

а) спотовими;

б) форвардними;

в) варантними;

г) контингентними.

15.  Ф'ючерси — це:

а) строкові угоди спекулятивного характеру;

б) спотові угоди з реальним товаром;

в) форвардні угоди з реальним товаром;

г) угоди у сфері інтелектуальної власності.

16.  Аукціони спеціалізуються на реалізації:

а) масових сировинних товарів;

б) реальних товарів з чіткими індивідуальними властивостями;

в) нереальних товарів з довільними індивідуальними власти­
востями;

г)  послуг.

17.  Міжнародні торги не бувають:

а) відкритими;

б) закритими (тендерними);

в)  відкритими з попередньою кваліфікацією;

г)  закритими з подальшою кваліфікацією.


18. Квотами не є:

а) вартісні обмеження, що запроваджуються на імпорт товару;

б) обмеження на фізичний обсяг експортованого товару;

в) вартісні обмеження, що запроваджуються на експорт товару;

г)  кількісні обмеження на виготовлену у країні продукцію.

19. До міжнародних зустрічних угод не належать такі угоди:

а) бартерні;

б) спотові;

в)  торговельні компенсаційні;

г)  промислові компенсаційні.

20. Зазначте неіснуючий вид оферти:

а) тверда;

б)  вільна;

в)акцептована; г) диспозитивна.

21. Правила тлумачення міжнародних комерційних термінів впер­
ше були опубліковані:

а) Міжнародною торговельною палатою;

б) Лігою Націй;

в)  Організацією Об'єднаних Націй;

г)  Світовою організацією торгівлі.

22. Онкольні ціни належать до цін:

а) твердих;

б) з наступною фіксацією;

в) змінних;

г)  рухливих.

23. Зазначте неіснуючий спосіб платежу:

а) готівкою;

б) авансовий;

в)  вексель;

г)акредитив.


24. Зазначте форму розрахунків, що не існує у міжнародній тор­
гівлі:

а) інкасо;

б) акредитив;

в)  банківський переказ;

г)  тратта.

25. До оренди не належить:

а) рентинг;

б) франчайзинг;

в)  хайринг;

г)  лізинг.

26. У рекламному процесі не беруть участь:

а) недієздатні споживачі;

б) рекламні агентства;

в) засоби реклами;

г)  рекламодавці.

27. Об'єктом морського транспортного страхування не є:

а) вантаж;

б) транспортний засіб;

в)  фрахт;

г)  страховий сертифікат.

28. До комерційних форм міжнародного технологічного обміну не
належить:

а) інжиніринг;

б) ліцензійне використання об'єктів промислової власності;

в)  експорт комплектного обладнання;

г)  трудова міграція фахівців.

29. Технологія у світовій економіці не може передаватися за допо­
могою:

а) винаходів;

б) товарних знаків;

в)  корисних моделей;

г)  промислових зразків.

30. Ролкери призначені для перевезення вантажів:

а) навалочних і насипних;

б) ліхтерних;

в)  лісових;

г)  з горизонтальним способом навантаження.

31. Балкери призначені для перевезення вантажів:

а) навалочних і насипних;

б) ліхтерних;

в)  лісових;

г)  з горизонтальним способом навантаження.

32. Сталійний час — це строк:

а) для виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

б) подолання дистанції між портами одного моря незаванта-
женим судном;

в)  подолання дистанції між портами різних морів завантаже­
ним судном;

г)  виконання ремонту морського судна.

33. В авіаперевезеннях пасажирів тарифи зростають у такій пос­
лідовності:

а) економічний клас, бізнес-клас, перший клас;

б) перший клас, бізнес-клас, економічний клас;

в)  бізнес-клас, економічний клас, перший клас;

г)  перший клас, економічний клас, бізнес-клас.

34. До нерегулярних перевезень не належать такі рейси:

а) додаткові;

б) спеціальні;

в)  чартерні;

г)  лінійні.

35. Товарною формою туристичного продукту є:

а) туристична путівка;

б) ваучер;

в)  тур;

г)  маршрут.

36. Зіркова система класифікації готелів базується на такій націо­
нальній класифікації:

а) французькій;

б) італійській;

в) німецькій;

г)  японській.

37. Всесвітня туристична організація є організацією:

а) міжурядовою;

б) міжнародною неурядовою комерційною;

в) неурядовою міжнародною некомерційною;

г)  міжнародною неурядовою політичною.

38. У діяльності Світової організації торгівлі застосовується сис­
тема голосування:

а) зваженого;

б) "одна країна — один голос";

в)  комбінована;

г)  жодна із зазначених.

39. Найвищим органом Світової організації торгівлі є:

а) Міністерська конференція;

б) Генеральна рада;

в)  Рада з торгівлі товарами;

г)  Рада з торгівлі послугами.

40. Під час прийняття рішень Світова організація торгівлі не зас­
тосовує такий спосіб голосування:

а) консенсус;

б) більшість;

в)  спеціальний;

г)  блоковий.

41. У Світовій організації торгівлі органом з урегулювання спорів є:

а) Генеральна рада;

б) Рада з торгівлі товарами;

в)  Рада з торгівлі послугами;

г)  Рада з Угоди ТРІПС.

 

42. Чотири основні правила Г А ТТ такі:

а) захист національної промисловості лише за допомогою та­рифів; тарифи мають знижуватися та забороняється їх по­дальше підвищення; торгівля має здійснюватися за режи­мом нації найбільшого сприяння; національний режим — іноземцям;

б)можливість застосування ембарго; ненадання іноземцям на­ціонального режиму; торгівля має здійснюватися за режи­мом нації найбільшого сприяння; тарифи мають скорочу­ватися або зростати;

в) тарифи забороняється скорочувати, але не забороняється їх
підвищувати; національний режим надається вибірково;
національну промисловість можна захищати лише нета-
рифними методами; міжнародна торгівля здійснюється за
режимом нації найбільшого сприяння;

г)  національну промисловість можна захищати лише за допо­
могою тарифів; тарифи можуть зростати; режим нації най­
більшого сприяння застосовується лише до країн, що роз­
виваються; національний режим до іноземців не застосову­
ється.

43. Уругвайський раунд переговорів Г А ТТ поклав тягар доказів про
точність декларованої вартості імпортованих товарів на та­
ких осіб:

а) імпортерів;

б) експортерів;

в) митників;

г)  імпортерів та експортерів одночасно.

44. Згідно з Угодою про митну оцінку у рамках ГАТТ митним ор­
ганам заборонено визначати митну вартість імпортованого
товару за допомогою:

а) контрактової вартості ідентичних товарів;

б) контрактової вартості схожих товарів;

в) дедуктивної вартості імпортованих товарів;

г)  індуктивної вартості довільно вибраних товарів.

45.       Довідвантажувальну інспекцію у рамках ГАТТ застосовують
переважно:

а) економічно розвинені країни;

б) країни, що розвиваються;

в) усі країни світу;

г) країни перехідної економіки.

46.       Компанії, що виконують довідвантажувальну інспекцію у рам­
ках ГАТТ, сертифікують:

а) лише якість товарів;

б) лише кількість товарів;

в) якість, але не кількість товарів;

г) якість, кількість, ціни експортованих товарів.

47.       Діяльність компаній, що здійснюють довідвантажувальну інс­
пекцію у рамках ГАТТ, не спрямована на усунення:

а) лише втрат митних платежів від заниження вартості імпор­
тованих товарів;

б) лише втрат у надходженнях іноземної валюти від завищен­
ня вартості імпортованих товарів;

в) втрат як митних платежів, так і іноземної валюти від зани­
ження та завищення вартості імпортованих товарів;

г) технічних бар'єрів у міжнародній торгівлі.

48. В Угоді про технічні бар 'єри в торгівлі, укладеній у рамках
ГАТТ, відповідні терміни вживаються у таких випадках:

а) термін "технічні правила", якщо їх дотримання добровіль­
не;

б) термін "стандарти", коли їх дотримання обов'язкове;

в) термін "технічні правила", якщо їх дотримання обов'язко­
ве, термін "стандарти" — добровільне;

г) терміни "технічні правила" і "стандарти" взагалі відсутні.

49.       Угодою про технічні бар 'єри в торгівлі у рамках Г А ТТ заборо­
нено, щоб технічні правила застосовувалися на принципах:

а) нації найбільшого сприяння;

б) національного режиму;

в) науковості;

г)  дискримінації.

50. Згідно з Угодою про застосування санітарних та фітосанітар-
них заходів у рамках ГАТТ дозволяється використовувати
стандарти:

а) лише за режимом нації найбільшого сприяння;

б) вибірково;

в)  якщо вони не відхиляються від міжнародно визнаних стан­
дартів;

г)  якщо вони забезпечують слабкішу охорону порівняно з
міжнародними стандартами.

51. Угодою про застосування санітарних та фітосанітарних захо­
дів у рамках Г А ТТ дозволено вживати їх:

а) будь-коли на тимчасовій основі;

б) на тимчасовій основі як запобіжний крок у разі виникнен­
ня ризику поширення хвороб;

в)  без урахування потреби у мінімізації негативного впливу на
міжнародну торгівлю;

г)  без урахування альтернативних підходів до обмеження ри­
зиків.

52. Угодою про технічні бар 'єри в торгівлі та Угодою про засто­
сування санітарних і фітосанітарних заходів передбачено
створення "довідкових точок ":

а) у кожній країні;

б) лише у країнах, що розвиваються;

в) лише у розвинених країнах;

г)  лише у країнах перехідної економіки.

53. Угодою про процедури імпортного ліцензування у рамках Г А ТТ
передбачено таку максимальну кількість робочих днів для вида­
чі автоматичних ліцензій:

а) 10; б)20; в) 30; г)40.54.          Згідно з Угодою про процедури імпортного ліцензування у рам­
ках Г А ТТ, у разі одночасного розгляду заяв на видачу ліцензій
неавтоматичні ліцензії повинні видаватися протягом такої
кількості днів:

а) 20; б)40; в) 60; г)80.

55.          Правила ГАТТ не дозволяють країнам звільняти експортовані
товари:

а) від мита та інших непрямих податків, накладених на скла­
дові, що використані і спожиті у виробничому процесі;

б) від непрямих податків на експортований продукт;

в) від непрямих податків на виробництво та дистриб'юцію
експортованого продукту;

г)  від прямих податків (наприклад, податку на прибутки).

56.Правила ГАТТ дозволяють запроваджувати експортні обме­ження або забороняти експорт:

а) усіх товарів з метою уникнення конкуренції серед експор­
терів;

б) сировини з метою стимулювання розвитку національної
обробної промисловості;

в)  продовольства та інших життєво важливих товарів, якщо
це спрямовано на недопущення їх критичного дефіциту;

г)  будь-яких товарів.

57. Угодою про субсидії та врівноважені заходи у рамках ГАТТ дозволено такі види субсидій:

а) експортні;

б) субсидії, що надають перевагу у використанні товарів на­
ціональної промисловості над іноземними;

в) імпортні;

г)  субсидії, які держави надають відсталим регіонам, а не кон­
кретним підприємствам цих регіонів.


58.          В Угоді про субсидії та врівноважені заходи у рамках ГАТТ
зазначається, що субсидії можуть бути:

а) лише забороненими;

б) лише дозволеними;

в) забороненими, але оскаржуваними;

г) дозволеними, але оскаржуваними, дозволеними неоскаржу-
ваними і забороненими.

59.          У рамках ГАТТ охоронні заходи, що обмежують імпорт за
надзвичайних ситуацій, можна запропонувати:

а) тимчасово;

б) на невизначений термін;

в)  у тому разі, коли окремі національні виробники не можуть
конкурувати з імпортними товарами;

г)  у ситуації, коли імпортовані товари завдають незначної
шкоди національній промисловості.

60.          Максимальна тривалість дії охоронних заходів, які обмежу­
ють імпорт за надзвичайних ситуацій для групи країн, що роз­
виваються, встановлена у рамках ГАТТ протягом:

а) 4 років;

б) 8 років;

в)  10 років;

г)  12 років.

61.          У рамках ГАТТ охоронні заходи, що обмежують імпорт за
надзвичайних ситуацій, не включають:

а) підвищення тарифів;

б) встановлення кількісних обмежень;

в) ліцензування імпорту;

г)  ліцензування експорту.

62.          ГАТТ передбачено, що врівноважене та антидемпінгове мита
не запроваджуються у такому разі:

а) є шкода, завдана національній економіці;

б)  існує причинно-наслідковий зв'язок між демпінгованим ім­
портом і шкодою для національної промисловості;в) субсидування експорту у кожній з причетних до демпінгу
країн відбувається на рівні, яким можна знехтувати (менше
2 %);

г)  про це подає клопотання національна промисловість.

63.          Критеріями патентоспроможності винаходів згідно з ТРІПС
не є:

а) новизна;

б) винахідницький крок;

в) промислова придатність;

г)  функціональність.

64.          Згідно з Угодою ТРІПС країни зобов'язані видавати патенти
на такі об'єкти:

а) діагностичні, терапевтичні та хірургічні методи лікування
людей і тварин;

б) сорти рослин і породи тварин;

в) переважно біологічні процеси вирощування рослин і тварин;

г)  всі інші, крім зазначених.

65.          Продукт, який є предметом патенту, треті особи можуть без
дозволу відповідного патентовласника:

а) виготовляти;

б) продавати;

в) імпортувати;

г)  використовувати у науковому експерименті.

66.          Продукт, одержаний безпосередньо запатентованим спосо­
бом, треті особи можуть без дозволу відповідного патенто­
власника:

а) використовувати;

б) продавати;

в) імпортувати;

г)  купувати.

67.  Згідно з Угодою ТРІПС примусове ліцензування :

а) не дозволяється ніколи;

б)  дозволяється без будь-яких умов;


в) дозволяється за чітко встановлених умов;

г)  забороняється за чітко встановлених умов.

68. В Угоді ТРІПС не згадується:

а) про винаходи;

б) промислові зразки;

в) фірмові найменування;

г)  секрети виробництва.

69. Заявник на одержання патенту на винахід:

а) не зобов'язаний розкривати будь-яку інформацію про свій
винахід патентним органам;

б) зобов'язаний розкрити інформацію про свій винахід дос­
татньо ясно і повно, щоб винахід міг відтворити фахівець
промисловості відповідної галузі;

в)  за своїм бажанням може частково розкрити інформацію
про винахід;

г)  зобов'язаний утримуватися від розкриття будь-якої інфор­
мації про свій винахід.

70. Зазначте твори, на які не поширюється авторське право:

а) літературні;

б) наукові;

в) художні;

г)  промислові зразки.

71. До суміжних прав не належать права:

а) виконавців;

б) організацій радіо- і телемовлення;

в)  організацій відео- та аудіозапису;

г)  авторів художніх, наукових і літературних творів.

72. Основна ознака охороноспроможного товарного знака (знака
обслуговування) — це:

а) привабливість;

б) відмінність;

в) простота;

г)  новизна.

 


73.          Угода ТРІПС не містить положення про:

а) виключні права власників товарного знака;

б) заборону запровадження спеціальних вимог для викорис­
тання товарних знаків;

в)  ліцензування, відступлення і скасування товарних знаків;

г)  експертизу заявок на реєстрацію товарних знаків.

74.          Угодою ТРІПС щодо промислового зразка передбачено такий
критерій:

а) новизна (або оригінальність);

б) промислова придатність;

в)  функціональність;

г)  декоративність.

75.          Угодою ТРІПС передбачено строк чинності патенту на вина­
хід протягом такої кількості років від дати подання відповід­
ної заявки:

а)  10;

б)  15;

в)  20;
г)25.

76.          Авторські права на фотографії Угодою ТРІПС визнаються
протягом такої кількості років від дати їх виготовлення:

а) 10; б)25; в) 40; г)50.

77.          Права на топографії інтегральних мікросхем за Угодою
ТРІПС визнаються протягом такої кількості років від дати їх
реєстрації (або від дати першого застосування, якщо реєстра­
ція не передбачається):

а)  10;

б)  15;

в)  20;
г)25.


78. Угодою ТРІПС передбачено, що права організації мовлення охо­
роняються протягом такої кількості років від кінця того ка­
лендарного року, в якому відбулася передача:

а) 10; б)20; в) 30; г)50.

79. Права на товарний знак визначаються Угодою ТРІПС упро­
довж такої кількості років від дати першої реєстрації та кож­
ного її поновлення:

а) 7; б)15; в) 20; г)25.

80. Для узгодження національного законодавства з положеннями
Угоди ТРІПС найдовший період надавався:

а) економічно розвиненим країнам;

б) країнам перехідної економіки;

в) країнам, що розвиваються;

г)  найвідсталішим країнам світу.

81. Серед вимог до державної торгівлі Г А ТТ не містить положен­
ня:

а) про ведення бізнесу з комерційних міркувань;

б) про надання можливості підприємствам з інших країн кон­
курувати за участь у купівлі-продажу;

в)  прозорість;

г)  обсяги діяльності державних торговельних підприємств.

82. Угоду про державні замовлення вперше було укладено на тако­
му раунді переговорів ГАТТ:

а) Токійському (VII);

б) Уругвайському;

в) Діллонському;

г)  Женевському.

 


 


83.          Торгівля послугами вперше була врегульована на багатосторонньо­
му рівні угодою, ухваленою на такому раунді переговорів Г А ТТ:

а) Уругвайському;

б) Токійському;

в) Женевському;

г)  Діллонському.

84.          Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи (TRIMs),
укладена під час Уругвайського раунду переговорів Г А ТТ, забо­
ронила:

а) всі TRIMs;

б) більшість TRIMs;

в) половину TRIMs;

г)  меншість TRIMs.

85.          Угода про текстиль і одяг, укладена на Уругвайському раунді
переговорів ГАТТ, була спрямована:

а) на запровадження незалежного від ГАТТ режиму регулю­
вання міжнародної торгівлі цими товарами;

б) на негайне переведення міжнародної торгівлі цими товара­
ми на принципи і правила ГАТТ;

в)  на поетапне переведення міжнародної торгівлі цими това­
рами на принципи і правила ГАТТ;

г)  на утворення окремої міжнародної організації, до компе­
тенції якої належить міжнародна торгівля цими товарами.

86.          Заходами "сірої зони" у зв'язку з міжнародною торгівлею тек­
стилем і деякими іншими товарами наприкінці ХХ ст. вважали:

а) добровільні обмеження експорту;

б) ліцензування експорту;
в)ембарго;

г) демпінг.

87.          Угодою про сільське господарство, укладеною на Уругвайському
раунді переговорів ГАТТ, передбачено скасування нетарифних
заходів:

а) лише економічно розвиненими країнами світу;

б)  за допомогою розрахунку їх тарифного еквіваленту та до­
давання його до фіксованих тарифів;


в)  економічно розвиненими країнами та країнами з перехід­
ною економікою;

г)  у результаті укладення двосторонніх угод між зацікавлени­
ми країнами.

88.          Угодою про сільське господарство, укладеною у рамках ГАТТ,
не передбачені такі субсидії:

а)  експортні та імпортні;

б)  "червоного світла";

в)  "жовтогарячого світла";

г)  "зеленого світла".

89.          Адвалорний тариф — це:

а) мито на імпортований товар, що визначається як відсоток
від його вартості;

б) мито на імпортований товар, що визначається як абсолют­
на величина;

в)  мито на імпортований товар, що визначається як комбіна­
ція відсотка його вартості та абсолютної величини;

г)  податок на додану вартість.

90.          Автаркія — це політика, мета якої полягає:

а) у зведенні до мінімуму залежності економіки країни від ін­
ших країн;

б) у скасуванні тарифних і нетарифних бар'єрів у міжнародній
торгівлі;

в)  у запровадженні єдиної валюти у межах міжнародного еко­
номічного об'єднання;

г)  у поглибленні міжнародної економічної інтеграції.

91.          Демпінг — це продаж за кордоном товарів за цінами, які порів­
няно з цінами у країнах експорту:

а) дещо вищі;

б) такі самі;

в)  нижчі;

г)  значно вищі.

 


92.    Ембарго — це:

а)  урядова заборона на торгівлю з певною країною або гру­
пою країн;

б)  добровільна відмова окремих приватних підприємців від
підтримання ділової діяльності з підприємцями інших країн;

в)  групова змова підприємців певної країни щодо непідтри-
мання контактів з іншими підприємцями всередині країни;

г)  групова змова підприємців певної країни щодо непідтри-
мання ділової діяльності з підприємцями інших країн.

93.    Правова охорона зазначень походження товарів в Україні:

а) не існує;

б) існує;

в) не існує, але існувала у минулому;

г)  не існує, але існуватиме у майбутньому.

94.    Форфейтинг — це вид:

а) франчайзингу;

б) лізингу;

в)  факторингу;

г)  опціону.

95. Спот — це угода, згідно з умовами якої:

а) реальний товар продається і негайно постачається;

б) випадково продаються тимчасові надлишки експортних
товарів;

в) в обіг надходять векселі;

г)  встановлюється тариф, що базується на твердій сумі.

96. Своп — це:

а) обмінні або бартерні операції;

б) огляд судна або його вантажу третьою стороною;

в) рахунок для відображення незавершених операцій;

г)  код грошової одиниці Сальвадору.

97. Умови торгівлі — це :

а) тимчасове підвищення ставки мита;

б)  тариф з урахуванням обумовленого часу й обсягу;

 


в)  співвідношення індексів імпортних і експортних цін;

г)  операційний валютний ризик

98. Трампове судно — це судно:

а) задіяне лише на регулярних рейсах;

б) задіяне лише на рейсах зі змінним розкладом;

в)  задіяне на випадкових перевезеннях;

г)  військове, що бере участь у міжнародній торгівлі.

99. Спеціальні права запозичення були запроваджені:

а) у 1967 р.;

б) 1977 р.;

в)  1987 р.;

г)  1997 р.

100.  Специфічний тариф — це:

а) тариф, що вимірюється відсотками вартості імпортовано­
го товару;

б) тариф, що базується на твердій сумі, яка стягується з оди­
ниці імпортованих товарів;

в)  спеціальний кредитний ліміт для покупця;

г)  кількісне обмеження експорту.

101.  Система ГАТТ відповідає такій економіці:

а) командно-адміністративній;

б) ринковій;

в) перехідній;

г)  змішаній.

 


КЛЮЧІ до тестових завдань з дисципліни "Міжнародна торгівля”


 


 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+