Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4.1. Кредити, надані суб'єктам господарювання в поточну діяльність

4.1. Кредити, надані суб'єктам господарювання в поточну діяльність

 

Банки України надають кредити в межах своїх кредитних ресурсів, на комерційній основі при обов'язковому виконанні таких умов:

   кредит надається тільки для цільового фінансування конкретного проекту чи господарської операції, техніко-економічна експертиза яких свідчить про їх достатню дохідність у конкретній галузі економіки;

   проведений банком комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності позичальника свідчить про його кредитоспроможність і рентабельність;

   кредит надається тільки під якісне забезпечення (понад 150 відсотків від суми кредиту);

   видача здійснюється після повного погашення позичальником заборгованості за попереднім кредитом.

Банківський кредит у грошовій формі в поточну діяльність - це кредит, який надають банки юридичним особам переважно для вирішення таких завдань:

   збільшення основного та оборотного капіталу об'єктів господарювання;

   тимчасове нагромадження запасів товарно-матеріальних цінностей, готової продукції, товарів.

Кредити в поточну діяльність включають також овердрафт, кредити, надані за постійними кредитними лініями на купівлю сировини та інших виробничих запасів, на сезонні затрати або на рефінансування комерційного кредиту між підприємствами.

Ці кредити можуть бути як короткострокові, так і довгострокові.

Найкласичніша форма короткострокового банківського кредиту - контокорентний кредит, який використовується поки що банками ринкових держав. Суть його полягає в тому, що лімітована сума кредиту надається клієнтові під дебетове сальдо контокорентного рахунку.

Овердрафт - це певна схожість з контокорентним кредитом, тобто банк має право оплачувати документи понад залишок коштів на поточному рахунку позичальника, але в межах суми, що узгоджена в кредитній угоді заовердрафтом.

Банки України надають кредити юридичним особам за наявності в останніх власного балансу і відкритого в банку поточного рахунку.

При відсутності в даному банку поточного рахунку позичальника він подає завірені нотаріально установчі документи, копію статуту, картку зі зразками підписів посадових осіб і з відбитком гербової печатки, завірену банком, де відкрито рахунок, та довідку банку про залишки коштів на цьому рахунку і наявність заборгованості за кредитом.

Підставою для одержання кредиту в поточну діяльність промисловими, торговельними та іншими підприємствами є:

   оплата рахунків за товари і послуги;

   оплата матеріалів і сировини, що є на складах;

   оплата товарів, що перебувають у дорозі;

   збільшення власних обігових коштів.

Сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам кредит надається для придбання насіннєвого, пально-мастильних матеріалів тощо.

Позичальники для одержання кредиту подають до банку такі документи:

1)  заяву, що оформляється у формі клопотання;

2) техніко-економічне обґрунтування, яке включає розрахунок строків окупності та рентабельності об'єкта кредитування, а також визначення джерел погашення кредиту;

3) баланс на останню звітну дату, звіт про прибутки і збитки, звіт про фінансово-майновий стан;

4)  бізнес-план, контракти, товарно-транспортні накладні;

5)  форму забезпечення кредиту (заставу, поруку, гарантію);

6)  анкету позичальника.

Отримавши рішення кредитного комітету на видачу кредиту, кредитний працівник укладає з позичальником кредитний договір.

У кредитному договорі обумовлюють:

   статус обох сторін;

   розмір і термін кредиту;

   об'єкти кредитування (ціль кредиту);

   процентну ставку й умови її зміни, форми її сплати;

   порядок видачі і погашення кредиту;

   форму наданого забезпечення зобов'язань;

   перелік документів і даних, необхідних для кредитування, та періодичність їх подання;

   взаємні зобов'язання і відповідальність сторін;

   додаткові умови.

Кредитний договір (2 примірники) підписують керівники обох сторін, скріплюють печатками, один примірник повертають позичальникові. Позичальник оформляє строкове зобов'язання, яким підтверджує повернення суми боргу в установлені терміни.

У кредитній справі позичальника залишають заяву-клопотання, кредитний договір, форму забезпечення, фінансово-економічну інформацію та матеріали про кредитоспроможність позичальника.

Згідно з розпорядженням кредитного відділу в операційному відділі даного банку позичальникові відкривається кредитний рахунок.

Кредитний рахунок служить для обліку кредитних коштів. Використовують найчастіше прості кредитні рахунки, спеціальні кредитні рахунки відкривають, наприклад, при ломбардному кредитуванні.

і погашення

кредиту

Одному і тому ж позичальнику може бути відкрито кілька кредитних рахунків, тому що підприємство може одержати кредит під різні об'єкти — обладнання, сировину, виставлення акредитива тощо.

В операційний відділ банку передають також, крім розпорядження, строкове зобов'язання, один примірник платіжного доручення, якщо сума кредиту перераховується на поточний рахунок господарського партнера позичальника, або заяву (із меморіальним ордером на звороті) для зарахування суми кредиту безпосередньо на поточний рахунок позичальника чи для депонування суми на рахунку «Кошти в розрахунках». Порядок і конкретні строки погашення кредиту передбачаються в кредитному договорі і підтверджуються графіком, що оформлений на зворотному боці строкового зобов'язання.

У разі неможливості погашення позичальником заборгованості і процентів за нею в установлені строки банк може надати відтермінування погашення боргу, тобто пролонгувати кредит. Клієнт подає заяву на пролонгацію кредиту за 10 днів до терміну погашення і вказує об'єктивні причини. У додатковій угоді на пролонгацію кредиту збільшується процентна ставка за кредит, угоду підписують як керівники, так і юрист банку.

Якщо в день погашення кредиту на рахунку клієнта-позичальника коштів немає, то банк з'ясовує причини, а сума боргу списується в кредит кредитного рахунку і відноситься в дебет рахунку простроченої заборгованості.

Банк має право в разі нецільового використання кредиту стягнути своїм розпорядженням штраф або змінити процентну ставку плати за кредит, або попередити позичальника про припинення подальшого кредитування.

Після того, як банком вжито щодо позичальника всіх заходів, передбачених чинним законодавством для погашення наданих кредитів, кредити вважаються сумнівними до повернення і обліковуються згідно з правилами, розглянутими раніше.

Перевірте свої знання

1. Для яких цілей суб'єкти господарювання одержують банківський кредит у поточну діяльність?

2. На основі яких документів здійснюється видача цього кредиту?

3. Які умови кредитного договору ви знаєте?

4. Які основні правила обліку основної суми кредиту?

5.  Як здійснюється видача кредиту?

6. Дайте характеристику кредитного рахунку клієнта.

7. Як здійснюється погашення кредиту?

8. Як вирішується питання з простроченою заборгованістю?

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+