Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.8.5. Система маркетингу у діяльності сучасного підприємства.

5. Система маркетингу у діяльності сучасного підприємства

Термін „маркетинг" походить від англійського слова "market" -ринок і означає діяльність у сфері ринку, збуту. Однак зараз у цей термін вкладається ширше поняття. Маркетинг відрізняється від збуту товарів і послуг тим, що збут визначається і починається з виробництва товарів, а маркетинг виходить зі споживчих потреб, цілей та ресурсів фірми і спрямований на задоволення цих потреб і запитів.

Основним у маркетингу є ретельне і всебічне вивчення ринку, а також активний вплив на ринок, формування потреб і уподобань покупців. Інакше кажучи, маркетинг - це система організації діяльності фірми з розробки, виробництва і збуту товарів на основі вивчення запитів споживачів із метою одержання високого прибутку. Пов'язати виробника й споживача, допомогти їм знайти один одного - у цьому полягає основна мета будь-якої маркетингової діяльності.

В основі маркетингу лежить ідея людських потреб. Потреби людей практично безмежні, а от ресурси для їх задоволення обмежені. Людина вибиратиме ті товари, які принесуть їй найбільше задоволення в рамках її фінансових можливостей. Усі товари, здатні задовольняти потреби покупця, називаються товарним асортиментом вибору.

Чим повніше товар відповідає бажанням споживача, тим більшого успіху досягне виробник. Він повинен знаходити потенційних споживачів, з'ясовувати їхні потреби, а потім створювати товар, що якомога повніше задовольняє ці потреби.

Маркетинг починається не там, де завершується виробництво. Навпаки, характер і масштаби виробництва диктуються маркетингом. Ефективне використання виробничих потужностей, нового високопродуктивного автоматичного устаткування і прогресивної технології визначається маркетингом.

У рамках маркетингу вирішуються такі завдання:                                                                                                                                                                           

-  комплексне вивчення ринку;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-  виявлення потенційного попиту і незадоволених потреб; 

-  планування товарного асортименту й цін;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-  розробка заходів для найбільш повного задоволення існуючого попиту;

-  планування й здійснення збуту;

- інформування покупця, стимулювання споживання (реклама);

- розробка заходів для вдосконалювання управління й організації виробництва.

Таким чином, маркетинг - це теорія і практика прийняття управлінських рішень відносно продуктово-ринкової стратегії організації на основі дослідження факторів зовнішнього маркетингового середовища з метою якомога повнішого задоволення потреб споживачів і реалізації інтересів виробника.

Маркетинг є процесом планування і здійснення концепції ціноутворення, просування і розподілу ідей, товарів та послуг для проведення обміну, який задовольнить мету окремих людей і підприємств. Маркетинг охоплює всі аспекти функціонування бізнесу - від створення продукту до його післяпродажного сервісного обслуговування.

Елементи практичної маркетингової діяльності з'явилися наприкінці XIX ст. Маркетинг як ринкова теорія у своїх перших проявах формувався в 1902 році, коли в провідних університетах США (Гарвардському, Пенсільванському, Пітсбургському) започатковано курс лекцій з проблем раціональної організації товароруху. З 1911 року провідні компанії започаткували створення у своєму складі служб маркетингу.
"Стихійним маркетологом" називають Томаса Едісона, оскільки він уміло відбирав технічні ідеї і доводив їх до потреб ринку, отримуючи за рахунок цього винагороду у вигляді прибутку. 1926 р. є роком створення наукової організації викладачів маркетингу, а в 1937 р. засновано Американську асоціацію маркетингу. Період формування сучасної концепції маркетингу - 30-50-ті роки XX ст.

Загалом еволюцію маркетингу можна простежити на прикладі формування його концепцій. Зміна даних концепцій зумовлена в першу чергу розвитком ринкової економіки та її трансформацією. Виділяють п'ять основних етапів розвитку, а отже п'ять концепцій маркетингу:

- концепція вдосконалення виробництва споживачі будуть прихильні до товарів, які широко розповсюджені і доступні за ціною, а тому керівництву слід спрямувати свої зусилля на удосконалення  та  підвищення  ефективності  виробництва  і системи розподілу;

- концепція вдосконалення товару - споживачі будуть прихильні до товарів, які мають найвищу якість, найкращі експлуатаційні якості і характеристики, а тому організація має спрямувати свою енергію на постійне вдосконалення товару;

- концепція інтенсифікації комерційних зусиль - споживачі не прихильні до товарів підприємства в достатній мірі, якщо воно не докладає належних зусиль у сфері збуту і просування;

- концепція   маркетингу   ~   запорукою   досягнення   мети організації є визначення потреб цільових ринків, мотивацій споживачів  і  забезпечення задоволення  цих потреб  більш ефективними   і   більш   продуктивними   методами,   ніж   у конкурентів. За концепцією маркетингу всі ділові рішення здійснюються через призму інтересів клієнтів фірми. Концепція маркетингу  не  відкидає  питання  підвищення  ефективності виробництва. Навпаки, вона спирається на задоволення потреб споживачів більш ефективними методами, ніж у конкурентів;

-                                      'концепція   соціально-етичного  маркетингу  -  завданням організації є встановлення потреб та.інтересів цільових ринків і забезпечення бажаного задоволення більш ефективними і більш продуктивними, ніж у конкурентів, методами з одночасним підвищенням якості життя членів суспільства в цілому. Практичний зміст маркетингу розкривається через основні етапи

маркетингової діяльності. Розглянемо їх.
I.  Розробка ринкової стратегії фірми

1. Аналіз ринкових можливостей:

а) аналіз мікро-і макромаркетингового середовища;

б) планування, збір, обробка, аналіз маркетингової інформації

в) визначення типу ринку;

г) аналіз споживчих мотивацій.

2.  Добір цільових ринків:

а) розробка ринкової стратегії (масовий маркетинг, множинна сегментація);

б) розробка конкурентної стратегії;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

в)  визначення місткості ринку;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

г) позиціонування.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

II. Розробка продуктової стратегії фірми

Формування комплексу маркетингу: а) розробка нових товарів; б) визначення типу попиту на товар; в) визначення диверсифікаційного набору фірми; г) визначення етапу життєвого циклу; д) розробка стратегії товарних знаків, упаковки, сервісного обслуговування; є) визначення стратегії ціноутворення; є) визначення засобів розповсюдження товару; ж) визначення стратегії просування.

III. Реалізація маркетингової стратегії

1. Прийняття стратегічних маркетингових рішень.

2. Планування маркетингу.

3. Створення організаційних форм управління.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Контроль.

Будь-якій фірмі слід самій уміти виявляти ринкові можливості. Не можна завжди покладатися на діючі ринки і наявні товари. Фірма має керуватися принципом "Mobil in mobile" ("рухливий у рухливому середовищі").

Маркетингова можливість фірми це найбільш привабливий напрям зосередження маркетингових зусиль, за допомогою яких конкретна фірма може домогтися найбільших переваг.

Для оцінки маркетингових можливостей потрібно проаналізувати фактори мікро- та макромаркетингового середовища підприємства (тобто зовнішні фактори), а також фактори, зумовлені його внутрішнім середовищем.

Маркетингове середовище - це сукупність активних суб'єктів та сил, які діють за межами фірми і впливають на можливості керівництва фірми влаштовувати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва.
Мікромаркетингове середовище - це фактори впливу з оточення фірми, які визначають умови її функціонування. Однак, в свою чергу, фірма теж може певним чином впливати на ці фактори в процесі своєї роботи на ринку.

Головні фактори мікросередовища фірми:

-  споживачі;

-  постачальники;

-  конкуренти;

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+