Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Практичні завдання

Задача 1

Визначити майбутню вартість інвестованих на 3 роки 1000 гривень за наступних умов: реальна процентна ставка 15 % у рік, очікуваний темп інфляції 8 % у рік.

Задача 2

Позика у розмірі 10000 грн видана 1 червня до 1 грудня під 40 % річних. Визначити розмір суми простого процента.

Задача 3

Визначити період нарахування, за який первісний капі­тал 2000 грн досягне 2500 грн, якщо проста ставка відсотка дорівнює 150 % річних.

Задача 4

Визначити просту ставку процента, при якій первісна вартість капіталу 1000 грн досягне 12000 грн за півроку.

Задача 5

Визначити майбутню суму вкладеного на 5 років капіта­лу (2500 грн) під 60 % складного процента.

Задача 6

За який строк первісний капітал 5000 грн підвищиться до 20000 грн, якщо на нього будуть нараховані складні процен­ти у розмірі 90 % річних?

Задача 7

Визначити ставку складного процента, при якій первіс­ний капітал у розмірі 2000 грн за 3 роки досягне 3600 грн.

Задача 8

Для виплати позики, виданої під складний процент 5 % річних, протягом 10 років треба вносити щорічні внески у розмірі 2000 грн. За новими умовами є можливість із само­го початку вносити по 1500 грн. Визначити новий строк, за який виплатять усю позику.

Задача 9

Реальна майбутня вартість інвестованих грошових коштів через 4 роки складатиме 8675 гривень. Визначити суму інвестицій, якщо реальна позикова ставка становить 20 % при темпі інфляції 15 % у перший рік. За прогнозами фахівців очікується зростання темпів інфляції у середньому на 8% щорічно.

Задача 10

Сума амортизаційних відрахувань по активу при прямо­лінійному методі амортизації складає 20 тис. грн, а при при­скореному — 40 тис. грн. Коефіцієнт капіталізації прибутку становить 0,5. Ставка оподаткування прибутку 30 %.

Розрахувати річний ефект прискореної амортизації.

Задача 11 ,

Сума амортизаційних відрахувань по активу при прямо­лінійному методі амортизації складає 20 тис. грн, а при при­скореному — 40 тис. грн. Коефіцієнт капіталізації прибутку становить 0,5. Ставка оподаткування прибутку 30 %. Розра­хувати річний ефект прискореної амортизації.

Задача 12

Торговельний дім «Салтівський» планує закупити фасу­вальну машину вартістю 16000 гривень. Вивчення персона­лу виллється підприємству у 100 гривень, експлуатаційні витрати на устаткування становлять 3000 гривень щорічно, при цьому господарський суб'єкт одержує економію на фа-суванні продукції, яка оцінюється у 7000 гривень кожного року життєвого циклу проекту. Строк експлуатації машини за планом проект-менеджера — 6 років, після цього, за оцін­ками фахівців, її можна продати за 3000 гривень (амортиза­цію та оподаткування у розрахунок не брати). Оцінити ефек­тивність поданого проекту при вартості капіталу 12 % річних.

Задача 13

Харківський жиркомбінат планує запровадити нову па­кувальну техніку вартістю 40000 гривень. Вартість її установ­лення 2000 гривень. Крім того, установлення цієї машини потребує спеціального інвентаря вартістю 300 гривень, який може бути проданим у кінці строку експлуатації устаткуван­ня (5 років) за 20 гривень. Експлуатаційні витрати станов­лять 20000 гривень у рік протягом життєвого циклу проек­ту, економія від її використання — 40000 гривень щорічно. Залишкова вартість машини через 5 років дорівнює 0, рівень податку на прибуток 30 %. Оцінити ефективність даного проекту шляхом розрахунку показників чистого приведено­го доходу та індексу дохідності проекту при вартості капіта­лу 10 % річних. Визначити, при якій вартості капіталу про­ект стає неефективним.

Задача 14

Менеджеру меблевого комбінату доручено розробити проект оновлення діючого устаткування, який принесе ефект не більш ніж через 5 років. Менеджер розробив на­ступний проект, який передбачає:

- заміну діючої пилорами, що була придбана 6 років тому за 30000 гривень. Строк її експлуатації складає 10 років, ліквідаційна вартість — 1000 гривень, коефіцієнт морально­го зносу складає 0,02 та подвоюється через кожні два роки експлуатації устаткування;

- уведення до дії нової пилорами вартістю 40000 гривень, строком експлуатації 15 років. Застосування цього устатку­вання приведе до підвищення валових прибутків щорічно на

6000 гривень.

Проект-менеджер знайшов двох покупців діючої пило­рами, що пропонують наступні умови:

- перший покупець сплачує 10000 гривень водночас, 4000 гривень через рік, 2000 гривень через 2 роки;

- другий покупець водночас виплачує 14000 гривень.

Оцінити ефективність запропонованого проекту за до­помогою наступних показників: індексу доходності проек­ту, строку окупності, внутрішньої норми рентабельності.

Довідка: ставка податку на прибуток 30 %, середня кре­дитна ставка 10 %.

Задача 15

Кондитерський цех планує замінити діюче обладнання, яке має можливість продати за 500 грн, на нове, вартістю 3000 грн. Реалізація даного проекту приведе до підвищення обсягів реалізації на 2000 грн протягом 4-х років при відпо­відному підвищенні витрат на 800 грн щорічно. Крім того, планується підвищення витрат на 10 % у рік протягом жит­тєвого циклу проекту. Визначити індекс доходності проек­ту при реальній ставці доходу 10 % та очікуємому рівні інфляції 7 % у рік. Розрахунки зробити з урахуванням по­датків.

Задача 16

Вибрати з двох наданих проектів найефективніший шля­хом застосування показника внутрішня норма рентабель­ності: проект А передбачає надходження грошових коштів протягом 3-х років у наступному обсязі — 20000, 12000, 12000 відповідно; прибутки від проекту Б плануються у розмірі — 2000, 1300, 1300; початкові витрати за проектами складають відповідно 10000 і 1000 гривень.

Задача 17

Вибрати з двох проектів найефективніший.

Проект 1. Планується виробництво нової продукції у що­річному обсязі 3.5 тис. одиниць, при цьому ціна за одиницю становить 6 грн, вартість праці — 2 грн, а матеріалів — 3 грн на одиницю. Первісні витрати складатимуть 6000 грн, з них 2000 грн — на купівлю обладнання, строк служби якого стано­вить 5 років, ліквідаційна вартість дорівнює 0. Витрати на об­слуговування та утримання машин та устаткування встанов­лені у розмірі 10 % від залишкової їх вартості, при тому їх суми підвищуються з 2-го року у арифметичній прогресії. Життєвий цикл проекту становить 5 років, вартість капіталу —10%.

Проект 2 передбачає випуск продукції у розмірі 3500 одиниць за ціною 3 грн за одиницю, при щорічних витратах 1300 грн. Первісні витрати складають 10000 грн, з них на оренду обладнання — 2800 грн, орендна платня планується у розмірі 60 грн у квартал протягом усього життєвого циклу проекту—5 років. Вартість капіталу — 10 %.

Задача 18

Оцінити ефективність інвестиційного проекту, який пе­редбачає:

- купівлю нового обладнання вартістю 50000 гривень;

- витрати на монтаж та установу устаткування у розмірі 1500 гривень;

- витрати на транспортування машин складають 500 гри­вень

- продаж старого обладнання, яке прослужило 3 роки при повному строку служби 5 років, за залишковою вартістю 10000 гривень.

Від реалізації цього проекту плануються грошові пото­ки протягом 5 років відповідно: 10000 гривень, 15000 гри­вень, 15000 гривень, 15000 гривень, 15000 гривень. Ставка дисконту складає 10 %.

Задача 19

Оцінити проект освоєння технологічної лінії переробки молока та випуску сиру твердого. Первинні інвестиції скла­дають 50000 гривень, період життя проекту 5 років. Проект передбачає випуск нової продукції в обсязі 5 тисяч кг за ціною 10 гривень/кг. Витрати на оплату праці на одиницю продукції становлять 4 гривні, а на матеріали — 3 гривні; вартість капіталу — 10 % річних. Зробити аналіз чутливості проекту на зміну наступних чинників:

а) підвищення ставки дисконту на 1.0 %;

б) зниження обсягу продажу на 10 %;

в) зниження ціни одиниці продукції на 10 %;

г) підвищення витрат на працю на 10 %;

д) підвищення витрат на матеріали на 10 %; є) зменшення періоду життя на 10 %;

Рішення оформити у вигляді таблиці, за результатами аналізу написати пояснювальну записку.

Задача 20

Керівництво підприємства доручило проект-менеджеру оцінити доцільність проекту організації виробництва нової продукції. Це потребує початкових витрат у розмірі 5000 гривень. Даний проект матиме строк життя 3 роки при вар­тості капіталу 5 % річних. Інші характеристики проекту по­дано у таблиці. Планується, що обсяги продажу кожного року, а також щорічні потоки грошових коштів: а) будуть незалежними від продажу та потоків інших років; б) мати­муть позитивну лінійну кореляційну залежність; в) потоки двох перших років проекту матимуть позитивну кореляційну залежність, потік 3-го року є незалежним від інших потоків.

Можливі результати проекту та їх вірогідність

Таблиця

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Потік грошових коштів

Вірогід­ність

Потік

грошових коштів

Вірогід­ність

Потік

грошових

коштів

Вірогід­ність

1000

0.1

0

0.1

-1000

0.1

2000

0.2

1000

0.2

0

0.2

3000

0.4

2000

0.4

1000

0.4

4000

0.2

3000

0.2

2000

0.2

5000

0.1

4000

0.1

3000

0.1

Задача 21

Вибрати з двох проектів найменш ризикований шляхом розрахунку коефіцієнтів варіації (дисперсії та середньоквад-ратичного відхилення).

Проект 1. Початкові витрати складають 4000 грн, життє­вий цикл проекту становить 3 роки, обсяги продажу першо­го року є незалежними від двох інших, а обсяги продажу на­ступних пов'язані лінійною кореляційною залежністю.

Проект 2. Початкові витрати складають 6000 грн, життє­вий цикл проекту становить 3 роки, обсяги продажу є неза­лежними один від одного. Вартість капіталу в обох проектах 4 %. Необхідні дані містить таблиця.

Таблиця

Можливі результати та їх вірогідність

1-й рік

2-й зік

3-й рік

Потоки

Вірогідн.

Потоки

Вірогідн.

Потоки

Вірогідн.

П1

П2

П1

П2

ПІ

П2

ПІ

П2

ПІ

П2

П1

П2

2000

4000

0.1

0.10

-1000

2000

0.10

0.10

-2000

1000

0.10

0.10

3000

5000

0.25

0.20

0

3000

0.25

0.20

-1000

2000

0.25

0.20

4000

6000

0.30

0.40

1000

4000

0.30

0.40

0

3000

0.30

0.40

5000

7000

0.25

0.20

2000

5000

0.25

0.20

1000

4000

0.25

0.20

6000

8000

0.10

0.10

3000

6000

0.10

0.10

2000

5000

0.10

0.10

Задача 22

На ринку товару А працюють два великі виробники (із незмінним обігом виробництва, що обмежено виробничи­ми потужностями) та декілька невеликих виробників (табли­ця). В запланованому періоді передбачається зріст інфляції на 18 %. Крім того, очікується приріст доходів населення да­ного регіону на 3 %. Коефіцієнт еластичності попиту на то­вар А за доходами населення складає 1,01. Середня вартість виробу за період, що аналізується, складає 40 грн.

Провести аналіз ринку товару А для розробки ТЕО про­екту будівництва підприємства виробника товару А.

Таблиця

Обсяг пропозиції (тис. грн)

Період

Великі

виробники

Малі виробники

1

10 200

500

2

10 200

600

3

10 200

650

4

10 200

700

5

10 200

850

Задача 23

Розробити виробничу програму фабрики з виробництва тканин та порівняти її з результатами аналізу ринку даного товару.

Проектна кількість верстатів, що будуть введені на по­чатку року, 500 шт. З 1 квітня планується ввести в дію ще 60 верстатів. Кількість робочих днів у рік — 260, плановий відсоток простоїв — 5 %, продуктивність одного верстата — 4 м тканини в годину, середня вартість 1 м тканини — 5 грн.

Обсяг попиту на тканини характеризується наступними показниками за ряд років:

1-й рік — 200 млн грн.

2-й рік — 180 млн грн.

3-й рік — 200 млн грн.

4-й рік — 250 млн грн.

5-й рік — 280 млн грн.

Задача 24

Унаслідок застосування нової технології у проекті А в порівнянні з проектом С витрати на сировину та матеріали зменшаться на 40 %. Інші складові перемінних витрат ви­робництва, на одиницю продукції, залишаються на рівні проекту С; питомі сукупні витрати зменшаться на 22 грн; за­гальні постійні витрати дорівнюють аналогічному показни­ку проекту С. Питомі сукупні витрати виробництва за про­ектом С складають 98 грн, а питомі постійні витрати 30 грн. Частка витрат на сировину та матеріали складає 70 %. Обсяг виробництва за проектом С складає 100 тис. грн.

Розрахувати обсяг виробництва за проектом А при очі­куваному індексі інфляції 18 %.

Задача 25

Визначити загальні витрати на трудові ресурси за новим проектом А. Проект А у порівнянні з діючим проектом Б передбачає:

1) обсяг випуску продукції дорівнює аналогічному по­казнику за проектом Б; .

2) кількість машин та обладнання на рівні проекту В;

3) використання нової технології, що приведе до змен­шення нормо-годин на 10000 грн випуску продукції з 408 до 400, в наслідок чого зменшиться трудомісткість продукції;

4) використання нового обладнання (60 шт.) та модер­нізованого (40 шт.), продуктивність якого вище ніж продук­тивність обладнання проекту Б відповідно на 25 % та 15 %;

5) середньомісячна заробітна плата складає 400 грн. Загальна характеристика проекту Б:

- обсяг випуску продукції у рік — 130 тис. грн; -чисельність працівників — 1200 чол., з них 80 % робіт­ників;

- річний фонд робочого часу на 1 працівника складає 2250 годин;

- кількість обладнання, що використовується для вироб­ництва продукції, 200 шт.

Задача 26

Створюється підприємство з виготовлення дитячого взуття, виробнича потужність якого 200 тис. шт. виробів. Підприємство планується у вигляді ТОВ з участю іноземно­го капіталу (40 % уставного фонду). Проект розраховано на 12 років, у тому числі перший і другий рік — будівництво фабрики; третій рік — початок виробництва продукції, ос­воєння потужності на 55 %; четвертий рік — 75 % та п'ятий — 80 % потужності. Починаючи із шостого року — вихід на повну виробничу потужність. Ціна виробу, прийнятого для розрахунку потужності, 35 грн.

Проектно-балансова вартість підприємства:

1. Загальні першочергові інвестиції (активи)

1.1. Загальний обсяг будівель, що будуються, складає 9000 м3, питомі капвкладення — 60 грн/м3. Вартість необхі­дного обладнання — 820 тис. грн, витрати на його установ­ку, підготовку до виробництва складають 10 % від вартості машин. Покупка землі вартуватиме інвестору 80 тис. грн.

1.2. Оборотний капітал: оборотність товарних запасів в аналогічних підприємствах складає 14 обертів; інші активи плануються у розмірі 50 тис. грн.

2. Власний капітал (пасиви)

2.1. Власний капітал (уставний фонд) — 1120 тис. грн.

2.2. Позичені кошти:

Банківський кредит для покриття 80 % запасів при 10 % ставці запозиченого капіталу (виплата за 5 років). Кредит постачальника при 8 % річних (виплатаза 5 років) 500 тис. грн. Крім того, планується короткострокова заборгованість.

Вихідні дані для розрахунку поточних витрат, отриманих у процесі передінвестиційного дослідження (грн):

- матеріальні витрати на 1 виріб — 3,5;

- імпортні матеріали — 3,2;

- оплата праці — 1,2;

- відрахування на соціальні потреби — 0,61.

Річні постійні витрати на весь обсяг виробництва:

- загальновиробничі витрати — 3000;

- загальногосподарські витрати — 1400;

- витрати на збут — 120.

Норми амортизаційних відрахувань й списувань на рік:

- земля — 3 %;

- будівлі — 5 %;

- обладнання — 15 %;

- підготовка виробництва — 25 %.

Задача 27

Скласти план по збуту підприємства А наступних видів продукції (табл. 1):

Таблиця 1

Обсяг реалізації

Найменування продукту

Обсяг продаж на внутрішньому та зовнішньому ринках, одиниць

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

Тостер

15000

20000

20000

10000

Кавоварка

8000

10000

5000

1000

Продукція підприємства конкурентоспроможна на зов­нішньому ринку, планується поставити на експорт у серед­ньому 30 % тостерів і 50 % кавоварок. У результаті проведе­них досліджень ринку були отримані наступні дані о ринко­вих цінах і тенденціях їх зміни (табл. 2, 3).

Таблиця 2

Ціни реалізації

Вид продукції

Ціна одиниці продукції

Внутрішній ринок, грн

Зовнішній ринок

Тостер

50

25

Кавоварка

70

40

Таблиця 3

Динаміка інфляції

Вид продукції

Річний індекс інфляції

1-й період

2-й період

3-й період

4-й період

Тостер

1,08

1,06

1,04

1,015

Кавоварка

1,07

1,05

1,03

1,010

Прогнозний індекс інфляції обмінного курсу складатиме:

1-й період 2-й період 3-й період 4-й період

1,15 1,12 1,10 1,08

Курс на початок 1-го періоду склав: 1$ = 5,3 грн.

Зміна ціни на зовнішньому ринку не відбувається.

Задача 28

Розрахувати необхідний обсяг сировини, матеріалів та комплектуючих (покупних) виробів для виробництва 16800 одиниць тостерів, а також витрати на всю програму випус­ку. Витрати на відрядну заробітну плату збиральникам скла­дає у розрахунку на 1 одиницю виробу 10 грн при річному індексі інфляції 1,18.

Необхідні для розрахунків дані пред­ставлено у табл. 1— 4.

Таблиця 1

Кошторис на матеріали та комплектуючі для виробництва одного тостера на початок року

Наймену-

вання

Од.

вим.

Ціна

за од.

Норма розходу

на 1 од. прод-ції

Втрати, %

Індекс росту/падіння вартості

за 100$

1

Стальний

лист

м²

5,0

0,1

10

1,10

2

Поліуретан

кг

18,0

0,05

5

1,20

3

Поліетилен

кг

24,0

0,02

5

1,20

4

Провід

м

1,0

2

10

1,10

5

Нагрів, спіраль

шт.

1,2

1

1.08

6

Вимикач

шт.

2,0

1

1,07

УСЬОГО:

Таблиця 2

Загальні операційні витрати

Статті витрат

На 1 рік тис. грн

3/пл. управлінського апарату

75,0

Реклама та інші витрати на просування продукції на ринок

-

Послуги сторонніх організацій

30,0

Відрядження та транспортні витрати

10,0

Зв'язок

40,0

Юридичні послуги

30,0

Страхування

-

Використання патентів

20,0

УСЬОГО:

Таблиця 3

Загальні торговельно-адміністративні витрати

Статті витрат

На 1рік тис. грн

3/пл. робочих (окрім відрядної)

30,0

Додаткова з/пл.

7,0

Електроенергія, топливо

16,0

Оренда будівель та обладнання

12,0

Ремонтні роботи

8,0

Аморт. відрахування

14,0

Інші витрати

-

УСЬОГО:

Таблиця 4

Витрати на маркетинг

Статті витрат

На 1 рік, тис. грн

3/пл. торговельного апарату

28,0

Знижки та комісійні агентам по продажу

7,0

Відрядження

8,0

Телебачення

20,0

Преса

6,0

Виставки

5,0

Презентації

4,0

Гарантійне та сервісне обслуговування

5,0

Інші витрати на маркетинг

12,0

УСЬОГО:

Задача 29

Розрахувати ефект фінансового лівериджу та рента­бельність власних коштів. Ахтив у підприємства, віднявши відстрочені платежи, 5800 тис. грн, у пасиві 3800 тис. грн (власних коштів). Рівень економічної рентабельності 18 %, ставка відсотків по кредиту 15 % річних.

Задача 30

Розрахувати силу дії виробничого важеля на основі на­ступних даних:

валовий доход підприємства — 3548 тис. грн, витрати виробництва та обертання — 2050 тис. грн, у т. ч. змінні вит­рати — 70 %. Визначити поріг рентабельності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+