Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Глосарій

Альтернативні проекти — проекти, існування яких виключає мож­ливість існування інших.

Аналіз беззбитковості проекту — це дослідження зв'язку обсягу ви­робництва, собівартості продукції та прибутку при зміні цих показників у процесі виробництва.

Ануїтет — це така послідовність грошових потоків, коли окремі види грошових потоків, що оцінюються у часі, здійснюються послідовно через певні інтервали часу та в рівних обсягах.

Бездефектні проекти — у якості домінантного фактора виступає підвищена якість.

Безповоротні витрати — це вже зроблені витрати, які неможливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту.

Інвестиційна стратегія — це формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності й вибір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення.

Інвестиційний проект — це інвестиційна акція, що передбачає вкладання певної кількості ресурсів, а саме інтелектуальних, фінансових, матеріальних, людських, для одержання запла­нованого результату та досягнення певних цілей в обумовлені строки.

Інвестиційні ресурси — це усі види грошових та інших активів, за­лучених для здійснення вкладень в об'єкти інвестування.

Інвестор проекту — це особа, що здійснює інвестиції у проект і за­цікавлена у максимізації прибутків від даного проекту.

Інвестування — це дія, спрямована на створення майбутніх чистих прибутків (соціальних ефектів).

Ініціатор проекту — це автор ідеї проекту, його попереднього об­грунтування та пропозицій щодо його здійснення.

Інноваційні проекти — це проекти пов'язані з трансформуванням наукових досліджень та розробок або інших науково-техніч­них досягнень у новий чи удосконалений продукт, впровадже­ний на ринок, у новий удосконалений технологічний процес, що використовується у практиці діяльності, або у новий підхід до соціальних послуг.

Керівник проекту — юридична особа, якій замовник та інвестор делегують повноваження щодо управління проектом: планування, контроль, та координацію дій учасників проекту.

Команда проекту — специфічна організаційна структура, очолюва­на керівником проекту, що створюється на період здійснення проекту.

Контрактор проекту — особа, що за угодою із замовником бере на себе відповідальність за виконання певних робіт за проектом.

Короткострокові інвестиції — це вкладання капіталу на період не більше одного року (короткострокові депозитні вклади тощо).

Кумулятивний грошовий потік — це чистий грошовий потік протягом тривалого циклу.

Ліцензори — організації, що видають ліцензії на право володіння земельною ділянкою, проведення торгів, виконання певних видів робіт та послуг, тощо.

Майбутня вартість грошей — це сума інвестованих в теперішньому коштів, в яку вони обернуться через певний період часу з ура­хуванням певної ставки проценту.

Малі проекти — це невеликі за масштабом, прості та обмежені об­сягами.

Маржинальний дохід на одиницю продукції — це різниця між ціною одиниці продукції та середніми змінними витратами.

Мегапроекти — це цільові програми, що містять декілька взаємо­пов'язаних проектів, що об'єднані однією метою, ресурсами та часом.

Мета проекту — це бажаний та доведений результат, досягнутий у межах певного строку при заданих умовах реалізації проекту.

Місія — це генеральна ціль проекту, чітко визначена умова його існування.

Надзвичайні проекти — пов'язані з виникненням та необхідністю ліквідації надзвичайних ситуацій.

Незалежні проекти — проекти, відхилення чи прийняття яких не впливає на прийняття рішення про інші.

Непрямі інвестиції — це інвестування, опосередковане іншими осо­бами, — інвестиційними або фінансовими посередниками.

Неявні вигоди — це неодержані доходи від найкращого аль­тернативного використання активу, внаслідок чого відбув­ся неявний грошовий приплив.

Номінальна ставка — це норма прибутку, яка включає в себе інфля­цію.

Номінальна сума грошових коштів — це їхня оцінка без урахування зміни покупної спроможності грошей.

Операційний грошовий потік — це фактичні надходження або витра­ти грошових коштів у результаті поточної (операційної) діяль­ності фірми.

Опціон — це угода про продаж або купівлю права на купівлю або продаж ф'ючерсного контракту до визначеної дати за обгово­реною ціною, з оплатою покупцем відповідної премії.

Органи влади — сторона, що задовільнює свої інтереси шляхом одержання податків з учасників проекту, висувають та підтри­мують екологічні, соціальні та інші суспільні та державні ви­моги, пов'язані з реалізацією проекту.

Організаційно-динамічні структури — структури, що змінюють свою конструкцію на різноманітних етапах здійснення проекту.

Оточення проекту — це чинники впливу на його підготовку та реа­лізацію.

Попит — це платоспроможна потреба, тобто кількість продукції, яку може купити потенціальний споживач з урахуванням його доходів, протекціоністської політики та інших факторів.

Предметна сфера — сукупність продуктів і послуг, виробництво яких повинно бути забезпечене в рамках здійснюваного про­екту.

Взаємовиключні рішення — це такі рішення, прийняття одного з кот­рих виключає прийняття іншого.

Взаємодоповнюючі рішення — це такі рішення, реалізація одного з яких є необхідною умовою реалізації іншого.

Взаємопов'язані проекти — проекти, відхилення чи прийняття яких залежить від прийняття рішення про інші. Ці проекти оціню­ють як один та приймають єдине рішення.

Генеральний підрядник — юридична особа, пропозиція якої прийня­та замовником.

Грошовий потік — це різниця між грошовими надходженнями та витратами.

Довгострокові інвестиції — це вкладання капіталу на період більше за 1 рік.

Додаткові грошові потоки — це грошові потоки, шо стосуються інве­стиційного проекту.

Ефективний попит — це кількість конкретної продукції, яку спожи­вач може купити за певною ціною, на певному ринку, за пев­ний період.

Життєвий цикл проекту — протяг часу між моментом появи проек­ту та моментом його ліквідації.

Загальний грошовий потік — це фактичні чисті грошові кошти, що надходять у фірму чи витрачаються нею протягом певного пе­ріоду.

Заміщувальні рішення — це рішення, прийняття яких тим чи іншим чином сприяє досягненню різних цілей.

Замовник проекту — головна зацікавлена у здійснені проекту та до­сягнення його мети особа, що буде користатися його резуль­татами.

Проект—це комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встанов­лених ресурсних обмеженнях.

Проекти реального інвестування — здійснюються на основі інвесту­вання в реальні активи (основні фонди, підприємства тощо).

Проектна потужність — це потужність, яка передбачена в проекті.

Проектний ризик — це небезпека небажаних відхилень від очікува­них станів у майбутньому, із розрахунку яких приймаються рішення в теперішньому.

Простий відсоток — сума, що нараховується на первісну (теперіш­ню) вартість у кінці кожного періоду виплат, обумовленого умовами вкладання грошових коштів.

Пряме інвестування — це перетворення предмета праці на засіб ви­робництва, обходячи проміжний етап формування грошових коштів (капіталу).

Прямі інвестиції — це безпосередня участь інвестора у виборі об'єк­тів інвестування та вкладання коштів.

Реалізація проекту — це виконання необхідних робіт для досягнен­ня його цілей.

Реальна сума грошових коштів — це їхня оцінка з урахуванням зміни покупної спроможності грошей під впливом інфляції.

Реальні інвестиції — вкладання коштів у реальні активи, як матері­альні, так і нематеріальні (іноді вкладення коштів у нематері­альні активи, пов'язані з науково-технічним прогресом, ха­рактеризують як інноваційні інвестиції).

Релевантні грошові потоки — це визначені грошові потоки, які роз­глядаються у проектному аналізі доцільності інвестицій та оцінки їх ефективності.

Синергетичні рішення — це рішення, прийняття одного з котрих збільшує ефективність прийняття іншого.

Складний відсоток — сума приросту грошових коштів, що утво­рюється за умов, коли сума простого відсотку не сплачується наприкінці кожного періоду, а приєднується до суми основно­го внеску та наступного періоду сама приносить дохід.

Складні проекти — це проекти у яких присутня наявність технічних, організаційних або ресурсних завдань, рішення яких передбачає нетривіальні підходи та підвищенні витрати на їхнє вирішення.

Стратегія діяльності підприємства — це формування довгостроко­вих цілей і розробки шляхів їхньої реалізації.

Стратегія проекту — центральний ланцюг у розробці напрямків дій з ціллю одержання визначених місій і системою цілей резуль­татів проекту.

Страхування — це відносини із захисту майнових інтересів госпо­дарських суб'єктів і громадян при настанні визначених подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, страхових внесків (страхових премій).

Субконтрактор проекту — вступає в договірні відношення з контрактором або субконтрактором більш високого рівня. Теперішня вартість грошей являє собою суму майбутніх грошових надходжень, приведених до теперішнього періоду за допомо­гою певної процентної ставки, яку називають дисконтною.

Точка беззбитковості — це обсяг реалізації, при якому доходи під­приємства дорівнюють його витратам.

Традиційний грошовий потік — це сума чистого доходу та нарахова­ної амортизації.

Умовні рішення — це рішення, прийняття одного з котрих є можли­вим лише за умови прийняття іншого.

Управління проектами — це методологія організації, планування, керівництва, координації трудових, фінансових та матеріаль­но-технічних ресурсів протягом проектного циклу, спрямова­на на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування сучасних методів, техніки та технології управління для досяг­нення певних результатів щодо складу та обсягу робіт, вар­тості, часу, якості та задоволення учасників проекту.

Ф'ючерсний контракт — угода між продавцем і покупцем фізично­го товару або фінансового активу, з одного боку, і кліринговою палатою ф'ючерсної біржі — з іншого.

Фінансовий аналіз інвестиційного проекту — це сукупність прийомів і методів оцінки його ефективності (перевищення доходів над витратами) за весь термін життя проекту у взаємозв'язку з діяльністю підприємства — об'єктом інвестування.

Фінансовий потік — це надходження та витрати грошових коштів, пов'язані зі змінами власного та позикового довгострокового капіталу.

Фінансові інвестиції — вкладення коштів у різноманітні фінансові інструменти (активи).

Фінансові проекти — здійснюються на основі фінансових інвес­тицій, під якими слід розуміти вкладання коштів у різно­манітні фінансові інструменти, серед яких найбільшу частку займають цінні папери.

Хеджування — система укладання термінових контрактів і угод, що враховує можливість у майбутньому зміни курсів (цін), які зустрічні тим, що несуть ризик.

Чистий потік — це загальні зміни у залишках грошових коштів фірми за певний період.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+