Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.1. Сутність і принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства

Поняття стратегії діяльності підприємства увійшло в еко­номічну теорію, коли значно прискорилися темпи суспіль­ного розвитку і науково-технічного прогресу. В умовах більш швидкого трансформування зовнішнього середовища діяльності фірм з'явилася необхідність не тільки оператив­но реагувати на зміни, але і виробляти моделі розвитку. Стра­тегія діяльності підприємства — це формування довгостро­кових цілей і розробки шляхів їхньої реалізації. Тоді, інвес­тиційна стратегія — це формування системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності й вибір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення [5, с.114]. Розробка інвестицій­ної стратегії фірми в основному орієнтована на довгостро­кові цілі, але може включати окремі короткострокові еле­менти, що згодом ведуть до вироблення конкретних управ­лінських рішень за умови реалізації інвестиційних програм і проектів. Оперативне керування реалізацією інвестиційних програм і проектів передбачає розробку заходів щодо їхнього виконання з огляду на окремі проекти.

Формування інвестиційної стратегії підприємства ба­зується на прогнозуванні:

- окремих умов здійснення інвестиційної діяльності (інвестиційного клімату),

- кон'юнктури інвестиційного ринку як у цілому, так і щодо окремих його сегментів.

Слід відзначити, що при формуванні інвестиційної стра­тегії відбувається пошук і оцінка альтернативних варіантів інвестиційних рішень, які найповніше відповідають іміджу фірми і завданням її розвитку. Крім того, труднощі форму­вання інвестиційної стратегії пов'язані з тим, що вона не є незмінною, а вимагає періодичного коректування з урахуванням зовнішніх умов і нових можливостей розвитку фірми. Передумовою формування інвестиційній стратегії є загальна стратегія економічного розвитку фірми. Стосовно неї інвес­тиційна стратегія має підлеглий характер і узгоджується по цілями і етапами реалізації. Початковим етапом розробки інвестиційної стратегії підприємства є визначення загально­го періоду її формування, який залежить від ряду умов. Голов­ною умовою є передбачуваність розвитку економіки в ціло­му й інвестиційному ринку зокрема. В умовах нестабільного розвитку економіки країни цей період не може бути занадто тривалим і в середньому становить 3-5 років.

Важливими умовами визначення періоду формування інвестиційної стратегії є:

- тривалість періоду формування загальної економічної стратегії підприємства, тобто інвестиційна стратегія не може виходити за межи цього періоду;

- галузева належність підприємства, а також, однією з умов визначення періоду формування інвестиційної стра­тегії є розмір підприємства. Інвестиційна діяльність великих підприємств звичайно прогнозується на більш тривалий період;

- взаємозв'язок з системою цілей загальної стратегії еко­номічного розвитку. Спрямованість цілей може бути різно­манітною — забезпечення приросту капіталу; зросту рівня прибутковості інвестицій і суми доходу від інвестиційної діяльності; зміна пропорцій реального і фінансового інвес­тування; зміни технологічної і відтворювальної структури капітальних вкладень; зміни галузевої і регіональної спря­мованості інвестиційних програм і т. ін.

При цьому формування стратегічних цілей інвестицій­ної діяльності повинне погоджуватися зі стадіями життєво­го циклу і цілями господарської діяльності фірми. Існує два основних напрямки розробки ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності підприємства:

- розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяль­ності;

- розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів.

Конкретизація інвестиційної стратегії за періодами її реалізації передбачає встановлення послідовності та тер­мінів досягнення окремих цілей і стратегічних завдань. У про­цесі конкретизації забезпечується зовнішня і внутрішня синхронізація у часі. Зовнішня синхронізація передбачає уз­годження у часі реалізації інвестиційної стратегії з загальною стратегією економічного розвитку підприємства, із прогно­зованими змінами кон'юнктури інвестиційного ринку. Внут­рішня синхронізація передбачає узгодження у часі реалізації окремих напрямків інвестування проміж собою, а також із формуванням необхідних для цього інвестиційних ресурсів.

Для оцінки ефективності інвестиційної стратегії викорис­товують наступні критерії:

- узгодженість інвестиційної стратегії фірми з загальною стратегією її економічного розвитку;

- внутрішня збалансованість інвестиційної стратегії;

- узгодженість інвестиційної стратегії з зовнішнім сере­довищем;

- можливість реалізації інвестиційної стратегії з ураху­ванням існуючого ресурсного потенціалу;

- рівень ризику, пов'язаного з реалізацією інвестиційної стратегії;

- результативність інвестиційної стратегії, яка базується на визначенні економічної ефективності її реалізації.

Таким чином, розробка інвестиційної стратегії дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, пов'язані з роз­витком підприємства в нестабільних економічних умовах.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+