Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.3. Оточення проекту та його учасники

Адекватне визначення середовища, в якому виникає й існує проект, має неабияке значення, оскільки проект є по­родженням цього середовища та існує для задоволення тих чи інших його потреб. Тому життєздатність проекту значною мірою залежить від того, наскільки точно зроблено опис про­екту з позиції його взаємин з зовнішнім середовищем.

Оточення проекту — це чинники впливу на його підготов­ку та реалізацію. Усі чинники можна розділити на зовнішні, тобто що не залежать від самого проекту, та внутрішні, тобто що безпосередньо виникають у межах проекту (рис.2.5).

ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ

Політичні

Економічні

Суспільні

Науково- технічні

Культурні

Природні

Правові

Політична стабільність

Структура ВВП

Умови та рівень життя

Рівень

розвитку технологій

Рівень

освіченості

Кліматичні

умови

Права

підприємництва

Державна підтримка проекту

Рівень оподаткування

Рівень освіти

Рівень

розвитку прикладних наук

Історичні

традиції

Наявність

природних

ресурсів

Права

людини

Міжнаціональні взаємини

Рівень інфляції

Свобода пересування

Рівень

розвитку фундаментальних наук

Релігійність

Вимоги до

захисту

навколишнього

середовища

Стабільність

законодавства

Рівень злочинності

Стабільність валюти

Соціальні гарантії

Рівень

розвитку енергетики

Культурні традиції

Досяжність

природних

ресурсів

Права

власності

Міждержавні стосунки

Розвиненість

банківської

системи

Система охорони здоров’я

Рівень

розвитку транспорту

Інші

Інші

Інші

Інші

Стан ринків

Свобода слова

Рівень

розвитку комунікацій

Ступінь свободи підприємництва тощо

Місцеве

самоврядування

тощо

Інші
Рис. 2.5. Класифікація зовнішніх чинників впливу на проект

До внутрішніх чинників відносять ті, що пов'язані з організа­цією проекту. Організація проекту є розподілом прав, відпо­відальності та обов'язків між учасниками проекту. Крім того, до внутрішніх чинників відносяться взаємини між учасни­ками проекту, професіоналізм команди проекту, стиль ке­рівництва проектом та засоби комунікацій.

Розподіл сфери діяльності, у якій здійснюється проект, на власно «проект» і на «зовнішнє середовище», є певною мірою умовним. Причини цього у наступному:

1. Проект не є жорстко-стабільною системою: ряд його елементів у процесі реалізації можуть змінювати своє розта­шування, переходячи у склад проекту із зовнішнього сере­довища чи навпаки.

2. Ряд елементів проекту можуть використовуватися як у його складі, так і поза ним (типовим прикладом є спеціа­лісти, які одночасно працюють як над реалізацією певного проекту, так і над рішенням деяких інших проблем).

Серед головних учасників проекту виділяють ініціаторів, замовників, інвесторів, керуючих та контракторів.

Ініціатор проекту — це автор ідеї проекту, його поперед­нього обґрунтування та пропозицій щодо його здійснення. Як ініціатор може виступати будь-хто з майбутніх учасників проекту, але ділова ініціатива щодо здійснення проекту по­винна виходити від замовника.

Замовник проекту — головна зацікавлена у здійсненні про­екту та досягненні його мети особа, що буде користатися його результатами. Він визначає основні вимоги та масштаб проек­ту, забезпечує його фінансуванням за рахунок власних чи за­лучених коштів, здійснює контракти з основними виконав­цями проекту, несе відповідальність за цими контрактами, керує процесом взаємодії між учасниками проекту.

Інвестор проекту — це особа, що здійснює інвестиції у проект і зацікавлена у максимізації прибутків від даного проекту. Ціль інвестора — максимізація прибутку на інве­стиції від реалізації проекту. Як інвестори виступають, як правило, банки, інвестиційні фонди та інші організації. Інвестори вступають у контрактні відносини з замовником проекту, контролюють виконання контрактів та здійсню­ють розрахунки з іншими сторонами по мірі виконання проекту. Інвестори є повноправними партнерами проекту і власниками всього майна, придбаного за рахунок їх інвес­тицій, доки їм не повернено усі кошти за контрактом із за­мовником.

Керівник проекту — юридична особа, якій замовник та інвестор делегують повноваження щодо управління проектом: планування, контроль та координацію дій учасників проекту.

Контрактор проекту (генеральний директор) — особа, що за угодою із замовником бере на себе відповідальність за виконання певних робіт за проектом.

Субконтрактор проекту— вступає в договірні відноси­ни з контрактором або субконтрактором більш високого рівня. Несе відповідальність за виконання робіт та послуг згідно з контрактом.

Генеральний підрядник — юридична особа, пропозиція якої прийнята замовником. Несе відповідальність за вико­нання робіт та послуг відповідно до контракту.

Команда проекту — специфічна організаційна структу­ра, очолювана керівником проекту, що створюється на пе­ріод здійснення проекту. Завданням команди проекту є здійснення функцій управління проектом до ефективного досягнення його цілей. Склад та функції команди проекту залежать від масштабу, складності та інших характеристик проекту. Основними учасниками команди проектує:

- керівник проекту;

- інженер проекту;

- адміністративний керівник контрактів;

- контролер проекту;

- бухгалтер проекту;

- керівник служби матеріально-технічного забезпечення проекту;

- керівник робіт з проектування;

- керівник будівництва;

- координатор робіт з експлуатації.

Ліцензори — організації, що видають ліцензії на право володіння земельною ділянкою, проведення торгів, вико­нання певних видів робіт та послуг тощо.

Органи влади — сторона, що задовільнює свої інтереси шляхом одержання податків з учасників проекту, висуває та підтримує екологічні, соціальні та інші суспільні та державні вимоги, пов'язані з реалізацією проекту.

Інші учасники проекту — виробники та споживачі кін­цевої продукції, конкуренти основних учасників проекту, спонсори та ін.

Учасники проекту можуть виступати у декількох особах, наприклад, замовники можуть бути інвесторами, інвестори — керуючими проектом тощо.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+