Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4. Мета й стратегія проекту

Мета проекту — це бажаний та доведений результат, до­сягнутий у межах певного строку при заданих умовах реалі­зації проекту. Визначення мети проекту передбачає поста­новку задачі, що вимагає:

- визначити результати діяльності на певний строк;

- дати цим результатам кількісну оцінку;

- довести, що ці результати можуть бути досягнуті;

- визначити умови, за яких ці результати мають бути до­сягнуті.

Мета проекту має свою структуру, яка може бути подана як ієрархія цілей проекту. Відрізняють генеральну ціль (мі­сію) проекту від цілей першого, а можливо й інших рівнів, а також підцілей/завдань, дій та результатів. Послідовність процесу визначення цілей показано на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Процес визначення цілей проекту

Місія — це генеральна ціль проекту, чітко визначена умо­ва його існування. Вона деталізує статус проекту, забезпечує орієнтири для певних цілей наступних рівнів, а також стра­тегії на різних організаційних рівнях.
Місія, як визначає В.Д. Шапіро [34], — це основне зав­дання проекту з точки зору його майбутніх послуг та ви­робів, його важливіших ринків та технологій (рис.2.7).

Рис. 2.7. Взаємозв'язок місій, цілей, сценаріїв і стратегій розвитку проектного комплексу

Стратегія проекту — центральний ланцюг у розробці нап­рямків дій з метою одержання визначених місій і системою цілей результатів проекту.

Підготовку стратегії проекту можна умовно підрозділи­ти на три послідовних процедури:

1. Стратегічний аналіз.

2. Розробка та вибір стратегії.

3. Реалізація стратегії.

Стратегічний аналіз починають з аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища. З боку зовнішнього середовища можна очікувати чи загрози, чи можливості для реалізації проекту.

До чинників зовнішнього середовища відносять:

- технологічні (рівень існуючих, наявність нових техно­логій);

- ресурсозабезпеченість;

- економічні;

- обмеження державного рівню;

- соціальні;

- політичні;

- екологічні;

- конкуренти.

Внутрішнє середовище містить:

- цільові ринки;

- маркетингові дослідження; -збут;

- мережі розподілу;

- виробництво (обладнання, технологія, площа);

- персонал (кваліфікація, чисельність, мотивація, корпо­ративна культура);

- постачання (постачальники, умови та системи постачань);

- дослідження та розробки;

- фінанси (структура капіталу, ліквідність, обертання, фінансовий стан);

- номенклатуру продукції (ступінь диверсифікації).

Виходячи з місії, цілей організації, на основі детального аналізу розробляється стратегія.

Розробка та вибір стратегії здійснюється на трьох різних організаційних рівнях:

1. Корпоративна стратегія (загальний напрямок дій, тоб­то стратегія росту, скорочення чи збереження).

2. Ділова стратегія (стратегія конкуренції певного това­ру на певному ринку).

3.Функціональна стратегія (розробляється для кожного функціонального підрозділу з метою конкретизації обраної стратегії проекту).

Таким чином, під час визначення стратегії проекту треба на­самперед урахувати наступні аспекти:

- географічне місцерозташування, у якому діє проект;

- вибір корпоративної стратегії;

- вибір позиції на ринку та розрахунок часу, якого потре­бує досягнення даної мети;

- встановлення співвідношення «продукт - ринок» для розробки концепції маркетингу;

- функціональне призначення запланованої до випуску продукції;

- вибір оптимальної групи клієнтів;

- основні якості продукції з урахуванням фактичних або потенційних конкурентів;

- використання виключно власних засобів для підсилення становища на ринку або об'єднання з іншими компаніями.

Реалізація стратегії — це необхідність певних змін в організаційній структурі та організаційній культурі. Тому виникає необхідність створення спеціальних координаційних механізмів у доповнення до організаційної структури управління: проектні, міжпроектні, венчурні групи.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+