Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ТЕСТИ

1. Цінність проекту це різниця його:

а) позитивних та негативних результатів;

б) кінцевих i початкових потоків;

в) доходів i собівартості.

2. Зроблені витрати, які неможливо відшкодувати прийняттям чи неприйняттям даного проекту, це:

а) витрати проекту;

б) безповоротні витрати проекту;

в) собівартість проекту;

г) неявні вигоди проекту.

3. Неодержані доходи від найкращого альтернативного використання активу, внаслідок чого відбувся неявний грошовий приплив, — це:

а) витрати проекту;

б) безповоротні витрати проекту;

в) собівартість проекту;

г) неявні вигоди проекту.

4. Визначальною рисою різних економічних систем е те, яким чином враховуються при прийнятті рішень:

а) витрати проекту;

б) економічна ефективність;

в) собівартість проекту;

г) альтернативна вартість.

5. Вартість використовуваного певним чином ресурсу, що визначається цінністю, яку він міг би мати при використанні найкращим з можливих альтернативних способів, — це:

а) реальна вартість ресурсу;

б) фактична вартість ресурсу;

в) собівартість використання ресурсу;

г) альтернативна вартість ресурсу.

б. Рішення, прийняття одного з котрих виключає прийняття іншого, — це:

а) взаємовиключні рішення;

б) заміщувальні рішення;

в) умовні рішення;

г) взаємодоповнюючі рішення;

д) синергетичнi рішення.

7. Рішення, прийняття одного з котрих збільшує ефективність прийняття іншого, — це:

а) взаємовиключні рішення;

б) заміщувальнi рішення;

в) умовні рішення;

г) взаємодоповнюючі рішення;

д) синергетичнi рішення.

8. Рішення, реалізація одного з яких є необхідною умовою реалізації іншого, — це:

а) взаємовиключні рішення;

б) замiщувальнi рішення;

в) умовні рішення;

г) взаємодоповнюючі рішення;

д) синергетичнi рішення.

9. Рішення, прийняття одного з котрих є можливим лише за умови прийняття іншого, — це:

а) взаємовиключні рішення;

б) замiщувальнi рішення;

в) умовні рішення;

г) взаємодоповнюючі рішення;

д) синергетичнi рішення.

10. Рішення, прийняття яких тим чи іншим чином сприяє досягненню різних цілей, — це:

а) взаємовиключні рішення;

б) замiшувальнi рішення;

в) умовні рішення;

г) взаємодоповнюючі рішення;

д) синергетичні рішення.

11. Процес, який характеризується підвищенням загального рівня цін в економiцi певної країни та зниженням купівельної спроможності грошей, — це:

а) девальвація;

б) інфляція;

в) криза;

г) дефляція.

12. Приведення майбутньої вартості витрат до початкового періоду називають:

а) дисконтуванням;

б) нарощуванням;

в) визначенням простого відсотка;

г) визначенням складного відсотка.

13. При внеску у 1000 гривень i позиковій ставці 20 % сума вiдсотка за рік становить:

а) 150 грн.;

6) 200 грн.;

в) 250 грн.;

г) 220 грн.

14. Через два роки особа одержить 121 гривню при 10 % складній позиковій ставці. Тоді сума внеску складатиме:

а) 90 грн.;

б) 100 грн.;

в) 110грн;

г) 120 грн.

15. Економічний зміст дисконтування пов’язаний з:

а) визначенням майбутньої вартості грошових потоків;

б) визначенням величини певних грошових потоків;

в) щорічною оцінкою фінансових активів проекту;

г) упорядкуванням грошових потоків різних років.

16. Ануїтет — це грошовий потік, коли:

а) надходження вар’їрують по роках;

б) надходження постійні по роках;

в) однакові надходження через однакові періоди часу;

г) однакові надходження через довготривалі періоди часу.

17. Підприємство одержало позику на 1 рік у розмірі 100 тис. гри з умовою повернення 120 тис. грн. — позикова ставка складатиме:

а) 9%;

6)10%;

в)15 %;

г) 20%.

18. Різниця між грошовими надходженнями та витратами проекту — це:

а) грошовий потік;

6) позитивний грошовий потік;

в) негативний грошовий потік;

г) дисконтова ний грошовий потік.

19.Фактичнi чисті грошові кошти, що надходять у фірму чи витрачаються нею протягом певного періоду, — це:

а) загальний грошовий потік;

6) операційний грошовий потік;

в) фінансовий грошовий потік;

г) чистий грошовий потік.

20.Надходження та витрати грошових коштів, пов’язані зі змінами власного та позикового довгострокового капіталу, — це:

а) загальний грошовий потік;

6) операційний гроновий потік;

в) фінансовий грошовий потік;

г) чистий грошовий потік.

21.Фактичні надходження або витрати грошових коштів у результаті поточної діяльності фірми — це:

а) загальний грошовий потік;

6) операційний грошовий потік;

в) фінансовий грошовий потік;

г) чистий грошовий потік.

22. Загальні зміни у залишках грошових коштів фірми за певний період характеризують:

а) загальний грошовий потік;

6) операційний грошовий потік;

в) фінансовий грошовий потік;

г) чистий грошовий потік.

23. Грошові потоки, що стосуються інвестиційного проекту, називають:

а) загальними грошовими потоками;

6) додатковими грошовими потоками;

в) кумулятивними грошовими потоками;

г) чистими грошовими потоками.

24.Чистi грошові потоки протягом тривалого періоду називають:

а) загальними грошовими потоками;

6) додатковими грошовими потоками;

в) кумулятивними грошовими потоками;

г) чистими грошовими потоками.

25. Амортизацію відносять до:

а) явних надходжень;

6) альтернативних надходжень;

в) неявних надходжень.

26. При внеску 1000 гривень i позиковій ставці 20% сума вiдсотка за 2 роки становить:

а) 220 грн.;

6) 240 грн.;

в) 400 грн.;

г) 440 грн.

27.Через два роки особа одержить 242 гривні при 10 % складній позиковій ставці. Тоді сума внеску складатиме:

а) 200 грн.;

6) 210 грн.;

в) 215 грн.;

г) 220грн.

28. Амортизаційного відрахування розподіляються рівномірно по роках всього періоду служби засобів праці при:

а) рівномірному методі нарахування амортизації;

6) методи подвійного зниження балансової вартості;

в) методі суми років.

29. Інфляція впливає на величину амортизаційних відрахувань шляхом:

а) підвищення їхньої реальної вартості;

6) зниження їхньої реальної вартості;

в) не впливає зовсім.

30. При здійсненні амортизаційної політики слід ураховувати:

а) рівень розвитку підприємства;

6) рівень кваліфікації праці;

в) рівень НТП, розвиток ринкових відносин.

31. Ви одержали позику на 1 рік у розмірі 20 тис. грн. з умовою повернення 24 тис. грн.-позикова ставка складатиме:

а) 9 %;

6)10%;

в)15 %;

г) 20%.

32. Якщо позикова ставка складатиме 10 % річних, тоді при одержанні позики у 1000 гривень на З роки треба сплатити за весь період використання позики:

а) 200 грн.;

6) 221 грн.;

в) 300 грн.;

г) 331 грн.

33. Принцип альтернативної вартості передбачає урахування:

а) основних вигод проекту;

6) неявних вигод проекту;

в) явних вигод проекту.

34. Амортизація впливає на податкові зобов’язання шляхом:

а) їхнього зниження;

6) їхнього підвищення;

в) не впливає зовсім.

35. Вигоди, що не мають прямої грошової оцінки, відносять до:

а) основних вигод проекту;

6) неявних вигод проекту;

в) явних вигод проекту.

36.Нестабільність або невизначеність у майбутньому визначають як:

а) інфляцію;

6) деномінацію;

в) ризик.

37. Залежність між реальною та грошовою ставкою доходу визначають за допомогою:

а) нормального розподілу вірогідностей;

6) функції Лапласа-Гауса;

в) формули Фiшера.

38. Перевага, віддана наявним грошам перед іншими цінностями та ризикованими вкладеннями:

а) інфляція;

6) схильність до ліквідності;

в) схильність до ризику.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+