Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3. Урахування впливу оподаткування на ефективність проектів

У реальних умовах інвестування при розрахунку прибутковості вкладеного капіталу треба ураховувати усі чинники, що впливають чи можуть впливати на ефективність реалізації проекту. Одним з важливих чинників вплину є податки. Існує кілька можливих проявів впливу податків на інвес­тиційні рішення:

- доходи (або зниження витрат) від капітальних вкладень збільшують прибуток;

- витрати (або зниження доходів) при здійсненні капітальних вкладень зменшують прибуток;

- наявність прибутку або збитків від продажу основних засобів;

- амортизація або списання основних засобів, зайнятих у реалізації інвестиційного проекту;

- наявність спеціальних податкових пільг, спрямованих на стимуляцію інвестицій.

Найчастіше трапляються перші два прояви податкового ефекту. Інвестиційні доходи не можна оцінювати тільки до оподаткування. Доходи, які змінюють звітний прибуток, можуть також змінювати і суму податків. Крім того, треба визначити, як податкові потоки розподіляються у часі. Більшість фірм сплачують податки через один рік після закінчення звітного фінансового року. Таким чином, витрати або доходи, які виникають зараз, підлягають оподаткуванню не раніше ніж через рік після закінчення поточного фінансового року. Грошові надходження від інвестицій можуть виникати в різний час протягом року, але, як правило, роблять допущення, що всі грошові надходження припадають на кінець року. На практиці розподіл грошових потоків у часі при аналізі капіталовкладень здійснюється приблизно. Коли грошові надходження виникають рідко, то подібні спрощення проблем не викликають.

ПРИКЛАД. Кондитерська фабрика планує придбати новий дозатор. Машина коштує 3000 грн, вартість установ­лення 300 грн, термін служби машини 3 роки. Експлуатаційні витрати — 200 грн щорічно, але прибуток від підви­щення продуктивності праці та якості виробів від застосування складає 1200 грн на рік. Залишкова вартість машини через 5 років дорівнює 0. Податок на прибуток становить 30 %, номінальна ставка процента 10 % річних, очікуваний темп інфляції 5 % у рік. Розрахувати грошові потоки від проекту з урахуванням податків та інфляції

Розв'язання представимо у вигляді таблиці 5.2.

Таблиця 5.2

Визначення грошових потоків від проекту

Грошові потоки

0 період

1 період

2 період

3 період

1.Ціна машини

3000
2.Експлуатаційні витрати


200

200

200

3 .Прибуток від підвищення продуктивності праці


1200

1200

1200

4.Сума амортизації (1/5)


600

600

600

5.Прибуток до оподаткування (3-2)


1000

1000

1000

6.Сума податку (5 х 0,3)


300

300

300

7.Чистий прибуток (5-6)


700

700

700

8.Грошовий потік від проекту (4+7)


1300

1300

1300

9. Номінальна процентна ставка,%


10

10

10

10.Темп інфляції, %


5

5

5

11. Реальна дисконтна ставка,%


4

4

4

12.Дисконтовані грошові потоки


1250

1202

1156

Розглянемо детальніше вплив податків за умов наявності прибутків та збитків від продажу майна. Якщо інвестиційний проект включає продаж будь-якого майна, яке належитьпідприємству, то може проявитися ще один податковий ефект. У випадку коли ціна продажу відрізняється від балансової вартості активів, виникають прибутки або збитки відреалізації основних засобів. Доходи від продажу майна збільшують прибуток, що означає збільшення суми сплаче­них податків. Навпаки, збитки зменшують прибуток і зменшують податки. Такі зміни в пільгових зобов'язаннях відомі як балансові нарахування (коли пільгові зобов'язан­ня збільшуються) і балансові знижки (коли витрати від продажу активів зменшують податки).

Існує ще, як відзначалося раніше, податковий ефект, пов'язаний з амортизацією основних засобів. Хоча капітальні вкладення здійснюються на початковому етапі інвестицій,передбачається розподіл цих первісних витрат протягом усього строку експлуатації нових засобів шляхом нарахування амортизації. Отримання прибутку від інвестування відбувається протягом багатьох років. Розмір зносу співвідноиться з цим прибутком шляхом розподілу суми зносу по роках протягом строку здійснення проекту. Основні засоби амортизуються протягом всього життя, амортизація кожен рік відображається у графі витрат у звіті про прибутки і збит­ки, таким чином зменшуючи прибуток. А скорочення при­бутку, хоча і є поганим фактором у бухгалтерському обліку, для грошових потоків — це плюс, який веде до зменшення податків.

Таким чином, податки впливають на проекти, змінюю­чи їх грошові потоки. Це відбувається тому, що реальні гро­шові надходження пов'язані зі здійсненням проекту (тобтодоходи і витрати), амортизація основних фондів, зайнятих у проекті, впливають на звітний прибуток і тому змінюють базу оподаткування.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+