Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.7. Фінансовий аналіз

Фінансовий аналіз інвестиційного проекту — це сукупність прийомів і методів оцінки його ефективності (перевищен­ня доходів над витратами) за весь термін життя проекту у взаємозв'язку з діяльністю підприємства — об'єктом інвес­тування.

Метою фінансового аналізу є визначення рентабельності й ефективності проекту з погляду інвесторів та організації, що реалізує проект, а також оцінка поточного й прогнозовано­го фінансового стану підприємства. Для цього проводиться:

- визначення фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства;

- виявлення змін у фінансовому стані та результатах у просторово-часовому розрізі;

- виявлення основних факторів, що викликали зміни у фінансовому стані й результатах;

- прогноз основних тенденцій у фінансовому стані й ре­зультатах діяльності підприємства.

При проведенні фінансового аналізу в схему входять як сам проект, так і підприємство. Наявність зв'язку між про­ектом і підприємством відбиває той факт, що організацій­ною формою здійснення будь-якого інвестиційного проек­ту є підприємство. Фінансовий аналіз вирішує наступні зав­дання:

- дати оцінку фінансового стану і фінансових результатів підприємства «без проекту» і «з проектом»;

- оцінити потребу у фінансуванні проекту і забезпечити координацію використання фінансових ресурсів у часі;

- визначити достатність економічних стимулів для по­тенційних інвесторів;

- оцінити, оптимізувати й зіставити витрати та вигоди проекту в кількісному вимірі.

Потреба у фінансовому аналізі викликана наступними причинами:

- тільки фінансова оцінка дозволяє через зведення у вар­тісну форму всіх проектних вигод і витрат створити реаль­ну можливість для вибору найбільш ефективного варіанта знаявних інвестиційних альтернатив; у процесі такого аналізу відпрацьовується найбільш ефективна схема фінансування реалізації конкретного проекту з урахуванням діючої систе­ми оподатковування і можливих пільг, джерел і умов фінан­сування й ін.;

- у процесі підготовки й здійснення попередніх розра­хунків для фінансового аналізу відбуваються ідентифікація і вартісне відбиття усіх видів факторів проекту, що підготов­ляє базу для аналізу чутливості;

- створюється можливість для прогнозування майбутньо­го фінансового стану підприємства, що реалізує проект, на основі розробки стандартних форм зовнішньої фінансовоїзвітності, що у свою чергу дозволить відбити роль проекту в створенні нових інвестиційних можливостей;

- розробка прогнозних стандартних форм бухгалтерської звітності по проекту (особливо коли підприємство створе­но для реалізації проекту) дозволяє проводити зовнішній аудит процесу його здійснення, що особливо важливо для сторонніх інвесторів;

- підготовка всього комплексу інформації для проведен­ня фінансових розрахунків дозволяє проводити внутрішній аудит на основі зіставлення проектованих і звітних даних дляприйняття оперативних управлінських рішень із метою зни­ження негативного впливу змін, що відбулися, у внутрішнім чи зовнішнім середовищі проекту.

Фінансовий аналіз проводять за допомогою різних ме­тодів. С.О. Москвін [26] виділяє три основні типи моделей, що застосовуються у фінансовому аналізі.

Дескриптивні (описові) моделі:

- побудова системи звітних балансів,

- подання фінансової звітності в різних аналітичних роз­різах,

- вертикальний та горизонтальний аналіз звітності,

- система аналітичних коефіцієнтів,

- аналітичні записки до звітності.

Предикативні - моделі прогнозного характеру:

- розрахунок точки критичного обсягу реалізації,

- побудова прогнозних фінансових звітів,

- моделі динамічного характеру,

- моделі ситуаційного характеру.

Нормативні моделі — моделі, які базуються на порівнянні результатів із нормативними значеннями. На всіх цих моде­лях засноване фінансове проектування — логічне завершен­ня проектного аналізу.

Існує кілька принципових методів аналізу фінансового стану і фінансових результатів підприємства:

- горизонтальний (часовий) аналіз,

- вертикальний (структурний) аналіз,

- трендовий аналіз,

- аналіз за допомогою фінансових коефіцієнтів,

- порівняльний аналіз.

- факторний аналіз.

Найпоширенішим є аналіз за допомогою фінансових коефіцієнтів, він включає розрахунок показників ліквідності та рентабельності (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

Коефіцієнти, що використовуються для фінансового аналізу

Назва показника

Розрахункова формула

Економічний зміст і нормативне значення

Показники рентабельності

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Власний капітал

Рентабельність власного капі­талу показує, якою є віддача на вкладений власний капітал (нормативне значення >0,2).

Рентабельність власного капіталуПроекту

Чистий прибуток

Власні кошти, вклад в проект

Рентабельність активів

Чистий прибуток

Активи

Рентабельність активів показує, наскільки ефективно викорис­товуються активи підприємства (нормативне значення >0,14).

Рентабельність продажів

Чистий прибуток

Виручка від реалізації

Рентабельність продажів пока­зує, яку частку становіть чистий проб уток у виручці від реалізації ( нормативне значення >0,3, в умовах високого податкового тиску - > 0,15).

Рентабельність інвестованого капіталу

Чистий прибуток

Власний кап. + Довгостр. пасиви

Показник характеризує ефектив­ність використання не тільки власного капіталу, а й довгострокових кредитів та позик (нормативне значення > 0,14).

Коефіцієнт капіталізації

Активи

Власний капітал

Коефіцієнт показує, яку частку займає власний капітал в загальній сумі активів.

Оборотність активів

Виручка від реалізації

Активи

Ефективність використання усіх ресурсів підприємства не залежно від джерел їх покриття. Кількість повних циклів виробництва і обігу, що здійснюються на підприємстві.

Показники фінансової стійкості

Коефіцієнт маневреності

Власні оборотні активи

Власний капітал

Частка власного капіталу під­приємства, яка знаходиться у мобільній формі та дозволяє відносно вільно маневруватикапіталом (нормативне значен­ня 0,5).

Коефіцієнт автономії

Власний капітал

Балансова вартість активів

Незалежність від зовнішніх джерел фінансування (норма­тивне значення >0,5).

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами

Власні оборотні активи

Запаси

Достатність власних оборотних засобів (нормативне значення > 0,6, данини коефіцієнт пови­нен бути більшим ніжкоефіцієнт автономії).

Коефіцієнт забезпеченості власними активами

Власні оборотні кошти

Оборотні активи

Забезпеченість оборотних активів власними оборотними коштами (нормативне значення > 0,1).

Відношення власногокапіталу до загальноїзаборгованості

Власний капітал

Заборгованість по кредитах та займахКредиторська заборгованість

Забезпеченість заборгованості власним капіталом (нормативне значення 1).

Показники неточної платоспроможності та ліквідності

Коефіцієнт покриття заборгованості

Ліквідні активи

Короткострокові зобов’язання

Здатність підприємства розраховуватися із заборгованістю у перспективі (нормативне значення > 2)

Коефіцієнт загальної ліквідності або коефіцієнт кислотного тесту

Ліквідні активи--ТМЦ

Короткострокові зобов’язання

Здатність підприємства виконати свої поточні зобов’язання за рахунок високоліквідних активів (нормативне значення >1 )

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грош. Кошти + короткості. фін. вклад.

Короткострокові зобов’язання

Здатність підприємства розраховуватися із зобов’язанням негайно (нормативне значення >0,3 )

Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

Короткострокова деб. заборг.

Короткострокова кред. заборг.

Здатність підприємства розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів по заборгованості до одного року (нормативне значення >1)

Співвідношення довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості

Довгострокова деб. заборг.

Довгострокова кред. заборг.

Здатність підприємства розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів по заборгованості понад однин рік (нормативне значення >1)

Коефіцієнт загальної платоспроможності

Загальна сума активів

Загальна сума зобов’язань

Здатність підприємства покрити всі зобов’язання за рахунок активів (нормативне значення > 2).

Відношення займів та кредитів, що погашені своєчасно, до загальної суми займів та кредитів.

Сума займів та кред. ,погашених своєчасно

Загальна сума займів та кредитів

Своєчасність виконання обов’язків перед кредитною системою (нормативне значення > 0,95).

Аналіз рентабельності здійснюється на основі показни­ка чистого прибутку, який являє собою різницю між вало­вим прибутком і витратами та обов'язковими й іншимиможливими внесками.

Розрахунок показників ліквідності й рентабельності «без проекту» — це розрахунок динамічного ряду на прогнозний період. Розрахунок показників ліквідності й рентабельності«з проектом» — це розрахунок значень цих показників на ос­нові проектних даних. Різниця між ними показує вплив про­екту на фінансовий стан і результати діяльності підприємства.Для оцінки фінансової спроможності проекту необхід­но спрогнозувати обсяг продажів, порівняти його з витра­тами за проектом та визначити джерела покриття вірогід­них витрат. Ключовим питанням розрахунку потреб у фі­нансуванні є розрахунок капітальних витрат проекту. Під капітальними витратами розуміють усі витрати, які забез­печують підготовку й реалізацію проекту, включаючи формування або збільшення основних та оборотних коштів. Залежно від виду і форм капітальних витрат значення їх показників матиме різний економічний сенс. Якщо йдеть­ся про створення нового підприємства, капітальні витрати розглядаються як внесок засновників у статутний фонд, якщо про проект у рамках діючого — як збільшення статут­ного фонду за рахунок коштів залучених акціонерів або як витрати, погашені за рахунок кредитів чи державних суб­сидій. Капітальні витрати не відносяться до валових витрат підприємства.

Для прийняття довгострокового інвестиційного рішен­ня оцінки тільки проектних вигод і витрат недостатньо — потрібна прогнозна фінансова звітність, що припускає розширення інформаційної бази для комплексного фінансово­го аналізу ефективності проекту.

У методиці ЮНИДО приведена наступна класифікація фінансових потоків.

Фінансові потоки:

- оплачений акціонерний капітал;

- субсидії, безоплатні позички;

- довго - і середньострокові позички;

- повне погашення (повернення позичок);

- короткострокові позички, банківський овердрафт;

- збільшення рахунків до оплати.

Фінансові відтоки:

- виплачені дивіденди;

- викуп акцій;

- погашення акцій;

- відсотки, сплачені по позичках, і інші витрати фінан­сування;

- відсотки, сплачені по короткострокових позичках і овердрафту, погашення по короткострокових позичках і овердрафту;

- зменшення рахунків до оплати.

При прогнозуванні майбутніх грошових потоків важли­во дотримуватися правил, їхнє ігнорування може призвес­ти до помилкових інвестиційних рішень:

1.Варто розглядати тільки доходи й витрати, пов'язані з інвестиціями. Це випливає з оцінки ситуації «з проектом» і «без проекту».

2.Амортизація розглядається як особливий елемент при розрахунку грошових потоків.

3.Необхідно враховувати податки.

4.При розгляді інвестиційних рішень, зв'язаних із додат­ковим оборотним капіталом, приріст обсягу необхідних обо­ротних коштів повинен бути включений у проектовані гро­шові потоки.

5.Ліквідаційна вартість повинна бути включена в прог­ноз грошових потоків, тому що продаж чи покупка активу породжує грошові потоки, зв'язані з розглянутими капіта­ловкладеннями.

6.У потоки коштів повинні включатися фактори, що впливають на життєздатність проекту.

7.Безповоротні витрати чи витрати попередніх періодів не слід включати в прогноз грошових потоків.

Будь-який проект потребує джерел фінансування., тому одним із аспектів фінансового аналізу проекту є визначен­ня можливостей альтернативних джерел. Вони поділяють­ся на такі види: власний капітал, нерозподілений прибуток, позиковий капітал, державні субсидії.

Власний капітал включає статутний фонд і фонди власних коштів:

- статутний фонд спершу формується як стартовий капі­тал, необхідний для створення підприємства. При цьому власники або учасники підприємства формують його з огля­ду на власні фінансові можливості і в розмірі, достатньому для виконання тієї діяльності, заради якої воно створюєть­ся. Якщо фірма реалізує проект, то це може бути пов'язано із збільшенням статутного фонду. В цьому випадку необхід­на перереєстрація фірми як юридичної особи;

- фонди власних коштів (амортизаційний фонд, ремонт­ний фонд, фонд розвитку виробництва, резервний фонд, страхові резерви тощо) можуть формуватися без зміни ста­тутного фонду. По суті вони є відкладеним прибутком, що формується і використовується за рішенням органів управління підприємства. Винятком є резервний фонд, вимоги доформування якого визначено законодавством.

Нерозподілений прибуток як джерело фінансування від­діляється від власного капіталу тільки тому, що ще не відо­мо, чи буде він приєднаний до нього.

Позиковий капітал характеризується тим, що має бути повернутий у певні строки. Позиковий капітал поділяється на банківські кредити, кошти від продажу облігацій під­приємств і тимчасово залучені кошти (кредиторську забор­гованість).

Державні субсидії теж можуть розглядатись як джерело фінансування проекту, якщо такі субсидії передбачено рішенням державних органів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+