Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7. 8. Економічний аналіз

Фінансові результати проекту несуть на собі вплив не тільки економіки підприємства, але й економіки суспільства, у якому реалізується проект. Крім того, сам проект можевпливати на суспільну економіку: країни в цілому чи регіону певної території, Тобто виникає необхідність оцінки взає­модії проекту й економіки чи країни, а саме, — ступеня ефек­тивності проекту для суспільства. Цю задачу виконує еконо­мічний аналіз. Метою економічного аналізу є визначення:

- по-перше, сприятливості даного проекту здійсненню цілей розвитку національної економіки;

- по-друге, існування альтернативних шляхів досягнення таких само економічних вигід з меншими витратами.

Прогнозовані фінансові вигоди й витрати є основою для визначення економічних вигод і витрат, для переходу, від фінансового аналізу до економічного необхідно здійснитиряд коректувань фінансових результатів. Істотне розходжен­ня між фінансовим і економічним аналізом стосується цін, що застосовуються для оцінки проектних ресурсів і про­дукції. Ціни, використовувані в економічному аналізі, роз­раховуються на основі значень альтернативної вартості для суспільства в цілому. Економічні й фінансові витрати завж­ди тісно взаємозалежні, але ніколи не збігаються. Щоб роз­глянути проект як з погляду суспільства, так і з погляду здійснюючого його суб'єкта, виявити, що виграють і програ­ють сторони і, нарешті, визначити реалізованість проекту і його життєздатність, необхідно зіставити дані фінансового і економічного аналізу.

Базовою концепцією економічного аналізу є концепція альтернативної вартості — оскільки всі ресурси суспільства обмежені і можуть мати різне застосування, їхня вартість по­винна вимірюватися з погляду втраченої можливості займа­тися найкращим із доступних альтернативних видів діяль­ності, які вимагають-використання тих самих ресурсів.

Альтернативна вартість

Усі рішення повинні вибиратися на основі зіставлення варіантів. Зупиняються на варіанті, який забезпечує най­кращі результати на основі використання наявних ресурсів. При цьому відкидаються проекти, які приносять мінімаль­ний доход (прибуток), або такі, по яких отриманий розмір кредиту менше, ніж потрібно для завершення проекту. По­трібно ураховувати, що в більшості випадків має місце обме­жена кількість різноманітних видів ресурсів. Суть викорис­тання альтернативних витрат полягає у тому, що прибуток, отриманий в одному місці, принесе втрати у зв'язку з неви­користанням ресурсів в іншому. Тому необхідно виміряти — чи не перевищуються переваги від вкладення інвестицій в одному місці втратами в інших місцях.

Граничні витрати

Це різновид альтернативної вартості, її граничний роз­мір. Для покупця — це максимальна ціна, яку він може зап­латити затовар. Така ситуація стосується товарів, попит на які перевищує їх пропозицію. Розмір ціни в цьому випадку характеризує граничну корисність товару. З точки зору ви­робника, її ще називають концепцією спадаючої вдачі. Вона показує, що дохід на одиницю витрат обсягу виробництва падає. Знаходять її на основі точки беззбитковості, про що вже йшлося в попередніх розділах.

Облік трансфертних виплат

Трансфертні виплати полягають в передачі грошових засобів від одних суб'єктів до інших, переміщенні володін­ня товарами й послугами від одного елемента суспільства доіншого. Це гроші, які знаходяться в обігу, котрі не пов'язані з економічними витратами. їхній рух в основному не змінює розміру національного доходу. Тому при проведенні еконо­мічного аналізу проводиться їхнє очищення, а в деяких ви­падках — виключення з розрахунків.

Коригування викривлення ринкових цін

Ринкові ціни на товар не завжди відображають його справжньої вартості. Вони викривляються як за рахунок внутрішніх, так і за рахунок зовнішніх факторів. До перших відносять податки, субсидії, зменшення дійсної вартості то­вару, державне регулювання, ринковий попит на нові това­ри, монополістичні тенденції, які збільшують їх дійсну вартість. Сюди ж входять різного роду соціальні аспекти. До зовнішніх факторів відносять: зміну курсів валют, митні збо­ри і квоти та ін. Для усунення вказаних викривлень використовують так звані «тіньові» ціни, які розраховують як при­пущену вартість витрат та прибутків від придбання й вико­ристання даного товару. їхні значення показують, який розмір ціни мав би місце при відсутності викривляючи фак­торів. Тому «тіньові» ціни називають ще розрахунковими або ефективними.

Вплив результатів конкретного проекту на розмір націо­нального ефекту

Для гармонійного розвитку національної економіки ви­никає необхідність в оцінці впливу проекту на економіку країни в цілому. У зв'язку з цим використовують макроекономічні показники, яки характеризують рівень і динаміку соціально-економічного розвитку країни:

- обсяг національного доходу;

- приріст національного доходу в динаміці, який зна­ходять шляхом складання величини чистої продукції, от­риманої окремими суб'єктами господарювання (у рин­ковій економіці до нього включається також вартість по­слуг);

- показник національного доходу, розрахований на душу населення, який характеризує не тільки ступень економіч­ного розвитку країни, але й визначає міру добробуту людей,тобто поєднує національні та особисті інтереси;

- рівномірний розподіл економічної діяльності по регіо­нах;

- передбачувана економія національної валюти в резуль­таті заміщення імпорту;

- можливе створення нових робочих місць;

- економічна диверсифікація й ін.

Найкращим визнається проект, який забезпечує макси­мальний розмір чистої продукції у порівнянні з іншими ва­ріантами. Відповідні розрахунки з визначеним ступенемімовірності можуть виконуватись і на попередній стадії ви­бору варіанта. Розмір чистого прибутку кореспондується з реальним показником національного доходу, характеризує його зміну в реальному виразі, враховує вигоди, які пов'я­зані з цілями національного розвитку.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+