Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Приклад

Анотація

Проект «Завод» обумовлює створення заводу з вироб­лення м'ясних напівфабрикатів на основі застосування но­вого вітчизняного обладнання і нової технології в одному з віддалених районів м. Харкова.

Характеристика:

Річний обсяг реалізації продукції, грн.

800 000

Загальна вартість проекту, грн.

600 000

Обсяг запозиченого капіталу, грн.

420 000

Обсяг власного капіталу, грн.

180 000

Показники ефективності проекту:

Строк окупності, років

4,5

Чистий дисконтований дохід (ЧДД); грн.

141 000

Внутрішня норма, рентабельності, %

22

Індекс прибутковості

1,1

На основі комплексного аналізу всіх складових ефектив­ності даного інвестиційного проекту одержано наведені по­казники.

Технічний аналіз довів, що використання в проекті даної технології на основі застосування нового обладнання дозво­лить виробити продукцію певної якості та смаку при ниж­чих експлуатаційних витратах, ніж в інших виробників. Інституційний аналіз довів, що цілі проекту не суперечать загальній спрямованості інтересів потенційних одержу­вачів... від проекту (місцева адміністрація, фінансові струк­тури, органи оподаткування, магазини та інші торговельні підприємства, споживачі), також високий рівень організації забезпечення проекту та можливості його реалізації в умо­вах даного району, що має усі необхідні ресурси для ефек­тивного управління проектом на усіх стадіях його життєво­го циклу. Комерційний аналіз спирається на інформацію про ступінь забезпечення проекту сировиною та дані про перспективи реалізації продукції. Він дозволяє зробити вис­новки про наявність відповідної сировини для нормально­го постачання та забезпечення збуту продукції у даному районі. Соціально-економічний аналіз довів доцільність про­екту: він дозволяє створити додаткові робочі місця для спе­ціалістів різного рівня кваліфікації, позитивно впливає на розвиток малого бізнесу, підвищує рівень забезпечення спо­живачів високоякісною м'ясною продукцією, забезпечує надходження в бюджети різного рівня. Екологічний аналіз, оцінивши вплив проекту на навколишнє середовище, довів можливість застосування цього виробництва при здійсненні відповідних природоохоронних заходів.

1. Загальні відомості

Забезпечення населення високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва, включаючи й м'ясні напівфабрикати є одним з важливих завдань соціально-еко­номічного розвитку як України в цілому, так і Харківщини. Реалізація даного проекту дозволить:

- по-перше, використовувати місцеву сировину, що ви­робляється у сільських господарствах Харківщини;

- по-друге, знизити втрати сільгоспсировини на стадіях транспортування та збереження;

- по-третє, знизити залежність від імпорту даної про­дукції;

- по-четверте, позитивно впливати на соціально-еко­номічні умови в регіоні завдяки появі додаткових робочих місць, росту податкових надходжень, активізації суспільної Інфраструктури.

Характеристика зовнішнього середовища Проект передбачає будівництво переробного комбінату в районі Північної Салтівки. Це густонаселений віддалений від центру район м. Харкова, За межами району знаходять­ся колективні та індивідуальні сільські господарства Харківсь­кої області. На характер сільського господарства цього рай­ону Харківської області впливає близькість великого міста з високим рівнем розвитку виробництва та густотою населен­ня. Ці чинники обумовили характер сільськогосподарчого виробництва у районі зі спеціалізацією тваринництва — на виробництві м'яса та молока. Сільське господарство має спеціалізацію — тваринництво. Наявність кормової бази дозволяє індивідуальним виробникам займатися тварин­ництвом. Розвинуте тваринництво, наявність зернового ви­робництва, близькість великого міста дозволяють вважати даний район вигідним для реалізації проекту. Крім того, слід відзначити, що Харківську область відносять до регіонів із сприятливим інвестиційним кліматом.

Таким чином, можна стверджувати, що зовнішні чинни­ки сприяють реалізації проекту в цьому регіоні.

Характеристика ініціатора проекту

Ініціатором проекту є керівництво акціонерного товарис­тва «Альфа», яке спеціалізується на виробництві та прода­жу продуктів харчування. Акціонерне товариство створено у 1993 році на основі м'ясокомбінату і спеціалізується на виробництві м'ясних консервів. Чисельність робітників 400 чол., з них 100 спеціалістів. Керівництво проекту являє собою фахівців із спеціальною освітою та великим стажем роботи у цій галузі, крім того, має добрі стосунки з пред­ставниками влади.

2. Комерційний аспект (маркетинговий аналіз)

Проект орієнтовано на виробництво високоякісних м'ясних напівфабрикатів на основі застосування вітчизня­них нових технологій та обладнання при використанні си­ровини даного району. Застосування нового більш ефектив­ного обладнання забезпечить високу якість продукції при зниженні собівартості у порівнянні з аналогічною продук­цією завдяки зниженню питомих витрат сировини та мате­ріалів і вартості праці.

Ринок м'ясних напівфабрикатів характеризується дос­татньо широким асортиментом (де переважають імпортні вироби, довгострокового збереження (за рахунок наявностіконсервантів). Дослідження ринку свідчить про наявність платоспроможного попиту надану продукцію.

Здійснення реалізації основної частини продукції пла­нується через мережу існуючих власних магазинів, а також через оптових покупців як свого, так і іншого районів.

З урахуванням населення міста і найближчих районів можна оцінити загальну кількість споживачів продукції да­ного проекту — близько 1 млн. чол. Крім того, в майбутньо­му є можливість розширення обсягів реалізації шляхом ви­ведення продукції на ринки інших регіонів України.

3. Технічний аспект

Проект передбачає будівництво комбінату, орієнтовано­го на переробку сільгоспсировини поблизу його виробниц­тва та споживання. Ініціатори проекту планують будівниц­тво на основі купівлі, монтажу, здачі «під ключ» імпортно­го обладнання модульного типу. У якості постачальника вибрано АТ «Модуль», постачальник даного виду обладнан­ня, яке запропонувало вигідні умови постачання. АТ забез­печить постачання усіх необхідних компонентів для почат­ку роботи проекту.

Комплекс складається з:

обвального цеху,

м’ясо переробного цеху,

цеху за формування та упаковки напівфабрикатів,

модулю з переробки м'яса з убійною вагою до 1000 кг у зміну.

4. Інституційний та правовий аспекти

Статистичні дані свідчать про велику частку імпортної продукції серед продуктів харчування, особливо у великих містах. Великий обсяг споживання імпортних продовольчихтоварів викликає занепокоєння у зв'язку з можливістю ут­рати державної продовольчої незалежності. Урядом плану­ються дії щодо захисту вітчизняного виробника. Місцеві органи декларують проведення політики підтримки малого та середнього бізнесу.

З цими висновками про позитивні тенденції у макрооточенні проекту узгоджується оцінка регіональної ситуа­ції. В районі здійснення проекту склалися сприятливі умови для створення невеликих підприємств з переробки сільгосп­сировини, що обумовлено виникненням соціально-еконо­мічних умов для розвитку фермерства.

Проект підтримується міською адміністрацією, яка заці­кавлена, як у соціальних, так і в економічних наслідках реа­лізації проекту. Адміністрація гарантує допомогу в періодбудівництва та введення об'єкта до дії за питаннями, що в її компетенції.

Особливого значення набувають питання організаційно-правових аспектів проекту (можливі пільги, передбачені за­конодавством; питання одержання довгострокової позики).

Початкова стадія реалізації проекту — З місяці. Цей час потрібен для узгодження проектної документації з фірмою-виробником, доведення до певного рівня існуючої інфра­структури, кінцевого оформлення позики, одержання, мон­тажу, налагодження устаткування. На цей час є необхідні до­кументи для проведення будівельних та монтажних робіт; розроблена та узгоджена проектна документація на зовнішні інженерні комунікації.

Функції ініціатора:

одержати потрібні дозволи та узгодження на проектуван­ня та виробництво;

виконання передінвестиційних досліджень;

організація фінансування проекту;

підготовка ділянки для монтажу обладнання.

5. Соціально-економічний аспект

Прямий соціально-економічний ефект даного проекту пов'язаний зі створенням 50 нових робочих місць.

Аналіз соціального ефекту базується на використанні на­ступних коефіцієнтів:

Відношення обсягів інвестицій до кількості створених нових робочих місць, тобто середня вартість інвестицій на створення одного робочого місця (слід урахувати не тількипрямі, але й непрямі робочі місця).

Відношення доходу від виробництва продукції до кількості робочих місць; тобто показники, що характеризують створені робочі місця з позиції ефективності витрат праці.

Загальногосподарська ефективність проекту характери­зується обсягом другорядних фінансових потоків. Ці потоки розраховують на основі середньої величини коефіцієнтамультиплікації первісних доходів проекту в економіці райо­ну. Абсолютний розмір податкових надходжень за 5 років складатиме близько 300 тис. гр. од.

6. Екологічний аспект

Функціонування м’ясо переробного підприємства може бути пов'язане з виникненням екологічних проблем, серед яких треба виділити забруднення водних ресурсів.

Великі підприємства з переробки м'яса є зарубниками зовнішнього середовища. Рівень забрудненості стоків м'я­сокомбінатів у 6- І0 разів перевищує нормативні забруднен­ня, що потребує будівництва великих очищувальних споруд. Основними забруднюючими складовими від м'ясокомбі­натів є кров, жири.. В нашому прикладі ці речовини на спец­іальному обладнанні перероблюються у добавки до кормів, тобто виробництво є безвідходним.

Тобто проект є допустимим в екологічному плані: зов­нішнє середовище захищено від виробничої діяльності підприємства.

7.Фінансовий аспект

Розрахунки фінансової ефективності проекту виконано на основі використання певного програмного продукту.

Для оцінки ефективності реалізації даного проекту роз­рахунковий період обрано 5 років. Усі витрати-на доходи за проектом представлено у гривнях. У складі інвестицій вра­ховано як різного виду капітальні внески в основні фонди (засоби), так і безповоротні витрати, (витрати на передінвестиційні дослідження, управління проектом, тощо) кальку­ляція вартості будівництва проведена на основі діючих бу­дівничих норм та правил з урахуванням певних цін.

Розрахунок податків проведено у відповідності до діючо­го законодавства.

При досягненні проектної потужності:

Річний обсяг реалізації продукції, грн.

800 000

Загальна вартість проекту, грн.

600 000

Обсяг запозиченого капіталу, грн.

420 000

Обсяг власного капіталу, грн.

180 000

Розрахункові показники ефективності проекту:

Строк окупності, років

4,5

Чистий дисконтований дохід

141 400

Внутрішня норма, рентабельності

22,1

Індекс прибутковості

1,1

Аналіз ринку

Дослідження фінансової стійкості виявило, що для дано­го проекту існує ризик несвоєчасного повернення позики або процентів за нею. Це може бути обумовлено наступни­ми причинами:

- порушенням графіку введення в дію обладнання з відкладенням початку випуску продукції (для ліквідації цьо­го чинника треба насамперед підсилити контроль за вико­нанням графіку робіт за проектом);

- зниженням цін на продукти харчування, що є мало­ймовірним;

- підвищенням цін на сировину (для нейтралізації цьо­го чинника можна підписати довгострокові або ф'ючерсні угоди; також рекомендується проводити ефективну асорти­ментну політику тощо).

Аналіз чутливості

Для аналізу чутливості проекту за чистим дисконтова­ним доходом (ЧДД) обрано наступні чинники: ціна, обсяг реалізації, загальні витрати, інвестиції. Базовим значеннямЧДД обрано його розрахункове значення — 141 400 грн. Одержані результати систематизовано у табл. 7.3.

Таблиця 7.3

Аналіз чутливості проекту

Чинники

Зміна

чинника

Зміна

ЧДД

Відношення

зміни ЧДД

до зміни

чинника(%)

Рейтинг

чинника

Чутливість

Можливість

прогнозування

1. Ціна

реалізації, гри

-10

90

9

1

Велика

Середня

2. Обсяг

реалізації, тис.

-10

40

4

2

Середня

Низька

3. Загальні

витрати, гр. од.

+ 10

8,2

0,82

4

Низька

Висока

4. Інвестиції, гр. од.

+ 10

30

3

3

Середня

Висока

Аналіз чутливості проекту свідчить, що найбільш небез­печним чинником є ціна та обсяг реалізації, тоді як інші об­рані для аналізу чинники впливають на проект значно мен­ше. Одержані результати дозволяють визначити проектний ризик як припустимий.

8. Висновки

Проведені розрахунки та вивчення матеріалів за проек­том дозволили зробити наступні висновки:

1. Реалізація даного проекту є ефективним напрямком інвестування.

2. Ризик несвоєчасного повернення позики за проектом є невеликим. При зміні структури цін проект залишається ефек­тивним та строки повернення позик практично не змінюються.

У випадку несприятливої динаміки цін на сировину та готову продукцію може бути забезпечена прогнозна ефек­тивність проекту, що приведе до підвищення строку його окупності. Тому рекомендується внести в угоду з банком пункт про можливості відповідної затримки виплат.

9. Додатки

Як правило до проекту додають: баланс, звіт про рух коштів, звіт про прибутки та збитки, фінансові результати, ефективність інвестицій, графіки динаміки основних показ­ників проекту.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+