Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

ТЕСТИ

1. Метою маркетингового аналізу є визначення можливостей:

а) обсягу реалізації продукції підприємства;

б) обсягу реалізації проектної продукції;

в) обсягу реалізації продукції підприємства-конкурента;

г) обсягу ВВП.

2. Завданням маркетингового аналізу є дослідження:

а) ринку;

б) добробуту населення;

в) наявності інфляційних процесів;

г) рівня позикових ставок.

3. Кількість конкретної продукції, яку споживач може купити за певною ціною, на певному ринку, за певний період, — це:

а) попит;

б) потреба;

в) загальний попит;

г) ефективний попит.

4. Метою технічного аналізу є визначення:

а) інвестиційного обґрунтування проекту;

б) можливостей здійснення проекту;

в) технічного обґрунтування проекту.

5. Величина виробництва та реалізації продукції по обсягу, но­менклатурі та асортименту, строкам випуску згідно з потреба­ми споживача — це:

а) виробнича програма випуску продукції;

б) виробнича потужність підприємства;

в) обсяг попиту населення.

6. Виробнича програма повинна бути обґрунтована з точки зору наявності:

а) матеріальних ресурсів

б) фінансових ресурсів;

в) усіх необхідних ресурсів.

7. Розгляд правових та організаційних аспектів проектної діяль­ності є завданням:

а)інституційного аналізу;

б)правового аналізу;

в)економічного аналізу;

г)соціального аналізу.

8. Визначення прийнятності варіантів реалізації проекту з погля­ду користувачів, населення регіону, де здійснюється проект, —це мета:

а) інституційного аналізу;

б) правового аналізу;

в) економічного аналізу;

г) соціального аналізу.

9.Оцінка можливості здійснення проекту в існуючому полі­тичному, економічному та правовому середовищі, здатності організації власне реалізувати проект — це мета:

а) інституційного аналізу;

б) правового аналізу;

в) економічного аналізу;

г) соціального аналізу.

10. Характеристика політичних та економічних факторів, що впли­вають на проект, — це одне із завдань:

а) інституційного аналізу;

б) правового аналізу;

в) економічного аналізу;

г) соціального аналізу.

11. Визначення рентабельності й ефективності проекту з погляду інвесторів та організації, що реалізує проект, а також оцінка по­точного й прогнозованого фінансового стану підприємства є метою:

а) інституційного аналізу;

б) фінансового аналізу;

в) економічного аналізу;

г) екологічного аналізу.

12. Кількісні характеристики і соціальна структура населення є аспектом:

а) інституційного аналізу;

б) правового аналізу;

в) економічного аналізу;

г) соціального аналізу.

13. Структурний фінансовий аналіз називають:

а) горизонтальним;

б) вертикальним;

в) трендовим;

г) факторним.

14. Виявлення основних факторів, що викликали зміни у фінансо­вому стані й результатах підприємства чи проекту, є одним з аспектів:

а) інституційного аналізу;

б) фінансового аналізу;

в) економічного аналізу;

г) екологічного аналізу.

15. Аналіз рентабельності діяльності здійснюється на основі по­казника:

а) валового обсягу реалізації продукції;

б) валової реалізації продукції;

в) валового прибутку;

г) чистого прибутку.

16. Прогнозують обсяг продажів, порівнюють його з витратами за проектом та визначають джерела покриття вірогідних витрат для оцінки:

а) фінансової спроможності проекту;

б) рентабельності проекту;

в) ліквідності проекту;

г) чистого прибутку від проекту.

17. Вивченням впливу проекту на суспільну економіку країни вцілому, чи регіону певної території займається:

а) інституційний аналіз;

б) фінансовий аналіз;

в) економічний аналіз;

г) екологічний аналіз.

18. Базовою концепцією економічного аналізу є:

а) концепція альтернативної вартості;

б) концепція граничної вартості;

в) концепція оптимізації витрат;

г) концепція оптимізації структури капіталу.

19. Оцінка превентивних витрат — це методика, що застосовуєть­ся при проведенні:

а) інституційного аналізу;

б) фінансового аналізу;

в) економічного аналізу;

г) екологічного аналізу.

20. Визначення сприятливості даного проекту здійсненню цілей розвитку національної економіки є метою:

а) інституційного аналізу;

б) фінансового аналізу;

в) економічного аналізу;

г) екологічного аналізу.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+