Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8.2. Фінансове прогнозування та планування

Прогнозування фінансової діяльності й розробка фінан­сової стратегії підприємства являє собою найбільш складний етап планування. Під фінансовою стратегією підприємства варто розуміти формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності й вибір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення. Будучи частиною загальної стратегії економічного розвитку підприємства, фінансова стратегія має стосовно неї підлеглий характер і повинна бути погод­женою з її цілями та напрямками. Разом із тим, фінансова стратегія сама впливає на формування загальної стратегії економічного розвитку підприємства. Це пов'язано з тим, що основна мета загальної стратегії — забезпечення високих темпів розвитку й підвищення конкурентної позиції — по­в'язана з тенденціями розвитку відповідного товарного рин­ку (споживчого чи факторів виробництва), водночас як фінансова стратегія пов'язана з тенденціями розвитку окре­мих сегментів фінансового ринку. Якщо тенденції розвит­ку товарного і фінансового ринків не збігаються, може ви­никнути ситуація, коли цілі загальної стратегії розвитку не можуть бути реалізовані у зв'язку з фінансовими обмежен­нями. У цьому випадку фінансова стратегія вносить визна­чені корективи в загальну стратегію економічного розвитку підприємства.

Процес формування фінансової стратегії підприємства проходить ряд етапів:

- визначення загального періоду формування;

- формування стратегічних цілей фінансової діяльності;

- розробка фінансової політики окремих аспектів фінан­сової діяльності;

- конкретизація показників фінансової стратегії за пе­ріодами її реалізації;

- оцінка розробленої фінансової стратегії.

На основі розробленої фінансової стратегії проводиться фінансове планування діяльності підприємства. Фінансовий план підприємства, яке розробляє проект, узагальнює ре­зультати проектного аналізу, що передували його розробці. Фінансовий план розробляється удвох вимірах: «без проек­ту» й «з проектом». Тобто показники фінансового плану роз­раховуються як без урахування проектних показників, так і з їхнім урахуванням, що дає можливість визначити вплив проекту на розвиток діяльності підприємства.

Фінансовий план включає наступні розділи:

- план прибутку;

- податковий план;

- баланс грошових потоків;

- прогноз бухгалтерського балансу;

- розрахунок показників ліквідності й рентабельності;

- розрахунок показників ефективності проекту.

План прибутку необхідний для розрахунку валового,

оподатковуваного та чистого прибутку — показників, які є для розрахунків рентабельності проекту, а також для визна­чення суми податку на прибуток підприємств.

Метою розробки податкового плану є розрахунок усіх видів податків і зборів, які підприємство має сплатити у ході реалізації проекту.

Баланс грошових потоків розраховується для узагаль­нення всіх попередніх розрахунків обсягу продажів, витрат, податків, залучення капіталу.

Прогноз бухгалтерського балансу складають на кінець кожного року проекту для визначення недоліків, розрахун­ку показників рентабельності й ліквідності.

Крім того, слід зазначити, що фінансове планування здійснюється згідно з діючим законодавством України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+