Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

Контрольні запитання

1. Які етапи стратегії формування інвестицій­них ресурсів підприємства ви знаєте?

2. Як проводиться прогнозування потреби в за­гальному обсязі фінансових коштів для ре­ального фінансування?

3. Що ви розумієте під фінансовим проекту­ванням?

4. Чому виникає необхідність у фінансовому плануванні діяльності підприємства з ураху­ванням проекту?

5. За рахунок яких джерел формуються інвес­тиційні ресурси підприємства?

6. Які методи інвестування застосовуються при реалізації проекту?

7. Охарактеризуйте самофінансування як ме­тод інвестування та його особливості.

8. Які існують залежності між методами та дже­релами фінансування інвестиційних ресурсів?

9. Які джерела фінансування інвестицій вико­ристовують при застосування методу фінан­сування — лізинг?

10. За допомогою яких методик можна здійс­нити оптимізацію структури джерел форму­вання інвестиційних ресурсів?

11. Розкрийте сутність фінансового леверіджу.

12. Розкрийте сутність фінансової стратегії під­приємства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+