Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.3. Команда проекту

Команда проекту — сукупність працівників, що здійснюють функції управління проектом і персоналом проекту. За формою команда проекту відбиває існуючу організаційну структуру управління проектом, поділ функцій, обов'язків і відпові­дальності за прийняті рішення. Процес формування коман­ди проекту звичайно розглядають як утворення єдиного, цілісного колективу управлінців, спроможного ефективно досягти мети проекту. Команду проекту створює керівник проекту — юридична особа, якій замовник надає права щодо управління проектом в обсязі, який визначено контрактом. Завданням керівника проекту під час формування команди є добір членів команди. Керівник проекту визначає проект-менеджера, який здійснює загальне управління проектом, контролює його основні параметри і координує діяльність членів команди. У команді проекту виділяють членів, які залучаються та беруть участь у розробці й реалізації проек­ту на різноманітних стадіях його життєвого циклу. «Кістяк» команди складають постійні члени — головний інженер, головний бухгалтер, керівник з проектування, керівник контрактів, керівник будівництва та ін., що очолюють функ­ціональні відділи команди і відповідають за прийняття рішень щодо управління проектом у межах своєї компетенції.

Аналогічно до життєвого циклу проекту його команда має свій життєвий цикл, у якому можна виділити п'ять ос­новних стадій: формування, спрацьованість, функціонуван­ня, реорганізацію, розформування.

Ефективна команда проекту має певні ознаки:

- чітка мета — чітко виражена спрямованість на кінцевий результат;

- неформальність — клімат у команді має сприяти утво­ренню неформальних відносин;

- участь — максимальна участь усіх членів команди в обговоренні поточних питань та прийнятті рішень;

- уміння слухати;

- групове прийняття рішень;

- відкриті комунікації — члени команди мають змогу вільно викладати свої думки;

- чіткий розподіл ролей і обов'язків;

- лідерство — команда повинна мати свого лідера, мож­ливо і неформального;

- вплив зовнішнього середовища;

- стиль управління — культивується певний стиль взає­мовідносин між членами команди;

- культура — наявність культури підприємницького типу;

- самооцінка — проведення періодичної оцінки своєї діяль­ності з метою підвищення її ефективності.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+