Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

1.3. Індивідуальний розвиток сільськогосподарських тварин

Індивідуальний розвиток охоплює морфологічні, біохімічні та фі­зіологічні зміни, які відбуваються в організмі тварин різних видів, від часу утворення зиготи і до кінця використання або життя тва­рини.

У 1866 р. німецький учений Е. Геккель обґрунтував і сформулю­вав так званий біогенетичний закон і ввів у біологію терміни онто­генез та філогенез. Термін онтогенез означає індивідуальний роз­виток особин, філогенез — історичний розвиток виду. Ці процеси взаємопов’язані.

Професор К.Б. Свечин в індивідуальному розвитку розрізняє два основних процеси: ріст і диференціювання. Ріст — це збільшення маси клітин організму, його тканин та органів, їхніх лінійних і об’ємних розмірів, яке відбувається головним чином за рахунок кі­лькісних змін живої речовини внаслідок новоутворень. Диферен­ціювання — це виникнення в процесі розвитку організму біохіміч­них, морфологічних та функціональних відмінностей між клітина­ми, тканинами й органами.

Індивідуальний розвиток тварин охоплює всі зміни у процесі ро­сту, диференціювання, спеціалізації, інтеграції тощо, які в різні пе­ріоди відбуваються з неоднаковою інтенсивністю. Вони пов’язані між собою і мають свої особливості. Молоді тварини розвиваються у результаті переважання процесів асиміляції над процесами дисимі­ляції. В зрілому організмі нових клітин утворюється стільки, скіль­ки й розпадається, у старих же тварин процеси відновлення посту­паються розпаду.

Кількісні та якісні зміни в різні періоди розвитку організму зу­мовлені еволюційно і відбуваються за постійної взаємодії спадкової основи (генотипу) та умов зовнішнього середовища. В процесі інди­відуального розвитку спостерігається певна періодичність, про що свідчать різна швидкість росту органів і тканин тіла, періодичність та ритмічність реакцій організму на закономірні зміни у зов­нішньому середовищі.

Індивідуальний розвиток тварин поділяють на два основних пе­ріоди: внутрішньоутробний (ембріональний) та післяутробний

(постембріональний).

Період внутрішньоутробного розвитку організму починаєть­ся з моменту запліднення яйцеклітини й утворення зиготи і закін­чується народженням особини. Він має три підперіоди: зародковий, передплідний та плідний.

У зародковий підперіод поділяється зигота, формуються осно­вні органи і тканини, утворюється зародок. У передплідний під- період інтенсифікується процес диференціювання і формуються основні морфологічні породні ознаки. У плідний підперіод інтен­сивно збільшується маса тіла, відбуваються фізіологічні та морфо­логічні зміни, завершується диференціювання тканин і органів, утворюється плід. У процесі онтогенезу інтенсивність росту живої маси тварин у різні періоди неоднакова — в ембріональний вона набагато більша, ніж у постембріональний.

Тривалість підперіодів і періоду ембріонального розвитку зумов­лена спадково й у різних сільськогосподарських тварин значно ва­ріює. Наприклад, у верблюдиць вагітність у середньому триває 390 днів, ослиць — 360, кобил — 340, великої рогатої худоби — 280, овець і кіз — 150, свиней — 115, кролиць — 30 днів. Тривалість внутрішньоутробного розвитку може коливатися в невеликих межах і залежить від породи, умов годівлі й утримання самок, вгодованості та стану їхнього здоров’я.

Спадково зумовлена також величина живої маси новонародже­них. Так, лоша важить 40 — 60 кг, теля — 25 — 40, ягня — 3 — 5, по­рося — 1 — 1,5 кг, кроленя — 45 — 55 г. Жива маса залежить від ви­ду, породи, статі, умов годівлі та живої маси матері у період вагітно­сті. Самці при народженні важчі, ніж самки, на 10 — 20 %.

Післяутробний (постембріональний) період триває від на­родження тварини до кінця її життя. Він поділяється на п’ять під- періодів: новонародженості, молочний, статевого дозрівання, госпо­дарської зрілості й старіння.

Підперіод новонародженості починається з переходу від вну- трішньоутробного до післяутробного розвитку. В цей час відбува­ються адаптація (пристосування) організму новонародженого до но­вих умов існування, становлення функцій кровотворення, терморе­гуляції, сечовиділення, змінюється характер дихання та інших фу­нкцій організму. Під дією зовнішніх чинників виробляються умовні рефлекси. Підперіод новонародженості триває 1,5 — 2 тижні. У цей час основним кормом є спочатку молозиво, а потім молоко матері.

Молочний підперіод триває кілька місяців — до відлучення молодняку від матерів або припинення випоювання йому молока: для поросят — до 2 міс, ягнят — 3,5 — 4, телят — 5 — 6, лошат — 6 — 8 міс. У цей час тварин поступово привчають до поїдання рос­линних кормів, що сприяє посиленому розвитку органів травної сис­теми.

Підперіод статевого дозрівання триває доти, поки тварини не стануть здатними до розмноження, тобто коли досягнуть статевої зрілості. Вік настання статевої зрілості та першого парування наве­дено на с.39 - 40.

Підперіод господарської зрілості охоплює час виробничого використання тварин, розквіту їхньої функціональної діяльності, максимальної продуктивності та відтворної здатності. Він настає у свиней у 2 - 3 роки, овець і кіз — 2 - 4, великої рогатої худоби — 5 — 6, коней — у 6 — 7 років. Тривалість цього підперіоду залежить від умов годівлі, догляду, утримання та використання тварин.

Підперіод старіння характеризується зниженням інтенсивно­сті обміну речовин, відтворної здатності, продуктивності, поступо­вим згасанням функціональної діяльності організму. В період ста­ріння утримання тварин стає збитковим і їх вибраковують, тому строк використання останніх коротший, ніж тривалість життя. Так, для свиней він становить 4 — 5 років (тривалість життя — 15 — 20), овець — 6 — 8 (10 — 15), великої рогатої худоби — 10 — 12 (20 — 25), коней — 18 - 20 (35 - 40 років).

Тривалість життя та використання тварин пов’язані з породни­ми, індивідуальними, продуктивними і племінними якостями, що значною мірою залежать від їхніх спадкових особливостей. При цьому необхідно пам’ятати, що повноцінна збалансована годівля, раціональний режим догляду та утримання сприяють подовженню періоду господарського використання тварин.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

1.3. Індивідуальний розвиток сільськогосподарських тварин