Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.4. Учасники і їх права

Деякі фахівці вважають корпоративне управління мистецтвом балансувати в інтересах власників через оптимізацію прав і зобов’я­зань акціонерів, органів контролю та управління в корпорації, ме­неджменту, а іноді також і робітників. В основу такої оптимізації покладено чітке визначення прав власників корпоративних ціннос­тей. Організаційно такі права регламентовані в усіх країнах світу. Звичайно, вони мають не однаковий рівень і організаційну структу­ру, їхня регламентація має специфіку, наприклад у США, де ці права створювались шляхом прецедентів і менш прописані в норматив­них документах, де кожний штат має великі відмінності щодо кор­поративного законодавства, і в Німеччині, де діяльність корпорацій значно формалізована законодавчими приписами. Як свідчить прак­тика зарубіжного й вітчизняного корпоративного управління, зако­нодавчо учасники товариства мають такі основні права:

а) брати участь в управлінні справами товариства в порядку, виз­наченому в установчих документах, за винятком випадків, передба­чених чинним законодавством;

б) брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Особливістю права на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно до частки кожного з учасників є те, що його мають особи, які є учасниками товариства на початок терміну виплати дивідендів;

в) вийти в установленому порядку з товариства;

г) отримувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

Крім того, учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством і установчими документами товариства. Фактом є тй, що права учасників товариств реалізуються не завжди однаково. Так, товариства з невеликою кількістю учасників мають більш “про­зорі” для усіх учасників умови функціонування, товариства з вели­кою кількістю учасників — певні проблеми. Наприклад, відкрите акціонерне товариство “ВАТ металургійний завод ім. Ілліча” (м. Ма­ріуполь”), “Готельний комплекс “Київська Русь”, AT “JIIHOC”, AT“Донецький металургійний завод” та інші мають десятки тисяч акціонерів. В умовах такої кількості акціонерів, серед яких розпо­рошено досить багато акцій, провести загальні збори з абсолютним дотриманням прав акціонерів практично неможливо: по-перше, потрібно мати таке приміщення, по-друге, навіть якщо кожен з акціо­нерів хотів би висловити власну думку на зборах і зайняв на це одну хвилину, то потрібні б були місяці засідань. Тому в таких си­туаціях використовують можливості передачі прав голосування, письмові опитування та інші варіанти дотримання прав акціонерів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+