Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3.1. Основні шляхи створення акціонерного капіталу

Акціонерні товариства в Україні як організаційна форма ак­ціонерного об’єднаного капіталу формувались трьома основними шляхами: роздержавлення існуючих державних підприємств, ство­рення нових акціонерних товариств юридичними та фізичними осо­бами і реорганізація існуючих недержавних юридичних осіб (при­ватних та колективних підприємств) у господарські товариства кор­поративного типу. За статистичними даними, загальна кількість ак­ціонерних товариств в Україні у 2000 р. становила близько 35 тис.

Досить поширеним було перетворення існуючих державних під­приємств на акціонерні товариства. Особливість таких перетворень полягала в тому, що вони здійснювались директивно, примусово, зай­няли кілька років і не закінчилися ще й зараз.

Акціонерний капітал формувався у цьому разі за рахунок прива­тизації та корпоратизації державних підприємств. У країнах пере­хідної економіки застосовувались різні форми приватизації, в Україні вона була здійснена у вигляді “великої” та “малої”. Не всі привати­зовані підприємства набули організаційної форми акціонерних то­вариств. Існує частина приватизованих підприємств, які є колектив­ними, і корпоративні ознаки у них не такі виражені, як у акціонер­них. Це насамперед пов’язано з безпосередньою участю членів ко­лективних підприємств в їх управлінні за принципом “ один член колективного підприємства — один голос”.

На сьогодні акціонерний сектор представлений в основному ко­лишніми державними підприємствами, які зараз у вигляді акціо­нерних товариств становлять більшу половину підприємств Украї­ни. На 2000 р. на акціонерні перетворено близько 12 тис. великих та середніх державних підприємств. Проте слід мати на увазі, що така чисельність не зовсім пов’язана з активами, оскільки ці підпри­ємства мають лише близько 1/3 вартості основних фондів усіх під­приємств та організацій України.

Другим шляхом є створення зовсім нових акціонерних товариств через об’єднання майна та коштів юридичних та фізичних осіб. При цьому реєструвалась нова юридична особа і вносилась в державний реєстр. Такий шлях є притаманним для усіх країн світу і класичним, оскільки акціонерний капітал на ранніх стадіях виникав лише так. Виходячи з цього не має великих відмінностей і третій шлях, коли з приватних підприємств та товариств некорпоративного типу (або кор­поративного — товариства з обмеженою відповідальністю) формува­лись акціонерні товариства. Знов створені акціонерні товариства в Украї­ні зараз розвиваються, і їхня частка в недержавному секторі зростає.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+