Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3.2. Держава як суб’єкт власності в акціонерному капіталі

Особливістю формування акціонерного сектору в Україні і діяль­ності акціонерного капіталу є те, що дуже важливою залишається роль держави. Так, реальне здійснення приватизації показало, що держава також виступила засновником переважної більшості ство­рених шляхом приватизації акціонерних товариств і зараз зали­шається держателем значних корпоративних прав у них. Якщо у період сертифікатної приватизації було приватизовано 10 865 ве­ликих та середніх підприємств, то з них на початок 2000 р. продано з глибиною продаж не менш як 70 відсотків акцій від статутного капіталу 10 806 підприємств. У цілому ЗО відсотків непроданих акцій залишаються за державою.

Держава зберігає право власності на 25 і більше відсотків майна 3500 підприємств, залучених до приватизації. Усього налічується понад 6500 приватизованих підприємств з правом держави на час­тку власності, незважаючи на те що рішенням уряду їх кількість мала становити 140.

Картина співвідношення недержавного і державного сектору вия­вилась такою. На 1999 р. кількість роздержавлених підприємств у 2,7 раза переважала кількість державних. Водночас слід мати на увазі, що первісна вартість основних засобів підприємств, що прива­тизувались, становить 150,4 млрд грн., тобто 28,7 відсотка вартості основних фондів усіх підприємств і організацій. На державних під­приємствах ці показники становлять відповідно 289 млрд грн., або 55,2 відсотка. Відповідно таке співвідношення позначається і на струк­турі зайнятості, оскільки на роздержавлених підприємствах працює близько 3,8 млн осіб, або близько 25 відсотків загальної кількості працюючих. Отже, недержавний сектор поки що кількісно поступаєть­ся державному, крім того, держава має значний вплив на приватизо­вані підприємства, глибина продаж яких не сягнула 100 відсотків.

У 2001 р. планується приватизувати значні за активами підприєм­ства, особливо енергетичні компанії та деякі інші, що належали до так званих “блакитних” (високоліквідних, привабливих) об’єктів. ЇЦ заходи підвищать частку недержавного, акціонерного сектору, проте вони мають супроводжуватись якісними змінами в системі корпоративного управління.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+