Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3.1. Нормативна база функціонування державного корпоративного сектору

У цілому управління державним корпоративним сектором в Україні можна поділити на три блоки:

1) створення загальної нормативно-правової бази функціонуван­ня економіки;

2) пряме управління державними підприємствами;

3) управління певною державною часткою статутного фонду гос­подарських товариств.

Перший блок полягає в розробці законів та підзаконних актів економічної спрямованості, оскільки усі підприємства здійснюють діяльність у цьому нормативно-економічному полі.Другий блок застосовується у випадках, коли держава є єдиним власником акціо­нерного товариства і керує його діяльністю через менеджмент підприємства. Третій блок державного управління впливає на діяльність корпорації відповідно до наявності державного пакета корпоративних цінних паперів.

Заходи, що належать до першого блоку, здійснюються органами центральної державної влади, які мають право приймати рішення, що мають законодавчу силу. Заходи в рамках інших двох блоків впроваджуються лише органами виконавчої влади. При цьому слід мати на увазі, що має існувати перелік об’єктів, що підпадають під пряме управління державної влади. До таких об’єктів відносять:

— майно державних підприємств, установ і організацій, закріп­лене за ними на праві повного господарського відання або опера­тивного управління;

— акції (паї, частки), що належать державі у майні господарсь­ких товариств;

— майно підприємств, які перебувають у процесі приватизації;

— майно, передане у користування органам самоврядування;

— майно, яке не увійшло до статутних фондів господарських то­вариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) майна державних підприємств.

Досить суттєву частку державного сектору починають становити державні акціонерні компанії. Вони є цілком повноправними суб’єк­тами корпоративного сектору, хоча й мають певні особливості у порів­нянні з акціонерними товариствами в класичному їх вигляді. Так, державна акціонерна компанія являє собою відкрите акціонерне товариство, в якому державі належить пакет акцій, що відповідно до законодавства забезпечує правомочність рішень загальних зборів акціонерів.

Державні акціонерні компанії створюються трьома основними шляхами: акціонування державних підприємств, які відповідно до законодавства України не підлягають приватизації, заснування дер­жавної акціонерної компанії, придбання державою відповідних па­кетів акцій у інших власників.

Від імені держави засновником та акціонером державної акціо­нерної компанії є визначений Кабінетом Міністрів України орган, уповноважений управляти об’єктами державної власності. У разі, коли державі належать усі акції державної акціонерної компанії, пов­новаження загальних зборів здійснює як єдиний акціонер відповід­ний орган, уповноважений управляти об’єктами державної власності.

Якщо державна акціонерна компанія створена шляхом акці­онування державних підприємств, які відповідно до законодавства України не підлягають приватизації, недержавні інвестори можуть набувати право власності на акції додаткової емісії, що здійснюєть­ся за рахунок прямих інвестицій. Розмір такої емісії має забезпечу­вати правомочність рішень загальних зборів акціонерів.

Акції державних акціонерних компаній можуть бути пере­дані в управління уповноваженим особам. Під час передачі акцій державних акціонерних компаній в управління уповноваженим особам Кабінет Міністрів України може визначити особливі умови здійснення управління та обов’язковий розмір дивідендів від при­бутку компанії, які спрямовуються до державного бюджету. Поря­док та умови передачі в управління уповноваженим особам акцій державних акціонерних компаній визначаються урядом.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+