Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3.2. Суб’єкти управління державними підприємствами і корпоративними правами

В Україні не існує окремого органу, який здійснював би управління державним корпоративним сектором (державними акціонерними компаніями, державними корпоративним правами тощо.) Ці функції здійснюють майже всі органи виконавчої влади. Однак основи та­кого управління закладаються на рівні Кабінету Міністрів України та інших уповноважених ним органів, Фонду державного майна України і в його складі Департаменту з управління державними корпоративними правами, Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, інших подібних організацій. Сюди відносяться також юридичні та фізичні особи, які здійснюють функції з управління акціями (паями, частками), що належать дер­жаві у майні господарських товариств (уповноважені особи).

Слід визначити основні напрями регулювання деякими органа­ми державного сектору. Так, Кабінет Міністрів України у сфері кор­поративного управління приймає рішення про передавання цілісних майнових комплексів підприємств, нерухомого майна, акцій (паїв, часток), що належать державі у майні господарських товариств, з державної у комунальну власність, дає згоду на передавання цього майна з комунальної у державну власність відповідно до законо­давства України, приймає рішення про передавання об’єктів дер­жавної власності у користування самоврядним організаціям, про закріплення у державній власності пакета акцій акціонерних това­риств, створених на базі їх майна, термін закріплення цього пакета акцій у державній власності, про достроковий продаж зазначеного пакета акцій або його частини відповідно до законодавства України про приватизацію, подає на затвердження Верховної Ради України переліки об’єктів державної власності, які не підлягають привати­зації, а також переліки об’єктів державної власності, віднесені Дер­жавною програмою приватизації до груп, приватизація яких здійснюється із залученням іноземних інвестицій, приймає норма­тивно-правові акти, пов’язані з управлінням об’єктами державної власності, здійснює інші повноваження щодо управління об’єктами державної власності.

Досить широкі повноваження має Фонд державного майна Украї­ни, що управляє майном державних підприємств, які з метою прива­тизації перетворюються в господарські товариства, та державним майном, що не ввійшло до статутних фондів господарських това­риств у процесі приватизації та корпоратизації, а також цілісними майновими комплексами, переданими в оренду.

Щодо об’єктів державної власності, які перебувають в його управлінні, Фонд державного майна:


— здійснює повноваження власника державного майна в процесі приватизації, у тому числі повноваження з управління державними корпоративними правами (після ліквідації Агентства з управління державними корпоративними правами);

— змінює організаційну форму державних підприємств у процесі приватизації;

— приймає рішення щодо подальшого використання державного майна, яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств;

— виступає орендодавцем майна, яке перебуває у державній влас­ності;

— забезпечує захист майнових прав державних підприємств, організацій, установ на території України та за її межами;

— вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо закріплення пакета акцій у державній власності;

— виступає від імені держави засновником господарських това­риств, у тому числі спільних підприємств.

Донедавна в Україні була окрема державна структура, яка здійснювала управління державними пакетами акцій (Державне агентство з управління державними корпоративними правами), відтепер ці функції входять до компетенції Фонду державного майна України, а також інших міністерств та відомств. При цьо­му об’єктами управління є належні державі пакети акцій акціо­нерних товариств і холдингових компаній та державні частки, паї в майні господарських товариств, у тому числі спільних підпри­ємств.

Фонд державного майна (через Департамент з управління дер­жавними корпоративними правами) може здійснювати такі функції:

— призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями;

— укладання з ними угод та здійснення контролю за ефективн­істю їх роботи;

— формування разом з центральними органами виконавчої вла­ди окремих переліків господарських товариств, у статутних фондах яких є державні корпоративні права та які є стратегічними об’єкта­ми для економіки і безпеки держави, з урахуванням принципів діяль­ності згідно з технологіями вироблення кінцевого продукту.

Оскільки на такий департамент можуть бути покладені прямі управлінські функції, то він міг би здійснювати управління госпо­дарськими товариствами через участь своїх представників у роботі органів управління цих товариств, приймати рішення щодо ство­рення господарських товариств, у тому числі спільних підприємств, до статутних фондів яких передаються державні корпоративні пра­ва, вести реєстр та проводити оцінку державних корпоративних прав тощо. Крім того, департамент має виконувати специфічні функції з управління державними корпоративними правами, зокрема, про­водити нормативне та методичне забезпечення управління держав­ними корпоративними правами, а також здійснювати контроль за ефективністю цього управління.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+