Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2.3. Організація зберігання й обігу цінних паперів

Зберігання й обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів мають певні особливості. Для цього розроблено і затверд­жено нормативно-законодавчі приписи.

Так, діяльність, пов’язана із зберіганням цінних паперів та об­ліком прав власності на них, здійснюється на основі договору про відкриття рахунку у цінних паперах, який укладається власником цінних паперів з обраним ним зберігачем, депозитарного договору, який укладається між зберігачем і депозитарієм, або договору про обслуговування емісії цінних паперів, який укладається між емі­тентом та обраним ним депозитарієм.

Договори про відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарні договори і договори про обслуговування емісії цінних паперів ма­ють відповідати вимогам типових договорів, затверджених Держав­ною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Причому у до­говорі про відкриття рахунку у цінних паперах, випущених у доку­ментарній формі, має бути визначений спосіб зберігання цінних па­перів (колективний чи відокремлений).

Іменні цінні папери, що перебувають у колективному зберіганні на рахунках власників у зберігача і не обліковані на рахунках збе­рігача в депозитарії, підлягають обов’язковому занесенню до реєст­ру власників іменних цінних паперів на ім’я зберігача як номіналь­ного утримувача. Іменні цінні папери в колективному зберіганні на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії підлягають обо­в’язковому занесенню до реєстру власників іменних цінних паперів на ім’я депозитарію як номінального утримувача.

У договорі про відкриття рахунку у цінних паперах визнача­ються умови ведення рахунку власника цінних паперів, порядок проведення операцій емітента, порядок надання облікової та фінан­сової інформації зберігачем, а також умови оплати його послуг тощо. У депозитарному договорі встановлюється право зберігача пере­давати до депозитарію виключно цінні папери, які перебувають у колективному зберіганні, порядок здійснення операцій депозитарієм, умови ведення рахунків, порядок проведення операцій емітента, по­рядок надання облікової та фінансової інформації депозитарієм, а також умови оплати його послуг тощо.

Депозитарії та зберігачі не мають права укладати договори щодо цінних паперів, які належать депоненту і зберігаються у них на рахунках у цінних паперах, у власних інтересах чи в інтересах третіх осіб без відповідного доручення.

У договорі про обслуговування емісії цінних паперів між емі­тентом чи його представником та обраним ним депозитарієм ви­значається порядок прийняття на обслуговування та обслуговуван­ня емісії цінних паперів, операцій емітента в депозитарії щодо ви­пущених ним цінних паперів, порядок переведення цінних паперів з документарної форми у бездокументарну тощо.

У разі розміщення на зберігання цінних паперів, випущених у документарній формі згідно з договором про обслуговування емісії цінних паперів, передбачається надання емітентом або зберігачем, що передає цей випуск на зберігання депозитарію, сертифіката якості цінних паперів у документарній формі.

Зберігач не має права користуватися послугами іншого зберіга­ча для виконання своїх зобов’язань щодо зберігання сертифікатів та обліку прав власності на цінні папери своїх депонентів. У разі отримання депозитарієм від зберігача цінних паперів, щодо яких він не укладав з емітентом договору про обслуговування емісії цінних паперів, депозитарій зобов’язаний передати їх тому депози­тарію, з яким емітент уклав такий договір, якщо між депозитарія­ми не встановлено кореспондентські відносини щодо цінних паперів.

Для обліку цінних паперів, депонованих власником згідно з договором про відкриття рахунку у цінних паперах, зберігач відкри­ває на його ім’я рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються права власності на цінні папери, що належать депоненту, а також обмеження щодо цих цінних паперів депонента.

Для обліку цінних паперів, переданих зберігачем депозитарію на основі депозитарного договору, депозитарій відкриває на ім’я збе- рігача рахунок у цінних паперах, на якому здійснює облік депонова­них цінних паперів. Цінні папери, депоновані емітентом на основі договорів про обслуговування емісії цінних паперів, зараховуються на його рахунок у цінних паперах. Для цінних паперів, депонова­них іншими депозитаріями через кореспондентські відносини щодо цінних паперів, оформлені на основі відповідного договору, кожний депозитарій відкриває спеціальні рахунки у цінних паперах.

Обіг цінних паперів, записаних на рахунок у цінних паперах на основі депозитарного договору, обслуговується виключно переведен­ням їх на відповідний рахунок у цінних паперах у депозитарії. При виконанні клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів між зберігачами, а також при проведенні операцій емітента зміни на рахунках у цінних паперах і на грошових рахунках вно­сяться одночасно.

Депозитарії можуть одержувати від емітента безпосередньо на свій рахунок доходи з цінних паперів для наступного перерахуван­ня їх зберігачам. Зберігач зобов’язаний у встановлений договором термін зарахувати зазначені доходи на грошові рахунки власників цінних паперів. Ці доходи не є доходами депозитарію і не підляга­ють оподаткуванню у складі доходів депозитарію. Депозитарії та зберігачі цінних паперів не зобов”язані надавати власникам цінних паперів документи (сертифікати, купони) для реалізації відповід­них прав власності при проведенні емітентом операцій із цінними паперами, якщо інше не передбачено договором.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+