Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2.4. Особливості електронного обігу цінних паперів

Електронний обіг цінних паперів застосовується у переважній більшості країн. В Україні також у випадках знерухомлення цінних паперів цінні папери, випущені в документарній формі, можуть бути переведені у бездокументарну форму та зберігатися на електронних носіях. Існує нормативна вимога, згідно з якою обслуговування угод щодо цінних паперів у бездокументарній формі проводиться тільки учасниками Національної депозитарної системи.

Для укладення на фондовій біржі чи на організаційно оформле­ному позабіржовому ринку угод щодо цінних паперів, випущених у документарній формі, цінні папери мають бути знерухомлені в де­позитарії, що їх обслуговує.

В сучасних умовах порядок обміну інформацією на умовах га­рантованої конфіденційності між учасниками Національної депо­зитарної системи і формування стандартизованих процедур здійснен­ня ними операцій із цінними паперами, випущеними в бездокумен­тарній формі, та знерухомленими цінними паперами встановлюєть­ся Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з вимогами міжнародних стандартів і на основі використання міжна­родних систем нумерації цінних паперів. Важлива роль належить збереженню конфіденційності. Тому всі учасники Національної де­позитарної системи повинні гарантувати конфіденційність інфор­мації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів. їхні працівники зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних па­перів. Щодо норм технічного захисту інформації, то вони встановлю­ються відповідно до законодавства України та нормативно-право­вих актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, погоджених з Державним комітетом України з питань державних секретів та технічного захисту інформації.

Облік цінних паперів у Національній депозитарній системі здій­снюється відповідно до норм та правил обліку цінних паперів, за­тверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України, а для ко­мерційних банків — Державною комісією з цінних паперів та фон­дового ринку спільно з Національним банком України, зареєстро­ваних у Міністерстві юстиції України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+