Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.2.3. Ознайомлення з інформацією. Комерційна таємниця

Для регулювання інформаційного поля в корпорації, визнання частини інформації комерційною таємницею рада АТ затверджує перелік інформації, відкритої для ознайомлення акціонерів. Іноді розробляються положення, які регулюють інформаційні потоки в корпорації. Вони часто мають назву “ Про ознайомлення з інформа­цією в АТ”, “Про комерційну таємницю в АТ”. Практично в усіх товариствах документами, відкритими для ознайомлення акціонерів, є свідоцтво про реєстрацію АТ, статут із змінами та доповненнями; установчий договір, ліцензії, що дозволяють АТ займатися підприєм­ницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами, фінан­совий звіт та баланс з додатками по підсумках кварталів та року, внутрішні нормативні акти. Для регулювання цих відносин розроб­ляють і затверджують положення, яке встановлює право акціонера на отримання інформації про діяльність АТ, обов’язки правління та / структурних підрозділів щодо надання такої інформації акціоне­рам, обмеження доступу до інформації.

Кожен акціонер повинен бути повідомлений про те, яка інформа­ція є відкритою для ознайомлення, а також де, коли і на яких умо­вах він може ознайомитися з нею. Крім того, слід ознайомити усіх акціонерів з переліком данних, які є комерційною таємницею.

Практика показала доцільність використання такої форми для надання інформації, як подання акціонером заяви, хоча це не є обо­в’язковим для всіх видів інформації. Заява у письмовій формі може подаватися як особисто, так і через уповноважену особу, яка не обо­в’язково має бути акціонером АТ. У положенні часто визначають вимоги до форми заяви, термінів її подання і форм надання інфор­мації. Частина інформації має бути підготована, з тим щоб акціонер міг з нею ознайомитися в зручний для нього час і доступному місці без письмової заяви.

Перелік інформації, яка є комерційною таємницею АТ, визначаєть­ся у положенні згідно з чинним законодавством. Крім того, в поло­женні можуть міститися деякі додаткові пункти щодо надання інфор­мації реєстратором. Звичайно, зміст такого положення не повинен виходити за межі, встановлені чинним законодавством України.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+