Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.2.4. Договірна робота в корпорації

Для поліпшення управління господарською діяльністю в акціо­нерному товаристві часто розробляють положення щодо порядку укладання і виконання договорів на рівні акціонерного товариства або структурних підрозділів, що входять до його складу, включаючи філії та представництва. Крім того, для посилення цієї частини корпоративного управління часто приймаються положення про пре­тензійно-позовну роботу в акціонерному товаристві, про значну май­нову угоду та деякі інші. Договірна робота в акціонерному това­ристві, зрозуміло, виходить за межі внутрішніх господарських відно­син, проте доцільно створити внутрішні нормативні акти, які регла­ментують укладання посадовими особами угод із зовнішніми суб’єк­тами підприємництва для забезпечення інтересів корпорації, а також запобігання помилок, а то й корисливих дій з боку менеджменту чи посадових осіб.

Часто договірна робота включається до переліку функцій юри­дичного відділу, якщо таке положення прийняте в корпорації, оскіль­ки підготовка укладання і контроль за виконанням договорів здійснюються юридичними службами, юрисконсультами структур­них підрозділів АТ разом з відповідними службами структурних підрозділів, які несуть відповідальність за їх виконання відповідно до покладених на них обов’язків.

У положеннях можуть визначатися вимоги до змісту угод, хоча вони часто дублюють відповідні законодавчі норми. Наприклад, включають вимоги до оформлення договору: предмет договору, за­гальна його сума і ціна продукції, терміни виконання договору і терміни поставки; порядок розрахунків, майнова відповідальність, порядок урегулювання суперечок, інші умови угоди, які є суттєвими для сторін за цим договором. Положення регулюють також договірну роботу всередині самої корпорації, особливо коли структурні підроз­діли мають відносну самостійність і свої відносини будують через укладання угод. Особливо важливим є регулювання прав структур­них підрозділів укладати угоди із зовнішніми контрагентами.

Положеннями визначається порядок оформлення і зберігання договорів, порядок їх контролю на відповідність умов договору чин­ному законодавству, порядок погодження із зацікавленими підрозді­лами і службами та посадовими особами. Регулюється ситуація за умов виникнення спорів і розбіжностей з партнерами. Особливою увагою має бути наділено контроль виконання договорів. Усім відо­мо, скільки угод, укладених українськими підприємствами, не вико­нуються. Тому для контролю виконання договорів доцільно визна­чати персонально особу з відповідних служб, яка стежить за ходом їх виконання.

Важливим пунктом положення є регулювання відповідальності за невиконання чи неналежне виконання договорів з боку сторонніх організацій, а також посадових осіб самого акціонерного товариства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+