Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.5.1. Органічні добрива

Основними джерелами живлення кормових рослин є органічні добрива (гній, сидерати), кореневі і стерньові рештки попередніх культур, біологічний азот бобових, а також мінеральні добрива.

Гній — основне органічне добриво. Особливо цінним є гній, який зазнав термічної обробки самозігріванням, що сприяє очищенню його від насіння бур’янів, гельмінтів, хвороботворних бактерій. У загальному обсязі виробництва органічних добрив у районах розви­неного рослинництва і тваринництва підстилковий гній становить приблизно 50 — 60 %. Вміст поживних речовин у ньому порівняно з іншими видами гною і органічних добрив найвищий (табл. 14). Весь гній, який є у господарстві, треба утилізувати, інакше він становить велику загрозу для навколишнього середовища, особливо для вод­них джерел.

Цінне органічне добриво можна виготовляти безпосередньо у по­лі, використовуючи для цього рештки соломи минулих років, змі­шуючи її з рідким гноєм і гноївкою.

Для кормової площі характерне більше винесення з ґрунту, пе­редусім азоту і відповідно калію, фосфору. Тому і норми внесення тут органічних добрив можуть бути значно більшими, ніж у рослин­ництві. Наприклад, підстилковий гній можна вносити на кормовому полі не один раз за 3 — 4 роки, як у польових сівозмінах, а часті­ше — через 2 роки по 18 — 20 т/га.

Цінним органічним добривом є заорана зелена маса хрестоцві­тих (редьки олійної, гірчиці білої), люпину, буркуну та ін. Найчас­тіше для цього використовують післяжнивну сівбу хрестоцвітих. Вони добре мінералізуються, містять азоту 3,5 — 4 % сухої маси, поліпшують санітарний стан ґрунту. Сидерацію використовують насамперед у кормопольових сівозмінах у районах задовільного і достатнього зволоження. Звичайно заорюють від 120 до 300 ц/га зеленої маси. Буркун для сидерації добре використовувати переду­сім у зайнятих парах польових сівозмін.

Цінним органічним джерелом живлення рослин є рослинні реш­тки (корені + стерня) багаторічних трав — бобових і бобово-злакових сумішей (від 70 до 120 ц/га сухої маси).

Таблиця 14. Хімічний склад різних видів підстилкового і безпідстилкового гною, продуктів механічної і біологічної його переробки, %

Гній

Вода

Елементи живлення

N (загаль­ний)

Р2О5

К2О

Підстилковий

великої рогатої худоби

65

0,50

0,25

0,60

свиней

70

0,60

0,30

0,70

Рідкий

великої рогатої худоби

90

0,40

0,13

0,30


92

0,20

0,15

0,17

свиней

90

0,60

0,20

0,27


96

0,20

0,10

0,16

Механічне розділення рідкого гною:

рідка фракція непрояснена великої рогатої худоби

98,6

0,14

0,06

0,01

прояснена великої рогатої худоби

99,2

0,06

0,03

0,07

свиней

93,3

0,11

0,03

0,12

тверда фракція

великої рогатої худоби

81,7

0,37

0,11

0,13

свиней

78,0

0,50

0,25

0,20

Органічні добрива, на відміну від мінеральних, навіть при вне­сенні великими нормами насамперед засвоюються ґрунтом і пере­творюються на малорухомі форми. При цьому збільшується вміст органічної речовини в ґрунті, органічна маса поступово мінералізу­ється і забезпечує рослини азотом, фосфором і калієм, а також ін­шими елементами живлення.

Цінне добриво — рідкий безпідстилковий гній. Дія його навіть перевищує дію мінеральних добрив, значно підвищує продуктив­ність кормових культур — кукурудзи на силос на 80 — 120 ц/га, кор­мових буряків — на 100 — 250, зеленої маси однорічних трав — на 100 — 160, редьки олійної — на 150 — 250 ц/га. Проте при внесенні великої кількості органічнихдобрив потрібно контролювати фітоса- нітарну обстановку на полях, щоб запобігти збільшенню засміченос­ті посівів бур’янами. Слід проводити аналізи ґрунту і рослин на вміст не тільки нітратів, а й важких металів, миш’яку, селену, які надходять з надмірною кількістю органічних добрив, стічними во­дами і промисловими відходами мінерального й органічного похо­дження. Вміст їх у ґрунтах внаслідок цього може перевищувати гранично допустимі концентрації (ГДК) у десятки і сотні разів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+