Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.8.3. Сировинний конвеєр трав’яних концентратів

Трав’яна січка, трав’яне і сінне борошно, очісане листя бобо­вих трав — цінне джерело високоякісного рослинного протеїну, вітамінів і мінеральних речовин. їх використовують як інгредієн­ти при виробництві концентрованих кормів. Залежно від спеціа­лізації господарства на тваринництві потреба в них може бути не меншою, ніж у зелених кормах. Якість цих кормів залежить від повноцінності сировини й додержання строків збирання трав, технологічних вимог при скошуванні, очісуванні та сушінні.

Основні компоненти конвеєра. Основною сировиною для су­хих трав’яних білкових концентратів є багаторічні трави, насампе­ред бобові — люцерна, конюшина, еспарцет лядвенець рогатий, ко­злятник (галега). На польових землях обов’язковими компонентами сировинного конвеєра є озимі проміжні (жито, викожито, пшениця, викопшенична суміш, тритикале), ранні ярі бобово-злакові суміш­ки, зелена маса сої та ін. Слід широко використовувати післяжнивні й післяукісні посіви бобово-злакових кормосумішей. Для одержання високобілкової листкової маси слід використовувати передусім бобо­ві багаторічні трави.

Порядок складання. Сировинний конвеєр слід складати з урахуванням зональних рекомендацій, виробничого досвіду під­приємств з виробництва концентрованих кормів. Набір культур визначають з урахуванням даних хімічних аналізів або за довід­никами.

Визначають орієнтовний вміст вологи у зеленій масі в серед­ньому по кожній культурі або суміші. На цій основі визначають орієнтовну денну потребу в зеленій масі для сушильного агрегату (за 12 - 16 год роботи, якщо такий використовують), уточнюють строки використання кожної культури або суміші. На основі стро­ків використання трав розраховують кількість зеленої маси, яку передбачають одержати при їх висіванні. За середньою врожайніс­тю визначають площі посіву кормових культур. Після цього розра­ховують вихід трав’яного і сінного борошна, трав’яної січки, лист­кової маси.

Пр иклад. Період використання озимих проміжних посівів 20 днів. Що­дня заготовляють для сушіння 90 т зеленої маси. За 20 днів їх буде 90 • 20 = 1800 т. На початку збирання врожайність зеленої маси становила 160, після закінчення — 280 ц/га, середня за період збирання

(280 + 160) : 2 = 220 ц/га, або 22 т/га. Отже, для одержання запланованої кіль­кості зеленої маси необхідно виділити (1800 : 22) = 82 га площі озимих про­міжних культур.

Вихід сухого корму з 1800 т зеленої маси залежить від її вологості. При воло­гості, наприклад, 78 % зелена маса містить (100 — 78) = 22 % абсолютно сухої речовини. Із 1800 т її одержать 396 т. Додаючи 14 % маси на гігроскопічну воло­гість сінного борошна або січки, що становить 55,4 т, визначимо вихід висуше­них кормів (396 + 55,4) = 451,4 т.

У табл. 26 подано орієнтовну схему сировинного зеленого конвеє­ра на польових землях для умов Лісостепу. За даними табл. 26, з озимих проміжних, післяукісних і післяжнивних проміжних посівів, другого і третього укосів багаторічних трав можна мати 71,2 % зе­леної маси і 55,6 % сухих кормів.

Таблиця 26. Сировинний конвеєр для виробництва трав’яних концентратів — інгредієнтів концентрованих кормів

Культура

Вміст вологи у зеленій масі, %

Денна потреба у зеленій масі (16 год роботи, т)

Період над­ходження

Загальна потреба у зеленій масі, т

Середня врожай­ність, ц/га

Запланована площа посіву, га

Заплановане виробництво кормів, т

Озимі проміжні

78

90

15.05 - 30.05

1800

220

82

436

Багаторічні трави прив’ялені

70

101

25.05 - 20.06

2525

160

210

832

Вика з вівсом
першого строку сівби

65

110

21.06 - 30.06

1100

140

79

420

другого строку сівби

65

110

31.06 - 10.07

1100

160

69

420

Багаторічні трави
другого укосу

78

90

11.07 - 10.08

2700

120

225

653

третього укосу

78

90

11.08 - 30.08

1800

80

225

252

Післяукісні посіви (ранні і пізні)

80

90

01.09 - 30.10

2700

165

164

378

Післяжнивні посіви

80

90

30.09 - 30.10

2700

120

225

378

Разом

X

X

X

16 425

X

1279

3769

У тому числі, озимі
проміжні, післяукісні
і післяжнивні посіви,
отави багаторічнихтрав 2-го і 3-го укосів

X

X

X

11 700

X

921

2097

Те саме, %

X

X

X

61,2


72,0

55,6


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+